PL EN


2015 | 3 (782) | 77-87
Article title

Oczekiwania sponsorów a relacje z klubami sportowymi

Title variants
Sponsors’ Expectations and Relations with Sports Clubs
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem badań była identyfikacja oczekiwań firm warunkujących podjęcie i utrzymywanie współpracy sponsorskiej z klubami sportowymi. Badania miały charakter pilotażowy. Do zgromadzenia danych wykorzystano kwestionariusz ankiety, który skierowano do zarządzających firmami będącymi sponsorami w trzech klubach sportowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na wskazanie preferowanych przez podmioty gospodarcze kierunków współpracy sponsorskiej w zakresie: (1) rodzaju działalności, (2) przeznaczenia przekazywanych środków, (3) udziału sponsorów w ich kontroli oraz (4) zasad komunikacji. Zgromadzone i przedstawione w pracy informacje pozwalają na optymalizację ofert kierowanych przez kluby do firm oraz mogą zostać wykorzystane do kształtowanie pozytywnych obustronnych relacji. Wnioski i spostrzeżenia, jakie zostały sformułowane na podstawie dokonanych analiz mogą także posłużyć do skuteczniejszego osiągania celów przez obie strony zaangażowane w sponsoring oraz utrzymywania długotrwałej współpracy
The aim of the work was to identify the expectations of business entities which determine their willingness to take up and sustain sponsorship cooperation with sports clubs. The research was a pilot study. Data were collected with the use of a questionnaire. It was completed by the managers of companies sponsoring three sports clubs. The obtained results made it possible to indicate directions of sponsorship cooperation preferred by business entities, i.e. (1) form of activity, (2) allocation of resources, (3) participation of sponsors in financial audit and (4) rules of communication. The information collected and presented in this work makes it possible to optimise offers submitted to companies by clubs and may be used to shape positive mutual relations. Conclusions and observations made on the basis of the analyses may also be used by both sides engaged in sponsorship to achieve goals more efficiently and to sustain long-term cooperation.
Contributors
  • dr Mirosław Zalech, Akademia Wychowanie Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
  • Grzegorz Godlewski, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e4ee5e2-cceb-4c1f-9d8b-3b9e690199ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.