PL EN


2012 | 24 | 57-80
Article title

Zarządzanie rozwojem niszowym dla zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej

Content
Title variants
EN
The Niche Development Management to Achieve Socio-Economic Cohesion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule wykazano, że zapewnienie spójności społeczno-ekonomicznej w procesie rozwoju lokalnego jest możliwe, jeżeli jednoznacznie zostanie określony sens i cel działania, a to z kolei jest możliwe, jeśli proces zarządzania rozwojem oparty zostanie na rozwoju niszowym, który umocowany jest w integracji terytorialnej. Model niszy opisany jest przez 6P: Program, Przedsiębiorczość, Produkt, Popyt, Promocja, Prawo. Procedura rozważań obejmuje następujące zagadnienia: - kategorię zarządzanie rozwojem i kwestie z nią związane; - model niszy w aspekcie zapewnienia spójności społeczno-ekonomicznej; - spójność społeczno-ekonomiczna w Konstytucji RP; - procedury zarządzania rozwojem lokalnym, zapewniające spójność społeczno-ekonomiczną. Zarządzanie rozwojem niezgodne z rozwojem niszowym – w długim okresie – nie zapewnia spójności społeczno-ekonomicznej w procesie rozwoju – lokalnego.
EN
In the study there was proved that it is possible to achieve socio-economic cohesion in the process of local development if the aim and the substance of action is definitely specified and this is possible when the process of development management is based on the niche development which has its stems in territorial integration. The niche model is described by 6P: program, entrepreneurship, product, demand, promotion, law. The discussion covers: - the category of development management and the connected issues, - the niche model in the aspect of socio-economic cohesion; - socio-economic cohesion in the RP Constitution, - the procedures of local development management ensuring socio-economic cohesion. The development management that is inconsistent with the niche development – in a long term – doesn’t lead to socio-economic cohesion in the process of local development.
Year
Volume
24
Pages
57-80
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
References
 • Barbour J.G., 1984, Mity, modele, paradygmaty, Znak, Kraków.
 • Deklaracja z Johannesburga w sprawie zrównoważonego rozwoju, 2–4 września 2002 (m – pis)
 • Dokumenty Końcowe Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, Rio de Janeiro 3 – 14 czerwca 1992, „Szczyt Ziemi”, Warszawa 1998.
 • Easterly W., 2008, Brzemię białego człowieka, PWN, Warszawa.
 • Gliński B., 1961, Problemy zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, PWE, Warszawa.
 • Grupa Lizbońska, 1996, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa.
 • Kelly K., 2001, Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, WIG – Press, Warszawa, s. X.
 • Kupuj odpowiedzialnie, www.ekokonsument.pl
 • Luce H., 1941, The American Century, “Time”, New York.
 • Mattei R., 2009, Dyktatura relatywizmu, Warszawa.
 • Piontek B., 2010, „Gmina na 6, czyli 6 x P”, Warszawa, maszynopis.
 • Piontek B., 2006, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, „Hyla”, Bytom, s. 92.
 • Piontek B., 2006, Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Bielsko-Biała.
 • Piontek F., Piontek B., 2010, Aksjologia, niezrelatywizowane wartości i paradygmaty a kształtowanie nierówności społecznych i ładu strukturalnego " Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy"
 • Piontek F., Piontek B., 2007/2008, Global education for the realization of development [in:] Global education – up to the future / ed. by Amantius Akimjak, Donna Harrell Lubcker. Warszawa – Marshall – Ružomberok.
 • Piontek F., 2010, Rozwój niszowy w aspekcie teorii rozwoju [w:] Polityka rozwoju w Polsce i UE – szansą rozwoju Polski Wschodniej. Materiał konferencyjny, Drohiczyn 30 września, s. 14 – 17.
 • Ritzer G., 1999, Mcdonaldyzacja społeczeństwa, Muza, Warszawa.
 • Scalia A., 2009, Mułłowie zachodu: Sędziowie jako arbitrzy moralni, Warszawa (maszynopis)
 • Słownik języka polskiego, 1983, PWN, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, 1984, PWN, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych, 1959, PIW, Warszawa.
 • Stiglitz J., 2004, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 • Toffler A., 1997, Trzecia fala, PWN, Warszawa.
 • W grupie albo w niszy, „Rzeczpospolita” 2003, nr 30.
 • Witkowski H., 1958, Zarządzanie czy kierowanie, Biuletyn TNOiK, nr 4.
 • Zieleniewski J., 1976, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4ee5338b-9c9c-4526-96cb-f9721df68db5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.