PL EN


2018 | 36 | 261-282
Article title

O naukowym darze dla Profesora Stefana Sawickiego, z przyłączeniem uwag ogólnych nad współczesną szkołą norwidologiczną

Authors
Title variants
EN
On the scientific gift for Professor Stefan Sawicki, with general remarks on modern Norwid Studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest recenzją monografii zbiorowej pt. Strona Norwida. Studia i szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu (pod red. P. Chlebowskiego, W. Torunia, E. Żwirkowskiej, E. Chlebowskiej, Lublin 2008). Omówienie zawartości 28 zamieszczonych tu artykułów naukowych stanowi punkt wyjścia do naszkicowania panoramy współczesnej norwidologii oraz określenia wkładu prof. Stefana Sawickiego w rozwój tej dyscypliny.
EN
The article presents a review of the collective monograph Strona Norwida. Studia I szkice ofiarowane Profesorowi Stefanowi Sawickiemu (edited by P. Chlebowski, W. Toruń, E. Żwirkowska and E. Chlebowska, Lublin 2008). The discussion of the contents of all 28 scientific articles published in the volume is the starting point for sketching a panorama of contemporary Norwid Studies and determining the contribution of Professor Stefan Sawicki to the development of this discipline.
Year
Volume
36
Pages
261-282
Physical description
Contributors
author
References
  • Czapliński P., Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Kraków 2004.
  • Inglot M., Badania nad życiem i twórczością Cypriana Norwida w latach 1990-2002, [w:] tenże. Drogami pielgrzyma. Studia i artykuły o twórczości „czwartego wieszcza”, Lublin 2007.
  • Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. I-III, oprac. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek,E. Lijewska oraz I. Grzeszczak. Poznań 2007.
  • Norwid C., Dzieła wszystkie, t. III, IV, V, VI, VII, X, XI, red. S. Sawicki, Lublin 2007-2016.
  • Norwid C., Pisma wszystkie, t. I-XI, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J.W. Gomulicki. Warszawa 1971-1975.
  • Puzynina J., Korpysz T., Internetowy słownik języka Cypriana Norwida, http://slownikjezykanorwida.uw.edu.pl/.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4eda7697-ed4c-4985-9cf5-d505812fe2e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.