Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2 | 34-40

Article title

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi i związkami organicznymi: farmaceutykami, narkotykami i pestycydami

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Surface water contamination with heavy metals and organic compounds: pharmaceuticals, drugs and pesticides

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Badania prowadzone w ostatnich latach potwierdziły, że wody powierzchniowe całego świata, w tym Polski, są zanieczyszczone związkami organicznymi i metalami ciężkimi. Związki organiczne, to m.in. farmaceutyki (diklofenak, naproksen, ibuprofen, estrogeny, antybiotyki), pestycydy czy narkotyki (kokaina, amfetamina i jej pochodne), a najczęściej identyfikowane metale w wodach powierzchniowych to: Ni, Hg, As, Pb, Cd. Związki te mogą rozpuszczać się w wodach powierzchniowych i kumulować w osadach rzecznych. Co więcej, farmaceutyki zidentyfikowano w wodach przeznaczonych do spożycia. Wszystkie wymienione związki stanowią duże wyzywanie dla ochrony środowiska i ekologii, gdyż ich obecność w wodach powierzchniowych jest wynikiem mało skutecznych procesów oczyszczania ścieków. Problem występowania farmaceutyków, metali ciężkich, pestycydów a w ciągu ostatnich 10 lat nielegalnych substancji odurzających dotyczy wód powierzchniowych na całym świecie. Obecność metali ciężkich, w tym Ni, Cd potwierdzono w rzece Rhine w Niemczech i w osadach rzecznych rzeki Kłodnicy w Polsce. Pb oznaczono w rzekach na terenie Czech. Metale ciężkie (Ni, Cd, Pb) zidentyfikowano w osadach rzecznych na terenie Polski (rzeki Wisła, Kłodnica, Przemsza). Farmaceutyki zidentyfikowano w rzekach na terenie Polski: w Warcie, Odrze, Wiśle, Wierzycy i Kanale Gliwickim. Oznaczone leki należały do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz żeńskich hormonów płciowych. W rzekach na terenie Hiszpanii zidentyfikowano substancje lecznicze należące do kilku grup terapeutycznych. Farmaceutyki oznaczono w wodach przeznaczonych do spożycia. W rzekach na terenie Czech i Turcji zidentyfikowano obecność groźnych dla zdrowia ludzkiego pestycydów: DDT, HCH, HBC. W ciągu ostatnich lat pojawiły się doniesienia o obecności w wodach powierzchniowych narkotyków, w niewielkim stężeniu, poniżej 10 ng/l.
EN
Studies in the recent years have confirmed that surface water around the world, including Poland, are contaminated with organic compounds and heavy metals. Organic compounds include pharmaceuticals (diclofenac, naproxen, ibuprofen, estrogens, antibiotics), pesticides or drugs (cocaine, amphetamine and its derivatives). The most common metals identified in surface waters were: Ni, Hg, As, Pb, Cd. These compounds can accumulate in surface waters, in river sediments. Pharmaceuticals have been identified in waters intended for human consumption. All of these compounds are large calling for the protection of the environment and ecology. Their presence in surface waters is the result of ineffective wastewater treatment processes. The problem of the occurrence of pharmaceuticals, heavy metals, pesticides, and over the past 10 years of illegal drugs applies to surface waters throughout the world. The presence of heavy metals, Ni, Cd was confirmed in the Rhine river in Germany and river sediments of the river Kłodnica in Poland. Pb was determined in rivers in the Czech Republic. Heavy metals (Ni, Cd, Pb) have been identified in river sediments in Polish (river Vistula, Kłodnica, Przemsza). Pharmaceuticals have been identified in Polish rivers: Warta, Odra, Vistula, Wierzyca and Kanał Gliwice. Identified pharmaceuticals belong to the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs and female sex hormones. In Spanish rivers, there were identified pharmaceuticals belong to several therapeutic groups. Pharmaceuticals were determined in waters intended for human consumption. In Czech Republic and Turkey, researchers identified the presence of dangerous to human health pesticides: DDT, HCH, and HBC. In recent years, there have been reports of the presence of drugs in surface waters, at low concentrations, less than 10 ng/l.

Year

Issue

2

Pages

34-40

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4edb9840-d697-48c4-8fd7-4840356ea8d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.