PL EN


2018 | 2(104) |
Article title

Znaczenie rynku najmu mieszkań oraz perspektywy jego rozwoju

Content
Title variants
EN
The importance of the rental housing market and prospects for its development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie zmieniającego się społeczeństwa rośnie rola rynku najmu mieszkań w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. Na wzrastające znaczenie tego segmentu ma wpływ nie tylko dynamicznie zmieniający się rynek pracy i związana z tym mobilność społeczeństwa, ale również ostatnie doświadczenia związane ze światowym kryzysem. Wydarzenia te pokazały bowiem, iż dobrze rozwinięty rynek najmu jest w stanie zapewnić stabilność gospodarczą. Rynek najmu jest istotny nie tylko z punktu widzenia gospodarki, ale również całego społeczeństwa. W Polsce sektor ten nie jest tak rozwinięty i duży, jak w innych krajach europejskich. Nawet rządowe programy mieszkaniowe wprowadzone w latach 90. nie przyczyniły się znacząco do jego rozwoju. Mimo to perspektywy rozwoju tego segmentu mieszkaniowego są optymistyczne. Obecny program rządowy ,,Mieszkanie Plus” jest jednym z elementów mogących w sposób istotny wpłynąć na dalsze kształtowanie się tego rynku.
EN
In the era of changing society, the importance of the rental market is growing in meeting housing needs. The growing importance of this segment is influenced not only by the dynamically changing labor market and the associated occupational mobility, but also by recent experience related to the global crisis. These events showed that a well-developed rental market is able to ensure economic stability. The rental market is important not only from the point of view of the economy, but also the entire society. In Poland, this sector is not as developed and large as in other European countries. Even government housing programs introduced in the 90s did not significantly contribute to the development of the rental market. Despite this, the prospects for the development of this residential segment are optimistic. The current government program “Mieszkanie Plus” is one of the elements that could significantly affect the further development of this market.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2018-06-31
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Ball, M. (2016). Housing provision in 21st century Europe. Habitat International, 54(3), 182-188.
 • Barceló, C. (2006). Housing tenure and labour mobility: A comparison across European countries. Banco de Espana Documentos de Trabajo, 0603.
 • Bergenstråhle, S. (2016). The importance of affordable rental housing.
 • Bryx, M. (2013). Nowa ekonomia, rozwój miast i inwestycje mieszkaniowe. [w:] K. Marcinek (red.), Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Czerniak, A., Rubaszek, M. (2016). Znaczenie prywatnego rynku najmu nieruchomości dla stabilności makroekonomicznej krajów strefy euro. Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
 • Delloite (2017). Property Index, Overview of European Residential Markets.
 • Eurostat (2018). Distribution of population by tenure status, type of household and income group 2007-2016.
 • GUS (2016). Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016-2050. Warszawa. Pobrane z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-gospodarstw-domowych-na-lata-2016-2050,9,4.html. (5.04.2018).
 • Gołąbeska, E. (2017). Współczesne trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych. [w:] E. Broniewicz (red.), Gospodarowanie przestrzenią w warunkach rozwoju zrównoważonego. Białystok: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej.
 • Górski, M. (2016). Okazjonalny najem nieruchomości. [w:] I. Foryś (red.), Najem na rynku nieruchomości. Warszawa: Difin.
 • Groeger, L. (2016). Programy wspierania budownictwa mieszkaniowego w Polsce i ich wpływ na rynek nieruchomości mieszkaniowych. Space – Socjety – Economy, 18, 131-146.
 • Hoolachan, J., McKee, K., Moore, T., Soaita, A. M. (2017). ‘Generation Rent’ and the ability to ‘settle down’: economic and geographical variation in young people’s housing transition. Journal of Youth Studies, 20(1), 63-78.
 • Lis, P. (2011). Cele i instrumenty społecznej polityki mieszkaniowej. Space – Socjety – Economy, 10, 9-28.
 • Łaszek, J. (2004). Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, nr 525. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Maniecka, M. (2017). Rynek nieruchomości w obliczu wyzwań – podsumowanie 2016 roku, strona internetowa Krakowskiej Grupy Multimedialnej. Pobrane z: https://kgm.pl/rynek-nieruchomosci-w-obliczu-wyzwan-podsumowanie-2016-roku/. (07.04.2018).
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977, nr 38, poz. 169).
 • Narodowy Program Mieszkaniowy – serwis informacyjny programu Mieszkanie Plus (2018). Pobrane z: https://narodowyprogram.pl/informator/mieszkanie-plus/. (7.04.2018).
 • Norberg, P., Juul-Sandberg, J. (2016). Rent control and other aspects of tenancy law in Sweden, Denmark and Finland – how can a balance be struck between protection of tenants’ rights and landlords’ ownership rights in welfare states? The European Network for Housing Research Conference.
 • Nykiel, L. (2006). Potencjał rynku mieszkaniowego jako przedmiotu finansowania. Studia
 • i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 14(1), 188-202.
 • Nykiel, L. (2008). Kierunki rozwoju i przekształceń rynku mieszkaniowego w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości. 16(2), 77-92.
 • Nykiel, L. (2011). Demograficzne uwarunkowania rozwoju mieszkalnictwa i rynku mieszkaniowego. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 19(3), 60-72.
 • Nykiel, L. (2012). Mieszkania na wynajem jako warunek rozwoju rynku mieszkaniowego. Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, 20(3), 95-110.
 • Pittini, A., Laino, E. (2011). Housing Europe Review 2012. Brussels: CECODHAS Housing Europe’s Observatory.
 • Portal dla Administratorów i Zarządców Nieruchomości Administrator24.info (2017). Jak Mieszkanie plus wpłynie na rynek nieruchomości. Pobrane z: http://www.administrator24.info/artykul/id9996,jak-mieszkanie-plus-wplynie-na-rynek-nieruchomosci. (2.08.2018).
 • Rubaszek, M., Czerniak, A. (2017). Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań. Bank i Kredyt, 48(2), 197-234.
 • Serwis ogłoszeń z rynku nieruchomości – Nieruchomosci-online.pl (2018). Prognozy dla rynku najmu w Polsce. Pobrane z: https://www.nieruchomosci-online.pl/porady/prognozy-dla-rynku-najmu-polsce-5815.html. (02.08. 2018).
 • Serwis poświęcony programowi Mieszkanie Plus (2018). Pobrane z: https://mieszkanieplus.org.pl/. (7.04.2018).
 • Stradomska, A. (2018). Co nas czeka w 2018 roku? Prognoza dla rynku nieruchomości, serwis internetowy Polska-Times.pl. Pobrane z: http://www.polskatimes.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/a/co-nas-czeka-w-2018-roku-prognoza-dla-rynku-nieruchomosci,12831428/. (02.08.2018).
 • Strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury. Pobrane z: http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797918-p_10.htm. (07.04.2018).
 • Strona internetowa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Pobrane z: https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/mieszkanie-plus/. (06.04.2018).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nie ruchomości (Dz.U. 2017, poz. 1529).
 • Witakowski, P. (2007). Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej. Warszawa.
 • Zając, M., Kołodziejczyk, T. (2018). Wynajem mieszkań vs. kupno na kredyt, redNet Consulting. Pobrane z: https://rednetconsulting.pl/u/raporty/KUPIC_CZY_WYNAJAC.pdf. (06.04.2018).
 • Żelazowski, K. (2017). Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica, 327(1), 7-21.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ed8580b-886d-422c-b503-db7414d4039d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.