Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 206 | 61-73

Article title

Analiza wskaźników opisujących sytuację finansową powiatów w województwie dolnośląskim w latach 2006-2012

Content

Title variants

EN
Analysis of Indicators Describing the Financial Position of Lower Silesia Poviats in the Period of 2006-2012

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wyniki badań przedstawione w ramach niniejszego artykułu odnoszą się do problematyki zastosowania wskaźników opisujących finansowe aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Badania prowadzone były w wymiarze lokalnym (powiaty i gminy wchodzące w ich skład), gdyż to na tym poziomie świadczona jest większość podstawowych usług publicznych. Celem artykułu jest w szczególności próba identyfikacji wskaźników, które w największym stopniu opisują sytuację finansową w analizowanym przekroju. Zastosowana metoda Hellwiga w odniesieniu do danych z województwa dolnośląskiego z lat 2006-2012 wskazuje na istotne znaczenie w tym zakresie przede wszystkim udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem oraz udziału zobowiązań wymagalnych w zobowiązaniach ogółem.
EN
The results presented in this article relate to the issue of ratio analysis concerning financial aspects of the functioning of the local government units. The study was conducted at the local level (poviats and local municipalities belonging to them), since there the majority of public services are provided. The article aims in particular to identify indicators that describe the financial situation in the analyzed scale. Hellwig's method applied to the data from the region of Lower Silesia in the period of 2006-2012 indicates a significant role of the contribution of the operating surplus in the total income and the share of maturing liabilities in total liabilities.

Year

Volume

206

Pages

61-73

Physical description

Contributors

References

  • Będzieszak M. (2012), Komu potrzebne są wskaźniki?, "Wspólnota", nr 1.
  • Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
  • FitchRatings Polska (2011), Interpretacja wskaźników finansowych w analizach kredytowych samorządów.
  • Jastrzębska M. (2005), Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
  • Jaworski J. (2009), Metody analizy finansowej w ocenie budżetu gminy, "Monitor Rachunkowości i Finansów", nr 4.
  • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  • Pierścionek Z. (1998), Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Siemińska E. (2002), Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń.
  • Urbańczyk E. (1998), Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  • Ministerstwo Finansów (2013), Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2010-2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4ee1c227-92ca-42df-ab8a-180073fb2f66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.