PL EN


2019 | 26 | 289-303
Article title

Teoria cywilizacji według Feliksa Konecznego

Content
Title variants
EN
Theory of Civilization according to Feliks Koneczny
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Feliks Koneczny stworzył nową teorię naukową – naukę porównawczą o cywilizacjach. Zdaniem Konecznego w Europie ścierają się różne kultury i tradycje. Jednak istnieje wspólny pień cywilizacyjny, na którym rozwijają się poszczególne kultury narodowe, ale nie ma jednej cywilizacji europejskiej. Na terenie geograficznie pojętej Europy istnieją i nieustannie ze sobą rywalizują cztery cywilizacje: łacińska (zachodnia), bizantyńska, żydowska i turańska (moskiewsko-kozacka). Cywilizacja Zachodu to cywilizacja łacińska. Inne cywilizacje istniejące na terenie Europy mają pochodzenie orientalne i ich cechą jest błędne rozumienie człowieka, jego potencjalności. Dlatego cywilizacje te wytwarzają wiele przeszkód na drodze doskonalenia człowieka przez swój aprioryzm, gromadnościową wizję człowieka, emanacyjne podstawy, monizm prawny, sakralizm, rodowy charakter. Zadają gwałt człowiekowi i jego przyrodzonym prawom. Jednakże według Konecznego trwanie cywilizacji jest aktem woli tworzących je społeczeństw, a w sytuacji zagrożenia przed upadkiem zawsze można daną cywilizację obronić. Znajomość cywilizacji pomaga zrozumieć historię dzisiejszego świata.
EN
Feliks Koneczny created a new scientific theory – a comparative science on civilizations. According to Koneczny, there is a clash between various cultures and traditions in Europe. However, there is a common civilization foundation on which individual national cultures develop, but there is no single European civilization. In geographically understood Europe there are four civilizations which constantly compete with each other: Latin (Western), Byzan¬tine, Jewish and Turanian (Muscovy-Cossack). The Western civilization is a Latin civilization. Other civilizations existing in Europe have an oriental origin with a false understanding of human being, and his potentiality. Therefore, these civilizations create many obstacles in the way of human perfection through apriorism, collegial vision of a human being, emanation foundations, legal monism, sacralism, ancestral nature. They are violent against human and his innate laws. However, according to Koneczny, the persistence of civilization is an act of will of the societies that create them, and in a situation of any collapse danger, one can always defend a given civilization. The knowledge of civilization helps to understand the history of today’s world.
Contributors
 • Parafia pw. NMP Królowej Polski w Białym Borze – proboszcz
References
 • Barlik, Jacek. „Czy kres cywilizacji łacińskiej? O historiozofii Feliksa Konecznego”. Chrześcijanin w świecie 18, 11–12, 158–159 (1986): 150–162.
 • Bezat, Piotr. Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2004.
 • Bezat, Piotr. Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2002.
 • Białkowski, Ireneusz. „Profesor Feliks Koneczny jako prekursor nauki o cywilizacjach”. Przegląd Geopolityczny 1 (2009): 101–118.
 • Białkowski, Ireneusz. Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwo współczesnej Europy. Krzeszowice: Wydawnictwo Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007.
 • Biliński, Piotr. Feliks Koneczny (1862–1949). Życie i działalność. Warszawa: Wydawnictwo Ad Astra, 2001.
 • Bokiej, Andrzej. Cywilizacja łacińska. Studium na podstawie dorobku historiozoficznego Feliksa Konecznego. Seria Biblioteka Diecezji Legnickiej 12. Legnica: Wydawnictwo Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, 2000.
 • Brzuzy, Władysław. „W obronie cywilizacji łacińskiej (zachodniej)”. Studia Ełckie 17, 2 (2015): 149–157.
 • Diec, Joachim. „Teoria wielości cywilizacyj Feliksa Konecznego”. W: Joachim Diec, Cywilizacje bez okien, 165–179. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2002.
 • Gawor, Leszek. O wielości cywilizacji. Filozofia społeczna Feliksa Konecznego, 61–93. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 • Gawor, Leszek. „Feliksa Konecznego historiozoficzna nauka o wielości cywilizacji”. SOFIA (Sofia) 5 (2005): 81–96.
 • Grabowiec, Piotr. Model społeczeństwa obywatelskiego w historiozofii Feliksa Konecznego. Seria Politologia nr 31. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2236. Wrocław: Wydawnic¬two Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000.
 • Hilckman, Anton [pseudonim J.M. Antoine]. „Orient et Occident. Une Philosophie de l’histoire”. Filozofia historii, francuskie czasopismo La Vie Intellectuelle 12 (1948): 42–60.
 • Hilckman, Anton [pseudonim J.M. Antoine]. „Wschód i Zachód”. W: Feliks Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, 88–109. Warszawa–Struga: Michalineum, 1991.
 • Hilckman, Anton. „Feliks Koneczny i porównawcza nauka o cywilizacjach”. W: Feliks Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, 110–149. Warszawa–Struga: Michalineum, 1991.
 • Hilckman, Anton. „Feliks Koneczny und die Vergleichende Kulturwissenschaft”. Saeculum 3, 1 (1952): 571–602. Dostęp 9.01.2019. DOI: https://doi.org/10.7788/saeculum-1952-0130.
 • Hilckman, Anton. „Rozwój cywilizacji według prof. Feliksa Konecznego”. Przekład z włoskiego. Humanitas 3 (1948).
