PL EN


2019 | 25 | 105-115
Article title

Glosa do wyroku SN z dnia 8 października 2008 roku, V CSK 124/08 (krytyczna)

Authors
Title variants
EN
Critical commentary to the High Court judgement issued on 8th October 2008, V CSK 124/08
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsza glosa zawiera argumentację negującą stanowisko SN w kwestii nieskuteczności cesji dokonanej po wniesieniu pozwu w postępowaniu nakazowym, a przed doręczeniem go pozwanemu, z uwagi na brak wydania dokumentu nabywcy. W ocenie autorki glosy przedmiotowa cesja powoduje upadek legitymacji materialnej powoda i powinna skutkować oddaleniem powództwa. Brak wydania dokumentu nie uzasadnia bezskuteczności cesji z uwagi na fakt, iż dokument znajdował się w dzierżeniu czysto zastępczym sądu wyłączającym faktyczne władztwo nad dokumentem osób trzecich.
EN
The commentary contains arguments that challenge the High Court ruling on an unsuccessful cession after filing proceedings by writ of payment, but before having it delivered to the defendant; due to not issuing the document to the buyer. It is the author’s opinion that results in the demise of the defendant’s material legitimacy, and should result in dismissal. The lack of issuing of the document does not justify the cession’s ineffectiveness due to the fact that the document was in a substitute lease of the court which excludes actual authority over the document by a third party.
Year
Issue
25
Pages
105-115
Physical description
Contributors
author
 • Sikorska, Skrzypkowski Kancelaria Radców Prawnych Sp. k w Warszawie
References
 • Flaga-Gieruszyńska K., w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, Warszawa 2017, uwaga nr 1 do art. 788 KPC, Legalis/el.
 • Kodeks cywilny. Komentarz. Tom V. Zobowiązania. Część szczegółowa, red. J. Gudowski, WKP 2017, LEX/el., uwaga nr 1 do art. 9218(12) KC.
 • Kondracka A., Zasady przenoszenia praw z weksla in blanco, „Rejent” 2000, nr 5.
 • Kuropatwiński J., Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą, Toruń–Bydgoszcz 2007.
 • Machnikowski P., w: Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2017, uwagi do art. 9218KC, Nb 5, Legalis/el.
 • Nowacki A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty, t. 3B, red. K. Osajda, Warszawa 2017, uwaga nr 1 do art. 921(12) KC, Legalis/el.
 • Palka-Bartoszek K., Glosa do wyroku SN z dnia 3 czerwca 2015 r., V CSK 566/14 (glosa krytyczna), „Glosa” 2016, nr 4.
 • Romanowski M., w: System Prawa Prywatnego, t. 18, red. A. Szumański, Warszawa 2016.
 • Sójka T., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450–1088, red. M. Gutowski, Warszawa, 2016, uwaga nr 1 do art. 921(12) KC, Legalis/el.
 • Strus Z., Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego – Izba cywilna, „Palestra” 2008, nr 11–12.
 • Zawada K., w: Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 450–1088, t. II, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2009.
 • Żuławska C., w: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, t. 2, red. G. Bieniek, Warszawa 2003.
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1360).
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025).
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 160).
 • Orzeczenie SN z 20 listopada 1962 r., sygn. akt I CK 1084/60, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1970, nr 6.
 • Orzeczenie SN z 9 grudnia 1935 r., sygn. akt III C 449/34, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 1936, poz. 335.
 • Postanowienie SN z dnia 27 maja 2015 r., sygn. akt II CSK 461/14, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 2016, nr 4, poz. 50.
 • Postanowienie SN z dnia 28 listopada 2014 r, sygn. akt I CZ 91/14, www.sn.pl/sites/ orzecznictwo/Orzeczenia3/I%20CZ%2091-14.pdf.
 • Wyrok SA w Białymstoku z dnia 26 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 765/13, http://orzeczenia.bialystok.sa.gov.pl.
 • Wyrok SA w Krakowie z dnia 1 grudnia 2014 r., sygn. akt I ACa 799/14, Legalis.
 • Wyrok SN z dnia 5 lutego 1998 r., sygn. akt III CKN 342/97, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna” 1998, nr 9, poz. 141.
 • Wyrok SN z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt III CSK 86/12, „Biuletyn Sądu Najwyższego – Izba Cywilna” 2013, nr 12.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f3c10df-1db3-409c-b6b7-16131cc61b04
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.