PL EN


2015 | 2 (355) | 286-295
Article title

Produkt tradycyjny i regionalny ‒ luksus od święta czy na co dzień?

Content
Title variants
EN
Traditional and Regional Product – Luxury only on Special Occasions or Every Day?
RU
Традиционный и региональный продукт – роскошь только по праздникам или же повседневно?
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Świadomość konsumentów oraz konsumencka ocena jakości produktów kształtowana jest przez rynek i obecne na nim produkty. Ograniczony dostęp do produktów tradycyjnych i regionalnych oraz ich wysoka cena są głównymi wyróżnikami łączącymi te produkty z produktami luksusowymi. Produkty luksusowe oraz tradycyjne i regionalne łączy ponadto podkreślana indywidualność i specyficzny charakter. W artykule przedstawiono definicje produktów tradycyjnych, regionalnych i luksusowych oraz zidentyfikowano podobieństwa je łączące. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie opisowo-eksplanacyjne pozwalające odpowiedzieć na pytanie, dlaczego żywność tradycyjna/regionalna jest produktem luksusowym oraz czy takie jej pozycjonowanie przez producentów i postrzeganie przez konsumentów jest właściwe. Artykuł ma charakter przeglądowy.
EN
The consumer awareness and consumer evaluation of the quality of products if shaped by the market and the products present in it. The limited access to traditional and regional products as well as their high price are the main determinants combining these products with luxurious products. Luxurious products and traditional and regional ones have also common the emphasised individuality and the specific character. In their article, the authors presented the definitions of traditional, regional and luxurious products as well as they identified the similarities combing them. For the purpose of the article the authors carried out a descriptive and explanatory research allowing answer to the question why traditional/regional food is a luxurious product and whether such positioning thereof by producers and perception by consumers is proper. The article is of the review nature.
RU
Сознание потребителей и потребительская оценка качества продуктов формируются рынком и находящимися на нем продуктами. Ограниченный доступ к традиционным и региональным продуктам, а также их высокая цена – главные определители, объединяющие эти продукты с предметами роскоши. Предметы роскоши, а также традиционные и региональные продукты объединяют, кроме того, подчеркиваемые индивидуальность и специфический характер. В статье представили определения традиционных и региональных продуктов и предметов роскоши, а также указали объединяющие их сходства. Для нужд статьи провели описательно-объяснительное изучение, которое по- зволяет ответить на вопрос, почему традиционные (региональные) продукты считают предметом роскоши, и правильно ли такое позиционирование их производителями и восприятие потребителями. Статья имеет обзорный характер.
Year
Issue
Pages
286-295
Physical description
Contributors
References
 • Borowska A. (2008a), Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych, „Zeszyty Naukowe SGGW”, „Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej”, nr 72.
 • Borowska A. (2008b), Unijny system ochrony żywnościowych produktów regionalnych i tradycyjnych, „Zeszyty Naukowe SGGW”, „Ekonomika i Org. Gosp. Żywnościowej”, nr 71.
 • Borowska A. (2007), Charakterystyka konsumentów produktów tradycyjnych/regionalnych w Polsce, Raport z badań Grant Fundacji „Fundusz Współpracy”,
 • http://www.potrawyregionalne.pl/media/File/zalaczniki/prodtrad_badania.pdf [dostęp: 09.09.2014].
 • Bylok F. (2013), Konsumpcja na pokaz jako cecha rynku konsumpcyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32.
 • Dubois B., Laurent G. (1996), The Functions of Luxury: a Situational Approach to Excursionism, “Advances in Consumer Research”, No. 23.
 • Duczkowska-Małysz K. (2007), Budowa rynku produktów regionalnych, „Agro-Smak”, nr 4.
