Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 63 | 6: Językoznawstwo | 181-192

Article title

Co razi studentów polonistyki w językowych zachowaniach grzecznościowych Polaków?

Title variants

EN
What Irritates the Students of Polish Philology in Poles Language Polite Behavior

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy świadomości językowej i komunikacyjnej młodego pokolenia Polaków w zakresie językowej etykiety. Autorki analizują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 100 studentów filologii polskiej. Okazuje się, że doceniają oni wagę grzeczności językowej. Razi ich zarówno jej brak, jak i nadmiar. Zwracają też uwagę na niewłaściwą leksykę w komunikacji językowej, czyli słownictwo nieadekwatne do sytuacji oraz wulgaryzmy i przekleństwa. Brak grzeczności zauważają w różnych sytuacjach – codziennych oraz oficjalnych (w mediach), nie tylko u rówieśników, ale i u osób starszych.
EN
This article applies to language and communication awareness of the young generation of Poles in the field of linguistic label. The authors analyze the results of a survey conducted among 100 students of Polish philology. It turns out that they appreciate the importance of linguistic politeness. Irritates them both lack and excess of it. They also point out the wrong vocabulary in language communication, i.e. vocabulary inadequate to the situation and the vulgarisms and curses. Lack of politeness they notice in different situations – everyday and formal (in the media), not only in their peers, but also in the elderly.

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław–Warszawa–Kraków 1999.
 • Grybosiowa A.: Destrukcja tradycyjnego, polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg i E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 31-37.
 • Grybosiowa A.: Nowe sytuacje – nowe zachowania grzecznościowe, „Poradnik Językowy” 2002, nr 2, s. 3-8.
 • Grybosiowa A.: Obce kulturowo formuły nawiązywania kontaktu we współczesnej polszczyźnie. Geneza, recepcja, wartościowanie, w: taż, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003, s. 176-185.
 • Grybosiowa A.: Przyczyny zmian w polskim systemie adresatywnym, w: Język w mieście. Problemy kultury i poprawności, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica” 1998, nr 37, s. 57-61.
 • Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros i R. Pawelec, Warszawa 2014.
 • Jędrzejko E., Kita M.: Słowa grzeczne i serdeczne, czyli o języku życzliwym na co dzień i od święta, Warszawa 2002.
 • Język a Kultura, t. VI: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław 1992.
 • Kita M.: Językowe rytuały grzecznościowe, Katowice 2005.
 • Kowalikowa J.: Język bez etykiety, w: Język trzeciego tysiąclecia III, t. I: Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny, red. G. Szpila, Kraków 2005, s. 463-472.
 • Maćkowiak K.: Świadomość językowa – problem definicji, „Poradnik Językowy” 2011, z. 2, s. 5-23.
 • Marcjanik M.: Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 271-281.
 • Marcjanik M.: Granice polskiej grzeczności językowej, „Poradnik Językowy” 1993, nr 7, s. 375-383.
 • Marcjanik M.: Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.
 • Marcjanik M.: Normy regulujące językowe zachowania grzecznościowe, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 7, s. 77-82.
 • Marcjanik M.: O formach grzecznościowych typu Witam, panie Jerzy, Miłego dnia, profesorze, w: Na językoznawczych ścieżkach. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Podrackiemu, red. A. Mikołajczuk, R. Pawelec, Warszawa 2007, s. 89-94.
 • Marcjanik M.: Polska grzeczność językowa, Kielce 1997.
 • Marcjanik M.: Proces przewartościowywania polskiej grzeczności językowej, w: Język trzeciego tysiąclecia II, t. I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 391-396.
 • Marcjanik M.: Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa 2014.
 • Marcjanik M.: W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej, Kielce 2001.
 • Marcjanik M.: Zmiany w etykiecie językowej ostatnich lat XX wieku, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001, s. 79-84.
 • Markowski A., Puzynina J.: Kultura języka, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993, s. 53-72.
 • Ożóg K.: Uwagi o współczesnej polskiej grzeczności językowej, w: tenże, Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2007, s. 77-88.
 • Ożóg K.: Współczesny model polskiej grzeczności językowej, w: Język a Kultura, t. XVII: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, red. A. Dąbrowska, A. Nowakowska, Wrocław 2005, s. 9-15.
 • Ożóg K.: Zwroty grzecznościowe współczesnej polszczyzny mówionej (na materiale języka mówionego mieszkańców Krakowa), Warszawa–Kraków 1990.
 • Piotrowicz A.: Słownictwo i frazeologia związane z ogładą towarzyską, w: Język polski. Współczesność, historia, t. V, red. W. Książek-Bryłowa i H. Duda, Lublin 2005, s. 47-55.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M.: Grzeczność językowa w świadomości studentów polonistyki, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros i R. Pawelec, Warszawa 2014, s. 269-278.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-504e4663-7f68-4d71-a519-3d6f1b27c3e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.