PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 203-216
Article title

Пріоритетні напрями розвитку українсько-польського інвестиційного співробітництва

Content
Title variants
EN
Priority Directions of Ukrainian-Polish Investment Cooperation Development
PL
Priorytetowe kierunki rozwoju ukraińsko-polskiej współpracy inwestycyjnej
RU
Приоритетные направления развития украинско-польского инвестиционного сотрудничества
Languages of publication
PL EN UK RU
Abstracts
UK
В умовах глобальних світових економічних перетворень динаміка надходження інвестицій в економіку будь-якої країни характеризує ефективність державного менеджменту та є позитивною оцінкою її соціально-економічного розвитку. Безперечно через переміщення іноземних інвестицій відбувається і обмін сучасними технологіями, що зумовлює модернізацію економіки. Прикладом активізації інвестиційних потоків та формування сприятливого інвестиційного клімату є позитивні і швидкі інституційні перетворення економіки Польщі. Для України наразі визначальним є розвиток інвестиційного ринку, що являється невід’ємною складовою трансформаційних змін в економіці країни і забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову, сприяють поширенню інновацій та збільшенню продуктивності праці. Співробітництво між Польщею та Україною вирішує проблеми залучення інвестицій починаючи від узгодження принципів зовнішньої політики і закінчуючи співпрацею у транскордонній площині, що є актуальним для обох країн зі спільними історичними, політичними та економічними передумовами. Отже, метою статті є дослідження особливостей українсько-польського економічного співробітництва у контексті європейської інтеграції, а також визначення пріоритетних напрямів розвитку українсько-польської інвестиційної діяльності. Пріоритетними напрямами інвестування в українсько-польських відносинах визначено: реалізацію інфраструктурних проектів; співпрацю у напрямах енергоефективності та енергозбереження; створення українсько-польських спільних підприємств, зокрема у аграрному секторі та у сфері гостинності.
EN
In conditions of world global economic reforms, investment inflow dynamic in any country’s economy characterises state management effectiveness and it is a positive appraisal of its socialeconomy development. Indisputably, throughout foreign investments transporting eventuates modern technology exchange that initiates economy modernisation. The example of investment flows intensification and favourable investment climate forming is considered to be a rapid and positive institutional transformation of the Polish economy. For Ukraine, investment market development is considered to be a determinant and it is an unalienable part of transformation changes in the country economy as well as providing effective integration of national economy into the world one, facilitates innovation expanding and labour productivity increasing. Cooperation between Poland and Ukraine solves problems of investments attraction beginning from foreign policy principles coordination and ending with cooperation in cross-border plane, which is actual for both countries with mutual historical, political, and economic premises. So, the object of the article is peculiarities research of Ukrainian-Polish economic cooperation in the context of European integration as well as the priority directions of Ukrainian-Polish investment activity determination. The priority directions of investment in Ukrainian-Polish relations were determined as: infrastructure projects realisation; energy efficiency and energy saving cooperation; establishment of joint Ukrainian-Polish enterprises in the agriculture sector and hospitality in particular.
PL
W warunkach światowych globalnych reform gospodarczych dynamika napływu inwestycji do gospodarki dowolnego kraju charakteryzuje efektywność zarządzania przez państwo i jest to pozytywna ocena jego rozwoju społeczno-gospodarczego. Niewątpliwie, poprzez przepływ inwestycji zagranicznych realizowana jest wymiana nowoczesnych technologii, które inicjują modernizację gospodarki. Za przykład intensyfikacji przepływów inwestycyjnych i tworzenia sprzyjającego klimatu inwestycyjnego może posłużyć szybka i pozytywna instytucjonalna transformacja polskiej gospodarki. W przypadku Ukrainy rozwój rynku inwestycyjnego uważa się obecnie za determinantę i nieodłączną część zmian transformacyjnych w gospodarce kraju, co stanowi również czynnik efektywnej integracji gospodarki narodowej z gospodarką światową, zwiększanie zakresu innowacji i wydajności pracy. Współpraca Polski i Ukrainy rozwiązuje problemy przyciągania inwestycji poczynając od koordynacji zasad polityki zagranicznej, zaś kończąc na współpracy przygranicznej, co jest aktualne dla obu krajów mających wspólne przesłanki historyczne, polityczne i ekonomiczne. Przedmiotem artykułu jest zbadanie cech ukraińsko-polskiej współpracy gospodarczej w kontekście integracji europejskiej, jak również określenie priorytetowych kierunków ukraińsko-polskiej działalności inwestycyjnej. Określono następujące priorytetowe kierunki inwestowania w relacjach ukraińsko-polskich: realizacja projektów infrastrukturalnych; współpraca w zakresie efektywności wykorzystania energii i jej oszczędzania; tworzenie wspólnych ukraińsko-polskich przedsiębiorstw w szczególności w sektorze rolnym i w hotelarstwie.
