Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 1 (35) | 35-53

Article title

Zakres podmiotowy polskiej skargi konstytucyjnej

Content

Title variants

EN
Objective Scope of Polish Constitutional Complaint

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie kręgu podmiotów uprawnionych do kierowania skarg konstytucyjnych. Dla tego zagadnienia szczególnie ważna jest funkcja skargi konstytucyjnej. Stanowi ona instrument ochrony praw i wolności jednostki. Trybunał, z uwagi na lakoniczność regulacji dotyczącej tej kwestii, musiał doprecyzować ten aspekt swojej działalności. Nie budzi wątpliwości, że podmiotami tego uprawnienia są przede wszystkim osoby fizyczne z uwagi na fakt, że to one są również podmiotami praw, których skarga konstytucyjna stanowi gwarancję. Kontrowersje związane są zwłaszcza z przyznaniem czynnej legitymacji skargowej podmiotom zbiorowym, w szczególności podmiotom prawa publicznego.
EN
The article focuses on the analysis of objective scope of right to put forward a constitutional complaint. Of particular imprtance, for this issue, is the function of constitutional complaint. It is an instrument of human rights protection. Due to the brevity of statutory and constitutional regulation of this problem, Constitutional Tribunal had to determine this aspect of its activity. It is glaringly obvious that individuals are the biggest group of complainants because constitutional rights inhere mainly to a natural person. It is crucial that constitutional complaint is a guarantee of exactly that entitlements. Disputes have arisen with the granting a proactive complainants legitimation for collective bodies, especially public ones.

Year

Issue

Pages

35-53

Physical description

Dates

published
2017-02-28

Contributors

 • Uniwersytet Śląski

References

 • ---
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Banaszak B., Podmiotowy i przedmiotowy zakres skargi konstytucyjnej w Republice Federalnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo” nr CC, Wrocław 1992.
 • Banaszak B., Sądownictwo konstytucyjne a ochrona podstawowych praw obywatelskich. RFN, Austria, Szwajcaria, Wrocław 1990.
 • Banaszak B., Skarga konstytucyjna i jej znaczenie w zakresie ochrony praw podstawowych, [w:] Podstawowe prawa jednostki i sądowa ich ochrona, red. L. Wiśniewski, Warszawa 1997.
 • Czarny P., Skarga konstytucyjna w Niemczech i w Austrii (wybrane problemy), „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 3.
 • Czeszejko-Sochacki Z., Sądownictwo konstytucyjne w Polsce na tle porównawczym, Warszawa 2003.
 • Derlatka M., Skarga konstytucyjna w Niemczech, Warszawa 2009.
 • Garlicki L., Artykuł 30, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Garlicki L., Trybunał Konstytucyjny w projekcie Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, „Państwo i Prawo” 1996, z. 12.
 • Granat M., Formy konkretnej kontroli konstytucyjności prawa (W państwach Europy Środkowej i Wschodniej), [w:] Konstytucja i władza we współczesnym świecie. Doktryna- prawo- praktyka. Prace dedykowane Profesorowi Wojciechowi Sokolewiczowi na siedemdziesięciolecie urodzin, red. M. Kruk, J. Trzciński, J. Wawrzyniak, Warszawa 2002.
 • Kłopocka-Jasińska M., Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii, Warszawa 2012.
 • Łabno A., Skarga konstytucja w Konstytucji III RP, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002.
 • Łabno A., Skarga konstytucyjna w Hiszpanii, [w:] Konstytucja. Trybunał Konstytucyjny, red. C. Banasiński, J. Oniszczuk, Warszawa 1988.
 • Łabno A., Standardy stosowania praw i wolności człowieka w konstytucjach Hiszpanii i Portugalii. Przyczynek do rozważań nad rozwiązaniami polskimi, [w:] Prawa człowieka a nowa Konstytucja RP, red. A. Łabno, Warszawa 1998.
 • Olejniczak J., Notatka w sprawie skargi konstytucyjnej w Związkowej Republice Austrii, opracowanie z 22 lutego 1993 r., Nr ZO-07-123/93, Warszawa 1993.
 • Oniszczuk J., Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego w Konstytucji RP, [w:] Konstytucja, Trybunał Konstytucyjny, red. C. Banasiński, J. Oniszczuk, Warszawa 1998.
 • Płowiec W., Legitymacja publicznych osób prawnych do wniesienia skargo konstytucyjnej, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2014, nr 1–2. Projekty konstytucji 1993–1997, opr. R. Chruściak, Warszawa 1997.
 • Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2014. Stępień J., Samorząd terytorialny, [w:] Księga XX- lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.
 • Syryt A., Podmiotowość prawna gmin a ochrona praw człowieka, [w:] Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, red. W. Federczyk, Warszawa 2014.
 • Szmulik B., Skarga konstytucyjna. Polski model na tle porównawczym, Warszawa 2006.
 • Trzciński J., Artykuł 79, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, T. I, red. L. Garlicki, Warszawa 1999.
 • Trzciński J., Podmiotowy zakres skargi konstytucyjnej, [w:] Konstytucja, wybory, parlament: studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, red. L. Garlicki, Warszawa 2000.
 • Trzciński, J., Zakres podmiotowy i podstawa skargi konstytucyjnej, [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000.
 • Tuleja P., Grzybowski M., Skarga konstytucyjna jako środek ochrony praw jednostki w polskim systemie prawa, [w:] Sądy i trybunały w Konstytucji i praktyce, red. W. Skrzydło, Warszawa 2005.
 • Tuleja P., Skarga konstytucyjna w Polsce – dziesięć lat doświadczeń, „Przegląd Legislacyjny” 2007, nr 3.
 • Tuleja P., Wróbel W., Postępowanie w sprawie skargi konstytucyjnej przed austriackim Trybunałem Konstytucyjnym, „Państwo i Prawo” 1999, z. 11.
 • Witkowski S., Zdolność skargowa jednostek samorządu terytorialnego, „Zagadnienia Sądownictwa Konstytucyjnego” 2014, nr 1–2.
 • Witkowski S., Zdolność skargowa podmiotów nie będących osobami fizycznymi – przegląd wybranych systemów prawnych, [w:] Konstytucja- Rząd- Parlament. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Ciemniewskiego, red. P. Radziewicz, J. Wawrzyniak, Warszawa 2014.
 • Wojtyczek K., Granice ustawodawczej ingerencji w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, Kraków 1999.
 • Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2001.
 • Wróbel W., Skarga konstytucyjna- problemy do rozwiązania, [w:] Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zubik, Warszawa 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-4fc40277-5d2f-419e-817b-5dfc18c19bef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.