 • Hilckman, Anton. „Rozwój cywilizacji według prof. Feliksa Konecznego”. W: Feliks Koneczny, O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego, 77–87. Warszawa–Struga: Michalineum, 1991.
 • Huntington, Samuel P. Trzecia fala demokratyzacji. Tłum. A. Dziurdzik. Warszawa, 2009.
 • Huntington, Samuel P. Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Tłum. H. Jankowska. Warszawa, 2005.
 • Jaroszyński, Piotr. „Cywilizacja łacińska wobec naporu emanatyzmu”. Człowiek w Kulturze 6–7 (1995): 101–115.
 • Klag, Wojciech. „Cywilizacja łacińska w myśli Feliksa Konecznego (wybrane zagadnienia)”. Racjonalia 4 (2014): 66–92.
 • Koneczny, Feliks. „«Cywilizacja bizantyńska». Odczyt wygłoszony w Warszawie w Domu Katolickim 11 lutego 1937 r., opublikowany w Myśl Narodowa nr 13, nr 14, nr 15, nr 17/1937”. Człowiek w Kulturze 10 (1998): 175–203.
 • Koneczny, Feliks. „Etyki a cywilizacje”. Przegląd Powszechny 189, 566 (1931): 129–148.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja bizantyjska. Warszawa: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2002 – reprint 1973.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja bizantyńska. T. 1. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja bizantyńska. T. 2. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja żydowska. T. 1. Cztery religie. Kraków: Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja żydowska. T. 2. Nabytki golusa wśród chrześcijan. Kraków: Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja żydowska. T. 3. Walka o byt. Ekspansja. Kraków: Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2006.
 • Koneczny, Feliks. Cywilizacja żydowska. Warszawa: Wydawnictwo Ojczyzna, 1995.
 • Koneczny, Feliks. O ład w historii. Z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego. Warszawa–Struga: Michalineum, 1991.
 • Koneczny, Feliks. O wielości cywilizacji. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2005.
 • Koneczny, Feliks. O wielości cywilizacyj. Kraków: Wydawnictwo WAM, 1991.
 • Koneczny, Feliks. Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997.
 • Koneczny, Feliks. Polskie Logos a Ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2002 – reprint 1921.
 • Koneczny, Feliks. Rozwój moralności. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 1997.
 • Koneczny, Feliks. Zasady prawa w cywilizacji łacińskiej. Komorów: Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, 2001.
 • Krąpiec, Mieczysław Albert. O ludzką politykę. Dzieła. T. 17, 187–210. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1998.
 • Krztoń, Waldemar. „Tożsamość cywilizacji źródłem zagrożeń bezpieczeństwa w świecie współczesnym”. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administra¬cji w Warszawie 15, 1 (2017): 60–73.
 • Maniecka, Aneta. „Cywilizacja łacińska w refleksji Feliksa Konecznego i o. Piotra Semenenki”. Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Collegium Resurrectianum 12, 12 (2006): 281–294.
 • Mitkowski, Józef. „Koneczny Feliks”. W: Polski Słownik Biograficzny. T. 12, 498–499. Wrocław: Instytut Historii PAN, Ossolineum, 1967–1968.
 • Piotrowski, Robert. Problem filozoficzny ładu społecznego a porównawcza nauka o cywilizacjach. Warszawa: Wydawnictwo Dialog, 2003.
 • Polak, Ryszard. Cywilizacje a Moralność w myśli Feliksa Konecznego. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, 2001.
 • Skoczyński, Jan, red. Feliks Koneczny dzisiaj. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000.
 • Skoczyński, Jan. Koneczny. Teoria cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 2003.
 • Skoczyński, Jan. „Feliks Koneczny (1862–1949)”. W: Złota księga Wydziału Historycznego, red. Julian Dybiec, 146–150. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2000.
 • Skoczyński, Jan, red. Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego. Seria Rozprawy Habilitacyjne nr 217. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytet Jagielloński, 1991.
 • Skrzydlewski, Paweł. Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego. Lublin: Wydawnictwo Fundacja Rozwoju Kultury Polskiej, 2002.
 • Spengler, Oswald. Historia, kultura, polityka. Tłum. A. Kołakowski, J. Łoziński. Warszawa, 1990.
 • Spengler, Oswald. Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii powszechnej. Tłum. J. Marzęcki. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2014.
 • Szabelski, Marcin. „Ponowoczesność jako odrębna cywilizacja w świetle koncepcji cywiliza¬cyjnej Feliksa Konecznego”. Konteksty Społeczne 4, 2 (2016): 27–40.
 • Szurgot, Wojciech. Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego. Krzeszowice: Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2007.
 • Uriański, Mieczysław. „Feliks Koneczny (1862–1949) o stosunku religii do cywilizacji”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 9, 1 (2010): 96–117.
 • Uriański, Mieczysław. „Feliksa Konecznego (1862–1949) charakterystyka siedmiu cywilizacji, cz. 1 Cywilizacje Starożytne”. Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne 10, 1 (2011): 104–130.
 • Wise, Andrew K. „«Civilizational» Boundaries in Christian-Jewish Relations”. Studies in Christian-Jewish Relations 5 (2010): 1–22. Dostęp 9.01.2019. http://escholarship.bc.edu/scjr/vol5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5058f17e-e460-406d-b500-87c56cd4b47a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.