PL EN


2017 | 4(20) | 165-184
Article title

Powództwo przeciw dyskryminacji w Ustawie z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Action against discrimination in the Act of 3 December 2010 on the implementation of certain European Union regulations on equal treatment
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Discrimination is a phenomenon that has been existing in our society for many years. The main cause of increased legislative activity in European countries is the action of the European Union, which has issued a number of directives dealing with the problem of discrimination. Poland, as a member of the European Union, was obliged to implement antidiscrimination directives. The legislator did this by enacting the Act of 3 December 2010 on the implementation of certain European Union regulations on equal treatment (hereafter: the equality statute). The equality statue was a good step towards combating discrimination in areas such as the provision of services or capital flow. The legislator has also pointed to discriminatory features, including race, age, disability, sex, or sexual orientation. These features cannot serve as a basis for differentiating the legal position of legal entities. In carrying out a comprehensive analysis of the subject matter, the study presented in this article covered: the normative grounds of an anti-discrimination lawsuit, the right to compensation, which deviates significantly from the definition set out in Article 361 of the Civil Code, the substantive and legal grounds for action, the principles and the procedure for claiming compensation. The article also deals with the effectiveness of the application of the measure in the jurisprudence. To that end, the study examined the case law of common courts dealing with the facts related to the equality law. The Ombudsman and other anti-discrimination authorities have also been contacted for information on the use of this measure. The paper identifies as well, the potential solutions aimed at increasing the effectiveness and frequency of the use of anti-discrimination lawsuits before Polish common courts.
PL
Dyskryminacja jest zjawiskiem towarzyszącym wszystkim społeczeństwom od bardzo wielu lat. Główną przyczyną wzmożonej aktywności legislacyjnej poszczególnych państw jest działanie Unii Europejskiej, która w przedmiotowej materii wydała wiele dyrektyw traktujących o problemie dyskryminacji. Polska, jako członek UE, była zobowiązana do implementacji przedmiotowych dyrektyw. Prawodawca uczynił to, uchwalając Ustawę z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Akt ten jest dobrym krokiem w walce z dyskryminacją w takich obszarach, jak usługi czy przepływ kapitału. Wskazane w nim zostały również cechy dyskryminacyjne, do których zaliczono: rasę, wiek, niepełnosprawność, płeć oraz orientację seksualną. Cechy te nie mogą stanowić podstawy do dyferencjacji pozycji prawnej podmiotów prawa. W celu dokonania kompleksowej analizy omawianej materii badaniu poddano: podstawy normatywne badanej instytucji powództwa, prawo do odszkodowania, które w znacznym stopniu odbiega od definicji wskazanej w art. 361 Kodeksu cywilnego, przesłanki materialnoprawne powództwa, zasady i tryb dochodzenia odszkodowania. Poruszono ponadto kwestie odnoszące się do efektywności stosowania przedmiotowego środka prawnego w praktyce orzeczniczej. W tym zakresie dokonana została analiza orzecznictwa sądów powszechnych traktującego o stanach faktycznych związanych z ustawą równościową oraz danych uzyskanych przez autora od Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych organów zajmujących się przeciwdziałaniem dyskryminacji. W opracowaniu wskazano też rozwiązania mogące prowadzić do zwiększenia efektywności i częstotliwości wykorzystywania powództwa przeciw dyskryminacji przed polskimi sądami.
Year
Issue
Pages
165-184
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Borysiak W., Bosek L., Uwagi do art. 32, w: Konstytucja RP, t. 1: Komentarze do art. 1–86, pod red. M. Safjana, L. Boska, Warszawa 2016.
 • Healey J.F., Diversity and Society: Race, Ethnicity, and Gender, Los Angeles–London–New Delhi–Singapore–Washington 2010.
 • Jabłońska Z., Dyskryminacja – wprowadzenie do pojęcia, w: Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, pod red. K. Kędziory i in., Warszawa 2017.
 • Jabłońska Z., Uwagi do art. 3, w: Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, pod red. K. Kędziory i in., Warszawa 2017.
 • Jaeger P.T., Bowman C.A., Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, and Civil Rights, Westport, CT–London 2005.
 • Jenkins R., Solomos J. (ed.), Racism and Equal Opportunity Policies in the 1980s, Cambridge 1989.
 • Kędziora K., Uwagi do art. 14, w: Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, pod red. K. Kędziory i in., Warszawa 2017.
 • Kuba M., Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2017.
 • Kułak M., Uwagi do art. 2, w: Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, pod red. K. Kędziory i in., Warszawa 2017.
 • Marciniak J., Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w praktyce, Warszawa 2014.
 • Pierson G.C., Fulkerson S.R., Lauerdale M.F., Age Discrimination in the Workplace: A Primer for Human Resource Professionals, Society for Human Resource Management 1999.
 • Solanke I., Discrimination as Stigma: A Theory of Anti-discrimination Law, London 2016.
 • Śmiszek K., Uwagi do art. 1, w: Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Komentarz, pod red. K. Kędziory i in., Warszawa 2017.
 • Winiarska A., Klaus W., Dyskryminacja i nierówne traktowanie jako zjawisko społeczno--kulturowe, „Studia BAS” 2011, nr 2(26).
 • Zagrobelny K., Uwagi do art. 361 k.c., w: Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskiego, Warszawa 2017.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50181ecf-6c98-4500-b21c-0f61cb427b55
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.