PL EN


2017 | 64 | 1: Praca socjalna | 109-126
Article title

Usługi opiekuńcze na rzecz osób niesamodzielnych we Francji, wnioski dla Polski

Title variants
EN
Care Services for the Dependent People in France, a Conclusions for Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present the solutions to support of the family caretakers and professional assistants of people with disabilities in France as well as the benefits to finance the costs of caring for the elderly, supporting independent functioning of these people in their homes. Discussed were also vouchers − allowing a financing of personal services, not just those related to care. In the following part a changes resulting in the further decentralization of care in France were discussed. In reflections the author also presented a draft law to the dependent people, and made a recommendations for the development of the care services in Poland.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań wspierających opiekunów osób z niepełnosprawnością we Francji, jak również zasiłków finansujących koszty opieki nad osobami starszymi, które pozwalają im na samodzielne funkcjonowanie w ich domu rodzinnym lub w domach opieki. Omówione zostały także bony − pozwalające na finansowanie usług osobistych, nie tylko tych związanych z opieką oraz reformy skutkujące dalszą decentralizacją usług opiekuńczych we Francji. Ponadto autor przedstawił projekt ustawy na rzecz osób niesamodzielnych, jak również rekomendacje dotyczące rozwoju sektora usług opiekuńczych w Polsce.
Contributors
References
 • Aldeghi I., Loones A., Les emplois dans les services à domicile aux personnes âgées. Approche d'un secteur statistiquement indéfinissable, CREDOC, Cahier de Recherche 2010, nr 277.
 • Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – rozwiązania w wybranych państwach europejskich. MPiPS. Pełnomocnik Rządu do spraw osób niepełnosprawnych, Warszawa 2014.
 • Blanpain N., Chardon O.: Projections de population à l’horizon 2060. Un tiers de la population âgé de plus de 60. INSEE Première, nr 1320. 2010.
 • Ciepła B., Standardy świadczenia usług z zakresu pomocy i integracji społecznej we Francji, http://www.wrzos.org.pl/projekt1.18/download/Ekspertyza%20Francja.pdf.
 • Dragan A., Korzeniowska D.M., Woronowicz Sz., Pomoc finansowa przysługująca dzieciom niepełnosprawnym w wybranych krajach europejskich, Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu, kwiecień 2014.
 • Furmańska-Maruszak A., Równowaga między pracą a opieką. Wsparcie nieformalnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porównaniach międzynarodowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, nr 2(312).
 • Grewiński M., Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach − w kierunku nowego modelu welfare state?, w: Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wyd. WSP, Warszawa 2015.
 • Kowalczyk O., Usługi opiekuńcze w postaci pomocy osobistej w Polsce i innych krajach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, nr 2(312).
 • Krzyszkowski J., Środowiskowa pomoc społeczna wobec potrzeb ludzi starszych, w: Być seniorem w województwie łódzkim, red. J. Krzyszkowski, RCPS, Łódź 2010.
 • Krzyszkowski J., Wzrost znaczenia usług społecznych w czasach wyzwania demograficznego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2015, nr 2(312).
 • Les bénéficiaires de l’allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap: deux populations bien différentes, DREE, Études et résultats, nr 772 − août 2011.
 • Majewska M., Michna M. i in., System opieki długoterminowej nad osobami starszymi w Niemczech i we Francji, w: Ocena jakości usług publicznych, red. A. Jaroń, KSAP, Warszawa 2014.
 • Prestation de compensation du handicap 2014: Evolution et contenu de la prestation, Analyse statistique, nr 01, Avril 2015, CNSA.
 • Rapport 2014, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 10 ans de solidarité pour l'autonomie, Paris 2015.
 • Surdej A., Brzozowski J., Rozwój systemu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych we Francji: implikacje dla Polski, „Polityka Społeczna” 2012, nr 1.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014.
 • Tableaux de l'économie française, TEF, INSEE, Paris 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e67ed82-eec8-43b7-8c80-df19ece65fab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.