PL EN


2011 | 28 | 91-103
Article title

Wymagania prawne do dopuszczenia dziecka do sakramentu chrztu

Content
Title variants
EN
The legal requirements of child admission to the sacrament of baptism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł niniejszy prezentuje wymagania, jakie prawo kanoniczne stawia wobec rodziców dziecka, które ma być dopuszczone do sakramentu chrztu. Kościół bowiem jako depozytariusz sakramentów, ma prawo określać warunki ich sprawowania. Przepisy Kościoła stoją na straży zarówno ważności, jak i godności udzielania sakramentów. Artykuł przedstawia chrzest jako wydarzenie teologiczne i prawne, a następnie omawia warunki prawne dopuszczenia do chrztu, wymagania ustawowe do ważnego i godziwego udzielenia tego sakramentu. Przedstawione są także motywy i możliwości odłożenia oraz odmowy udzielenia sakramentu chrztu. Artykuł bazuje przede wszystkim na Kodeksie prawa kanonicznego oraz dokumentach Kościoła dotyczących sakramentu chrztu.
EN
The following article presents requirements imposed by canon law on parents of a child who is to be christened. The Church, as a depositary of the sacraments, has the right to define the conditions of its celebration. Ecclesiastical regulations protect the importance and dignity of granting sacraments. The article shows christening as a theological and legal event, then discusses legal conditions of admission to baptism, and the statutory requirements to the valid and fair granting of this sacrament. Motives, possibilities of postponing and refusal of granting the baptism are presented as well. The article relies mostly on Canonical Law Code and Ecclesial acts which refer to the sacrament of baptism.
Year
Issue
28
Pages
91-103
Physical description
Contributors
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • II Polski Synod Plenarny (1991‒1999), Poznań 2001.
 • III Synod Gdański. Misja ewangelizacyjna Kościoła gdańskiego na początku nowego ty‑siąclecia, t. I, Gdańsk 2001.
 • Codex iuris canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus; Kodeks prawa kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
 • Dekret Apostolicam Actuositatem, 18 XI 1965 r., nr 2‒3, AAS 59 (1966) s. 837‒864.
 • Gerosa L., Prawo Kościoła, Poznań 1999.
 • Episkopat Polski, Instrukcja duszpasterska O udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom, w: Dokumenty duszpastersko‑liturgiczne Episkopatu Polski 1966‒1993, red. C. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja »Pastoralis actio«, 20 X 1980 r., AAS 72 (1980) s. 1137‒1156.
 • Krajczyński J., Dopuszczenie dziecka do sakramentu chrztu. Refleksje kanoniczno‑pastoralne, w: Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski, Warszawa 2004.
 • Krukowski J., Lud Boży, w: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, t. II/1, Księga II. Lud Boży, red. J. Krukowski, Poznań 2005.
 • Migne J. P., Patrologiae latinae cursus completus, t. 35, Parisiis.
 • Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów polskich, Katowice 1992.
 • Pawluk T., Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży, jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań‑Warszawa 1980.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna »Lumen gentium«, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986
 • Sobór Watykański II, Konstytucja »Sacrosanctum Concilium«, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986
 • Sobór Watykański II, Konstytucja »Dei Verbum«, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986
 • Sobór Watykański II, Deklaracja »Gravissimum educationis«, w: Sobór Watykański II,
 • Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4f9eb138-4d09-42d3-aca3-eb7652950ce4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.