PL EN


2002 | 2(3) |
Article title

Sztuka i krytyka według Arthura C. Danto

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pluralizm współczesnego świata sztuki powoduje, że coraz powszechniejsza jest utrata wiary przez krytyków i artystów w obiektywne normy krytyki artystycznej. Przeciwnie A.C. Danto, utrzymuje on, że krytyka sztuki odkrywa znaczenia danego dzieła, a różnice interpretacji jakie pojawiają się między krytykami sztuki mogą być rozwiązane w argumentatywnym dyskursie. Utrzymuje on również, że sztuka jest przedmiotem krytyki moralnej. W eseju tym wskazuję na pewne słabości argumentu Danto. Z jednej strony Danto przyznaje, że sztuka współczesna jest "sztuką zaburzającą" (disturbatory art) zaangażowaną w moralne eksperymenty, z drugiej utrzymuje, że “sztuka nie jest uodporniona na krytykę moralną”. Nie jest jasne, czy artyści powinni podążać za zewnętrzną wobec sztuki moralnością, czy też powinni tę moralność tworzyć (czy, być może, artyści uczestniczą w stałym procesie kształtowania bieżącej interpretacji norm moralnych). Zgadzam się jednakże z generalnym przesłaniem argumentu Danto, że w sztuce współczesnej każde dzieło sztuki współtworzy kryteria krytyki artystycznej odpowiednie do własnej ewaluacji.
EN
Pluralism of the present day art-world leads crics and artists alike to lose faith in the objective norms of art criticism. Against this background, A. C. Danto claims that art criticism discovers the meaning of the work of art, and interpretative differences among critics can be resolved by argumentative discourse. He also maintains that art is subject to moral criticism. In this essay I point out to certain weaknesses in Danto's argument. On one hand Danto condones contemporary art seen as "disturbatory art" engaged in moral experimentation while on the other hand he maintains that "art is not immune to moral criticism." It is not clear whether artists are supposed to follow some kind of external morality, or whether they are supposed to create morality (or, perhaps, artists participate in the process of constant shaping of the current interpretation of moral norms). However, I agree with general trust of Danto's argument that, in contemporary art, every art-object helps create criteria of art-criticism relevant to its evaluation.
Keywords
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2002
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1643-1243
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ebd8ba0-d9a0-44fe-9a9f-0abeb5c3fdc5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.