PL EN


2014 | 177 | 67-76
Article title

Działania podejmowane w województwie śląskim w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych

Content
Title variants
EN
Actions Undertaken in the Silesian Voivodship in the Field of Redevelopment of Post-industrial Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Over the last few years the local self-government of the Silesian Voivodship has undertaken a number of actions aimed at creation of systemic solutions to enable effective redevelopment of post-industrial areas so that they can start to perform new economic, public and natural functions. A failure to do so would definitely have negative impact on the local community and natural environment.
Year
Volume
177
Pages
67-76
Physical description
Contributors
References
 • A. Starzewska-Sikorska: Przekształcanie terenów poprzemysłowych jako działanie służące podniesieniu atrakcyjności regionu. W: Krajobraz zbudowany na węglu. Red. J. Gorgoń. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2008, s. 27.
 • T. Bolek, H. Henzel, J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska: Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowych w województwie śląskim. Badania statutowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 4.
 • T. Bolek, H. Henzel, J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska: Inwestycje na terenach poprzemysłowych a lokalny rynek nieruchomości. Badania statutowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008, s. 27.
 • J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, E. Zagórska: Zmiany sposobów użytkowania nieruchomości na obszarach poprzemysłowych Górnego Śląska na tle lokalnego rynku nieruchomości. "Nieruchomość" 2005, nr 1, s. 17.
 • K. Gasidło: Nowa rola likwidowanej kopalni węgla kamiennego "Katowice". W: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Projekty wykonane w ramach prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. "Gospodarka Przestrzenna" 2003, nr 43, s. 4.
 • Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Główny Instytut Górniczy, Katowice 2008, s. 8.
 • Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego.
 • Commission of the European Communities Directive of the European Parlament and of the Council Establishing a Framework for the Protection of Soi Land Amending Directive 2004/35/EC, Brussels, 22.09.2006, COM (2006) 232 final, 2006/0086 (COD).
 • Wojewódzki Program Przekształceń Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Główny Instytut Górniczy, Katowice 2008, s. 8-9.
 • J. Krupanek: Programowanie przekształceń terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w skali regionalnej. Przykład województwa śląskiego. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. CBiDGP w Lędzinach, IETU, Katowice 2009, s. 177.
 • J. Kwiatkowska -Malina, C. Pyrcz, B. Zaborski: "Sprawozdanie o stanie gleby" narzędziem identyfikacji i oceny zanieczyszczenia gleb. W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Red. G. Malina. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2011, s. 79-80.
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych a możliwości rozwoju regionu. Revita Silesia. Red. T. Adamski, R. Orpych. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice 2011, s. 78.
 • J. Ziora, R. Orpych: Działania podejmowane przez samorząd województwa śląskiego w dziedzinie rewitalizacji terenów zdegradowanych. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Red. J. Skowronek. Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice 2009, s. 192-193.
 • T. Adamski, J. Ziora: Metodyka waloryzacji terenów poprzemysłowych w Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej woj. śląskiego. "Problemy Ekologii" 2008, nr 2, s. 100.
 • T. Bolek, H. Henzel, J. Konowalczuk, T. Ramian, K. Śmietana, M. Wilczek, E. Zagórska: Rewitalizacja nieruchomości poprzemysłowych w województwie śląskim. Badania statutowe. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, s. 44-45.
 • B. Domański: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych - specyfika wyzwań i instrumentów. Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. W: Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009, s. 136.
 • J. Bronder: Metoda badań terenów poprzemysłowych w celu weryfikacji hipotezy o zanieczyszczeniu terenu poprzemysłowego. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. CBiDGP w Lędzinach, IETU w Katowicach, Katowice 2009, s. 86.
 • J. Bronder: Metoda badań terenów poprzemysłowych w celu weryfikacji hipotezy o zanieczyszczeniu terenu poprzemysłowego. W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. CBiDGP w Lędzinach - IETU w Katowicach, Katowice 2009, s. 86.
 • M. Huculak: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Polskie doświadczenia i perspektywy. W: Przestrzenne aspekty rewitalizacji śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Rewitalizacja miast polskich. Tom 4. Red. W. Jarczewski. Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010, s. 150.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f2b327f-62b6-4ea2-8069-73269dc84330
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.