PL EN


2019 | 15 | 1. Rola przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym | 100-112
Article title

Wiedza biznesowa jako czynnik kształtujący postawy przedsiębiorcze studentów uczelni technicznej

Content
Title variants
EN
Business Knowledge as a Factor Shaping Entrepreneurial Attitudes of Technical University Students
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wnioski płynące z dotychczasowych badań na temat przedsiębiorczości studentów wskazują, że czynnikiem warunkującym kształtowanie postaw przedsiębiorczych w tej grupie osób jest wiedza biznesowa. Stanowiły one również przesłankę do realizacji projektu ukierunkowanego na pomiar wiedzy biznesowej studentów kierunków technicznych. Autorki artykułu wyodrębniają obszary i przedstawiają plany szczegółowych badań, których wyniki stanowić mogą punkt odniesienia dla twórców polityki edukacyjnej i społecznej. Artykuł można traktować jako głos w debacie na temat potrzeb i sposobów kształcenia w dziedzinie przedsiębiorczości oraz możliwości kształtowania postaw przedsiębiorczych na uczelniach wyższych (przede wszystkim tych o profilu technicznym). W opinii autorek szeroko pojęta edukacja przedsiębiorcza (biznesowa, ekonomiczna, finansowa i prawna) może przyczynić się do szybszego tempa rozwoju gospodarczego dzięki zakładaniu i prowadzeniu przez młodych wykształconych ludzi przedsiębiorstw związanych z innowacyjnymi dziedzinami gospodarki.
EN
The article reviews the authors’ research on student entrepreneurship. The purpose of the presented analysis is to indicate business knowledge as a factor conditioning the shaping of entrepreneurial attitudes. Conclusions from the conducted research were the premise for the implementation of the project aimed at measuring the business knowledge of students of technical faculties. The authors distinguish areas and present detailed research plans, the results of which can be a reference point for the creators of educational and social policy. The article can be treated as a voice in the debate on the need for and ways of education in the field of entrepreneurship and the possibility of shaping entrepreneurial attitudes at universities (especially those with a technical profile). In the opinion of authors, broadly understood entrepreneurial education (business, economic, financial and legal) can contribute to a faster pace of economic development thanks to establishing and running by young educated people enterprises related to innovative areas of the economy.
Contributors
 • Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie Polska
 • Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie
References
 • Bernat, T., Korpysa, J., Kunasz, M. (2008). Przedsiębiorczość studentów w Polsce i wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Szczecin: Wydawnictwo PRINT GROUP.
 • Henry, C., Hill, F., Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47(2), 98–111.
 • Karta ECTS przedmiotu prowadzenie działalności gospodarczej. (2017). Pozyskano z: https://pg.edu.pl/ documents/10754/0/14_WZIE_Prowadzenie_dzia_alno_ci_gospodarczej.pdf
 • Kasperkowiak, W., Rembiasz, M. (2017). Internationalization of enterprises as assessed by university students: prospective and current entrepreneurs. Research on Enterprise in Modern Economy – Theory and Practice, 4, 159–172.
 • Kisielnicki, J. (2003). Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach. Warszawa: Uczelnia Łazarskiego.
 • Kowalewski, T. (2018). Przedsiębiorczość studencka wyzwaniem dla uczelni. Humanizacja Pracy, 2(292), 43–60.
 • Kurczewska, A. (2011). Entrepreneurship as an Element of Academic Education – International Experiences and Lessons for Poland. International Journal of Management and Economics, 30, 217–233.
 • Łuczka, T., Rembiasz, M. (2016). Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Horyzonty Wychowania, 15(34), 27–47. DOI: 10.17399/HW.2016.153402.
 • Piontek, F., Piontek, B. (2016). Teoria rozwoju. Warszawa: PWE.
 • Popowska, M. (2018). Przedsiębiorczość społeczna jako klucz do skutecznej edukacji przedsiębiorczej na społecznie odpowiedzialnym uniwersytecie. Horyzonty Wychowania, 17(42), 205–218. DOI: 10.17399/HW.2018.174216.
 • Rembiasz, M., Siemieniak, P., Pawlak, J. (2017). Wybrane źródła finansowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(12.II), 333–344.
 • Ruta, A., Rembiasz, M., (2016). Wybrane aspekty przedsiębiorczości studentów – badania empiryczne. Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, 4, 347–357.
 • Siemieniak, P. (2014). Metody wspierania przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce. Praca doktorska. Poznań: Politechnika Poznańska.
 • Siemieniak, P., Rembiasz, M. (2017). Determinanty przedsiębiorczości kobiet – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 18(12.II), 349–363.
 • Siemieniak, P., Łuczka, T. (2016). Przedsiębiorczość kobiet. Wybrane aspekty ekonomiczne i psychokulturowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 • Spychała, M., Więcek-Janka, E. (2016). Kompetencje przedsiębiorczych menedżerów przyszłości w firmach rodzinnych. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(6.II), 415–428.
 • Steinerowska-Streb, I. (2018). Edukacja a zachowania przedsiębiorcze właścicieli-menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi. Horyzonty Wychowania, 17(41), 237–250. DOI: 10.17399/ HW.2018.174117l.
 • Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 246–257.
 • Wach, K. (2016). Edukacja przedsiębiorcza: analiza bibliometryczna polskiego piśmiennictwa. Horyzonty Wychowania, 15(34), 11–26. DOI: 10.17399/HW.2016.153401.
 • Wasilczuk, J., Daszkiewicz, N. (2005). Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego. W: P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (red.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech. Gdańsk: Scientific Publishing Group, 207–226.
 • Zbierowski P., Węcławska P., Tarnawa A., Zadura-Lichora P. (2012), Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2011. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e4a82f6-b021-49a5-b5b1-ef29bc080a0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.