 • Grębowiec M. (2010), Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW”, „Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 10(25).
 • Gertig H., Stelmach-Mardas M. (2011), O bezpieczeństwie żywności tradycyjnej, „Prob.. Hig. Epidemiol.”, nr 92(3).
 • Hajdas M. (2009), Co czeka marki luksusowe, „Marketing w Praktyce”, nr 3.
 • LengardAlmli V., Verbeke W., Vanhonacker F., Naes T., Hersleth M. (2011), General image and attribute perception of traditional food, „Food Quality and Preferencje”, No. 22(1).
 • Newerli-Guz J., Długosz D. (2012a), Zachowanie młodych konsumentów i seniorów na rynku spożywczych produktów luksusowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 709, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 23.
 • Newerli-Guz J., Długosz D. (2012b), Zachowanie nabywców na rynku spożywczych produktów luksusowych, dane niepublikowane.
 • Newerli-Guz J. (2013), Konsument produktów luksusowych – wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 777, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 32.
 • Pietrzak J. (2006), Luksusowe marki, „Gazeta Bankowa”, nr 49.
 • Raport. Produkty żywnościowe z segmentu luksusowych w świetle kontroli przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową, (2012), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Departament Inspekcji Handlowej, Warszawa.
 • Rozporządzanie Delegowane Komisji (UE) NR 664/2014 z dnia 18 grudnia 2013 r. uzupełniające rozporządzenie
 • Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w odniesieniu do ustanowienia symboli unijnych dotyczących chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności oraz w odniesieniu do niektórych zasad dotyczących pochodzenia paszy i surowców, niektórych przepisów proceduralnych i niektórych dodatkowych przepisów przejściowych.
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 roku w sprawie produktów spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 668/2014 z dnia 13 czerwca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych.
 • Rynek dóbr luksusowych w Polsce (2012), KPMG, http://www.kpmg.pl/dbfetch/52616e646f6d4956dd1ad284c77702573bc3841f55f101c7e1799fe fe953ce49/ rynek_dobr_luksusowych_w_polsce_on-line.pdf [dostęp: 09.09.2014].
 • Seraff G. (1991), Le produit de luxe, somptuaire ou ostentatiore?, ”Revue Française du Marketing”, No. 2-3.
 • Sieczko A. (2008), Tworzenie rynku produktów tradycyjnych i regionalnych, „Zeszyty Naukowe SGGW”, „Problemy Rolnictwa Światowego”, nr 4(19).
 • Sikora T. (2002), Pojęcie luksusu – definicje i cechy charakterystyczne, „Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej”, nr 12.
 • Sikora T. (2010),Postępowanie konsumentów dóbr luksusowych w Polsce ‒ analiza eksploracyjna, „Marketing i Rynek”, nr 9.
 • Sobolewska J. (2006), Produkty regionalne i tradycyjne / Unijne ABC ‒ informator dla rolników, dodatek do Gazety Sołeckiej.
 • Taranko T. (2005), Strategie produktów luksusowych na polskim rynku, (w:) Słaby T. (red.) Elity ekonomiczne – konsumpcja, rynek, marketing, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Thomas D. (2010), Luksus, dlaczego stracił blask, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz.U. z 2005 r., Nr 10, poz. 68, oraz z 2008 r., Nr 171, poz. 1056 i Nr 216 poz.1368) i jej nowelizacja z dnia 6 stycznia 2009 roku.
 • Żakowska-Biemans S., Kuc K. (2009), Żywność tradycyjna i regionalna w opinii i zachowaniach polskich konsumentów, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 3(64).
 • http://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2012/value-gi/final-report_en.pdf [dostęp: 09.09.2014].
 • http://ec.europa/agriculture/quality/door/list.html [dostęp: 09.09.2014].
 • http://www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i tradycyjne/Aktualnosci/Lista-Produktow-Tradycyjnych-a-rejestracja-nazw-produktow-rolnych-i-srodkow-spozywczychw- rejestrach-prowadzonych-przez-Komisje-Europejska [dostęp: 09.09.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f666d83-f9d0-46af-b341-a0c912259d0f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.