PL EN


2012 | 2 | 135-163
Article title

NAUCZANIE SZKOLNE MIĘDZY KSZTAŁCENIEM OGÓLNYM A SPECJALIZOWANIEM

Content
Title variants
DE
SCHULISCHE BILDUNG ZWISCHEN GRUNDLEGENDER BILDUNG UND SPEZIALISIERUNG
EN
SCHOOL TEACHING BETWEEN GENERAL EDUCATION AND SPECIALIST TRAINING
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Artykuł jest zapisem rozmowy przeprowadzonej przez autorów podczas konferencji dla nauczycieli duńskich szkół średnich. Jego główną intencją jest ukazanie różnicy zachodzącej między kształceniem szkolnym w zakresie podstawowych wiadomości i umiejętności a specjalistycznym instruowaniem nie tylko o charakterze zawodowym. Autorzy rozważają powyższy problem w pięciu punktach. Najpierw zastanawiają się nad tym, czy w nowoczesnej oświacie jest jeszcze miejsce na kształcenie ogólne, którego odbiorcami będą wszyscy uczniowie, czy nie jest raczej tak, że podział na specjalistyczne kierunki kształcenia powinien następować w ramach kariery szkolnej, możliwie najwcześniej, właśnie po to, żeby każdemu dziecku zagwarantować optymalne warunki rozwoju. W drugim punkcie omówiono szczegółowo pogląd, zgodnie z którym nauczaniu i wychowaniu skierowanemu do wszystkich przysługuje bezwzględny priorytet. Następnie autorzy prześledzili więź między kształceniem ogólnym a specjalizowaniem w wybranych dwudziestowiecznych modelach edukacyjnych. W oparciu o te rozważania w czwartym punkcie przedstawione zostały kryteria odróżniania prawomocnych i nieprawomocnych sposobów zespalania omawianych obszarów edukacji. Na zakończenie autorzy wskazali niektóre dydaktyczne i pedagogiczne skutki bagatelizowania wagi przeanalizowanego problemu.
EN
The article has originated as a transcript of a conversation held by the authors at the time of a conference for Danish secondary school teachers. Its main aim has been to present the differences between school teaching in the scope of the basic knowledge and skills, and specialist training. The authors tackle the above issue in five points. First they address the question whether in modern school system there is a space any more for general education aimed at all students as a group or is not it rather advisable for the division into specialised educational paths to be made in the schooling process at the earliest possible stage so that to secure an optimal development environment for every individual student. In the second point, the opinion has been discussed in detail according to which education and upbringing aimed at all the students as a group should take an absolute priority. Then the authors provide an overview the link between general education and specialist training in the chosen 20th century educational models. Based on the analyses, in the fourth point criteria have been proposed for distinguishing between the admissible and inadmissible ways of combining the discussed areas of education and training. Finally, the authors point out to certain results of dismissing the discussed issue as irrelevant, both for the didactics and for the theory of educational science.
Year
Issue
2
Pages
135-163
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Polska)
  • Syddansk Universitet Odense (Danmark)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4e7dd261-54f7-4a97-8354-d984481a7f25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.