PL EN


2014 | 62 | 8: Lingwistyka Korpusowa i Translatoryka | 123-131
Article title

Les difficultés de la traduction certifiée d’actes d’état civil français vers le polonais

Title variants
PL
Trudności w tłumaczeniu poświadczonym odpisów aktów stanu cywilnego z języka francuskiego na język polski
EN
Problems in Certified Translation of Civil Registry Records’ Copies from French into Polish
Languages of publication
FR
Abstracts
EN
Copy certificates of civil registry records are a specific type of documents, whose translation takes a special place in certified translators’ everyday work. Translators are faced with a series of rather important problems. The aim of this paper is to analyse the most serious of those problems. The author attempts the analysis by dividing the problems into those resulting from the differences between the French and the Polish legal systems and the ones connected with the language as such, and which can actually be divided into four groups of difficulties arising from terminology, morphosyntax, stylistics and orthography.
PL
Odpisy aktów stanu cywilnego stanowią specyficzny rodzaj dokumentów, których tłumaczenie zajmuje szczególne miejsce w codziennej praktyce tłumacza przysięgłego. Przy tłumaczeniu tego typu tekstów napotyka on na serię poważnych trudności. Celem niniejszego artykułu jest analiza najważniejszych z nich. Autorka przeprowadza ją z podziałem na problemy mające swoje źródło w różnicach istniejących między francuskim i polskim porządkiem prawnym i te, które wiążą się z samym językiem, a wśród których wydzielić można cztery grupy: trudności terminologiczne, morfosyntaktyczne, stylistyczne i ortograficzne.
Contributors
  • maître de conférences à la Chaire de philologie romane de l’Université de Łódź (Pologne), ages@wp.pl
References
  • Casas Cabido Javier, 2009, « Le paradoxe de la traduction juridique : équivalence des formes dans le respect des différences », [in:] Greenstein R. (dir.) Langue & culture : mariage de raison ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 139-186.
  • Code civil. Version consolidée au 1er septembre 2013, URL : http://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20131031, DW : 30.10. 2013.
  • Froeliger Nicolas, 2007, « Les enjeux de la divergence en traduction juridique », Traduire les sciences humaines : méthodes et enjeux, Tribune internationale des langues vivantes, 42 , URL : http://www.eila.univ-paris-diderot.fr/_media/user/nicolas_froeliger/recherche/les_enjeux_de_la_divergence_en_traduction_juridique.pdf?id=user%3Anicolas_froeliger%3Arecherche%3Aindex&cache=cache, DW : 30.10.2013.
  • Gémar Jean-Claude, 2002, « Le plus et le moins-disant culturel du texte juridique. Langue, culture et équivalence », [in:] Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators’ Journal, vol. 47, 2, 163-176.
  • Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (Annexe), Titre II, Chapitre Ier, Section 3 et Chapitre IIIe, Sections 1-3 |, URL : http://www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do? cidTexte=JORFTEXT000000647915, DW : 30.10.2013.
  • Kierzkowska Danuta et al., 2011, Kodeks tłumacza przysięgłego z komentarzem, Warszawa, Translegis.
  • Lexique des règles typographiques en usage à l’Imprimerie nationale, 2004, Paris, Imprimerie nationale, 4e édition.
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. 1998 nr 136 poz. 884), |, URL : http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981360884, DW : 30.10.2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4efb8a34-dd92-4dbf-a778-7b37e597843a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.