RU
В условиях глобальных мировых экономических преобразований динамика притока инвестиций в экономику любой страны характеризует эффективность управления государством, и это положительная оценка ее социально-экономического развития. Несомненно, посредством перемещения зарубежных инвестиций осуществляется также обмен современными технологиями, что дает начало модернизации экономики. Примером активизирования инвестиционных потоков и формирования благоприятного инвестиционного климата являются положительные и быстрые институциональные преобразования экономики Польши. Для Украины в натоящее время определяющим критерием является развитие инвестиционного рынка, что является неотъемлемой составной частью трансформационных изменений в экономике страны и обеспечивает эффективную интеграцию национальной экономики с мировой, способствует расширению инноваций и повышению производительности труда. Сотрудничество между Польшей и Украиной решает проблемы привлечения инвестиций, начиная с координации принципов внешней политики и кончая на сотрудничестве в приграничном плане, что актуально для обеих стран с их общими историческими, политическими и экономическими предпосылками. Следовательно, предметом статьи является изучение особенностей украинско-польского экономического сотрудничества в контексте европейской интеграции, а также определение приоритетных направлений развития украинско-польской инвестиционной деятельности. Приоритетными направлениями инвестирования в украинско-польских отношениях определены: реализация инфраструктурных проектов; сотрудничество в сфере энергоэффективности и энергосбережения; создание совместных украинско-польских предприятий, в особенности в аграрном секторе и в сфере гостиничного хозяйства.
Contributors
  • Mykolaiv Interregional Institute of Human Development of the Higher Educational Institution of Open International University of Human Development "Ukraine"
References
  • Аналітична доповідь (2014), ‘Стратегічний Південь: Сучасні виклики та стратегічні пріоритети розвитку’, Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна» [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/media/news/482/file/New%20South.pdf.
  • Бабець, І., Борщевський, В., Мігущенко, Ю. (2011), ‘Шляхи розвитку міжрегіонального українсько-польського співробітництва’, Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.lv.niss.gov.ua.
  • Борщевський, В. (2009), ‘Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС’, автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини, Київський національний університет імені Т. Шевченка, 32 с.
  • Іщук, С. (2013), ‛Євроінтеграційний вибір України: інвестиційні очікування (регіональний вимір)’, Європейська інтеграція: досвід Польщі та України (колективна монографія) за редакцією Н. В. Павліхи, Луцьк – Люблін, Drukarnia Kolor Lublin, 700 с.
  • Павліха, Н., Марчук, Ю. (2013), ‛Передумови розвитку інвестиційних процесів між Україною та Республікою Польща’, Європейська інтеграція: досвід Польщі та України (колективна монографія) за редакцією Н. В. Павліхи, Луцьк – Люблін: Drukarnia Kolor Lublin, 700 с.
  • Посольство України в Республіці Польща (Економічний бюлетень. Червень 2015 року). [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.poland.mfa.gov.ua/ua/ukraine.
  • Центральний статистичний офіс Польщі. [Електронне ресурс]. Режим доступу: http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa.
  • Шевченко, О., Жук, В. та інші (2015), ‛Економіка регіонів у 2015 році: нові реалії і можливості в умовах започаткованих реформ’‚ Київ, НІСД, 92 с.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-4fafb238-e09d-4c02-851c-785bd26e3cae
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.