PL EN


2014 | 200 | 109-123
Article title

Z problematyki odpowiedzialności funkcjonariusza policji

Content
Title variants
EN
The Problems of Liability of Police Officer
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Police officer stay in employment relationship of special character, defined as service relationship. Typical for this profession is high risk level. In this case appears the problem of Police officer's liability during performing the service duties. According to current law regulations exist three types of Police officer's liability related to performing the service duties such as criminal liability, disciplinary liability and civil liability. Beyond this liabilities the Police officer could be suspension in performing the service duties. All this types of responsibility brings a lot of economic consequences not only for Police unit or state budget, but mainly for Police officer. It justify the necessity of perform an deeper analysis of this problem.
Year
Volume
200
Pages
109-123
Physical description
Contributors
References
 • Bezpieczeństwo osobiste policjanta, red. Fiebig J., Tyburska A., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2004.
 • Boratyńska K.T., Górski A., Sakowicz A., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Gaca-Maciaszkiewicz B., Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy za szkody w mieniu Skarbu Państwa, "Kwartalnik Policyjny" 2011, nr 4.
 • Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014.
 • Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Kachnikiewicz, B., Status policjanta zawieszonego w czynnościach służbowych, "Biuletyn Prawny KGP. Biuro Prawne" 2007, nr 31.
 • Kimera E., Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych, "Policja 997" 2011, nr 73.
 • Kuczyński T., Mazurczak-Jasińska E., Stelina J., Stosunek służbowy, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • Maj S., Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Mocarska D., Nadużycie władzy przez policjantów, "Policja 997" 2008, nr 45.
 • Mocarska D., Przestępne nadużycie władzy przez funkcjonariuszy Policji w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2013.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna w Policji, red. P. Jóźwiak, W. Majchrowicz, Wydawnictwo Szkoły Policji, Piła 2011 r.
 • Postanowienie Sądu Najwyższego z 25.02.2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 53.
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2002 r. w sprawie urlopów policjantów, Dz.U. 2002, Nr 81, poz. 740 z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom, Dz.U. 2002, Nr 100, poz. 913 z późn. zm.
 • Sitek E., Jak długo można - zawieszeni, "Policja 997" 2006, nr 16.
 • Ślifierz H., Więcej sądu, mniej przełożonych - postępowanie dyscyplinarne w Policji, "Policja 997" 2005, nr 2.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z 29.01.2004 r., I KZP 38/03, OSNKW 2004, Nr 2, poz. 14. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, Dz.U. 2011, Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz.U. 2011, Nr 17, poz. 78 z póżn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, Dz.U. z 2013 r. poz. 480 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Dz.U. 1999, Nr 53, poz. 548 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.
 • Węzłowe problemy prawa dyscyplinarnego w służbach mundurowych, red. P. Jóźwiak, K. Opaliński, Wydawnictwo Szkoły Policji, Piła 2012.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 lutego 2010 r., sygn. akt K 1/08, Dz.U. 2010, Nr 34, poz. 190.
 • Załącznik do zarządzenia nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2003 r. - Zasady etyki zawodowej policjanta.
 • Zarządzenie nr 852 KGP z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów, Dz.U. Nr 6, poz. 38.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fa11440-585e-4ec6-aeec-ea52fd90dc79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.