Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 97 | 1 | 18-28

Article title

Lingwistyka komputerowa dla języka polskiego: dziś i jutro

Title variants

EN
Natural language processing for Polish: today and tomorrow

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Tekst jest publicystyczną próbą nakreślenia dalszych kierunków prac nad komputerowym przetwarzaniem polszczyzny w obliczu intensywnego rozwoju cyfrowych narzędzi i zasobów dla języka polskiego oraz zacieśniającej się współpracy między polskimi ośrodkami badawczymi zajmującymi się lingwistyką komputerową. Za najważniejszy temat autor uważa wznowienie prac nad korpusem narodowym, który jako zasób podstawowy dla językoznawstwa polskiego wymaga stałego poszerzania bazy materiałowej i opisu lingwistycznego, włączenia podkorpusów diachronicznych, gwarowych i równoległych. W sferze technologii językowej autor postuluje wzbogacenie formalnego opisu polszczyzny o głęboki poziom składniowy, semantykę i dyskurs oraz zwraca uwagę na konieczność stałego poprawiania jakości dostępnych narzędzi i zasobów metodą współpracy środowiska językoznawczego z informatycznym.
EN
The article attempts at framing directions for future work on computational processing of Polish in the face of recent intensive development of electronic tools and resources and close co-operation between Polish research centres involved in computational linguistics. The author regards renewing the work on the National Corpus of Polish as the most important topic, naming it the basic resource for Polish linguistics and listing the most urgent objectives: extension of the sources and linguistic representation as well as inclusion of diachronic, dialectical and parallel corpora. With respect to language technology, the author calls for enrichment of formal description of Polish with syntactic, semantic and discourse-feature representation and constant improvement of quality of tools and resources by means of co-operation between linguists and computer scientists.

Journal

Year

Volume

97

Issue

1

Pages

18-28

Physical description

Contributors

  • Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4e96c922-1c50-47fa-9b0b-38365bfa63b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.