Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1(43) | 27-41

Article title

Nowe źródła kapitału dla MSP – fundusze mezzanine i fundusze hedgingowe

Content

Title variants

EN
New Sources of Capital for SMEs – Mezzanine and Hedge Funds

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Publikacja poświęcona jest prezentacji dwóch ważnych instrumentów inżynierii finansowej, które jako interesujące narzędzia hybrydowe mogą zainteresować Czytelników. Fundusze mezzanine posiadają wyraźnie zalety w porównaniu np. z kredytem bankowym i mogą stanowić znakomite uzupełnienie kapitału własnego i kredytu bankowego. Fundusze te mogą być użyteczne dla samorządów terytorialnych i MSP, zwłaszcza w sytuacji, w której struktury te będą zabiegać o fundusze Unii Europejskiej, mimo braku zdolności kredytowej i wymaganych przez banki zabezpieczeń na aktywach przedsiębiorstwa i samorządu. W sytuacji kryzysu oraz braku kapitału własnego na tzw. udział własny, fundusze mezzanine są znakomitym rozwiązaniem, choć rzeczywiście mało znanym. Kapitał mezzanine jest hybrydową formą finansowania, która łączy cechy kapitału własnego i obcego. Jest to więc forma długotrwałej pożyczki, która w przeciwieństwie do kredytu bankowego jest spłacana jednorazowo w całości po spłacie kredytu terminu kredytowania. W praktyce dawca kapitału w okresie spłacania kredytu inwestycyjnego otrzymuje jedynie odsetki. Za nieco inne źródło kapitału uznaje się fundusze hedgingowe, które należy rozumieć jako instytucje zbiorowego inwestowania. Uznaje się je jednak głównie zawyrafinowane wehikuły finansowe, stosujące nowoczesne strategie inwestycyjne. W praktyce fundusze hedgingowe stosowane są przez przedsiębiorstwa w fazie rozwoju, dotyczyć jednak mogą osób fizycznych, które pragną pomnożyć swoje kapitały za pomocą zarządzających funduszem hedgingowym. Cechą funduszy hedgingowych jest możliwość osiągania zysków bez względu na bieżącą koniunkturę na rynkach finansowych, a także aktualną sytuację gospodarczą. W rzeczywistości fundusze te, dzięki swojej strategii inwestycyjnej, przeprowadzają transakcje arbitrażowe gwarantujące zysk bez ryzyka lub z niewielkim ryzykiem, który wynika z z różnicy cen danego instrumentu finansowego na różnych rynkach. Oczywiście w publikacji zaprezentowano podstawy korzystania z różnych i wyszukanych instrumentów pochodnych, gry na rynku kontraktów terminowych, sprzedaży i kupna surowców i towarów, ekspansji na globalnym rynku (w tym także na rynkach wschodzących), uczestniczenie w fuzjach i przejęciach, stosowanie krótkiej sprzedaży itd. Zaprezentowano Czytelnikom również krotką historię zastosowań funduszy mezzanine i funduszy hedgingowych, bowiem instrumenty te liczą sobie niewiele ponad 45 lat, w tym w Polsce około 35 lat.
EN
The publication is devoted to presentation of important instruments of financial engineering which, as interesting hybrid tools, may be of interest for Readers. The mezzanine funds have clear benefits vis-à-vis, for example, bank credit and may be an excellent supplement for equity capital and bank credit. These funds may be useful for territorial self-governments and SMEs, particularly in the situation where those structures will apply for the EU funds, despite lack of creditworthiness and the required by banks asset-based securities of the enterprise and self-government. In the situation of crisis and lack of equity capital for the so-called own financial contribution, the mezzanine funds are an excellent solution albeit really recondite. Mezzanine capital is a hybrid form of financing, which combines the features of equity and outside capital. Hence, this is the form of long-term loan which, contrary to bank credit, is repaid once in full, upon repayment of the credit over the term of loan. In practice, the capital provider over the period of repayment of investment capital receives only interest. As a bit different source of capital are considered hedge funds which should be understood as collective investing institutions. However, they are mainly considered as sophisticated financial vehicles applying modern investment strategies. In practice, hedge funds are applied by enterprises in the developmental phase, though they may concern natural persons who want to increase their capital with the help of hedge fund managers. The feature of hedge funds is an opportunity to derive profits disregarding the current condition in the financial markets as well as the current business condition. In reality, these funds, owing to their investment strategy, carry out arbitrage transactions guaranteeing profit without risk or with minor risk which issues from the difference of prices of a given financial instrument in various markets. Of course, in the article, there are presented the base for use of different and sophisticated derivatives, game in the futures market, sale and purchase of commodities and goods, expansion in the global market (including also the emerging markets), participation in mergers and acquisitions, use of short selling, etc. The Readers are also presented with a concise history of applications of mezzanine and hedge funds as these instruments are a little bit more than 45 years old, while in Poland – about 35 years.

Year

Issue

Pages

27-41

Physical description

References

 • Anson M. (2006), Handbook of 2004 Alternative Assets, Wiley, London.
 • Baker N. (2010), The Mezzanine, Amazon Best Sellers Rank, London.
 • Brooks R., Read J. (2011), Mezzanine Gains Ground, Roy Brook, London.
 • Calanas N. (2003), Convertible Arbitrage, John Wiley&Sons, New York.
 • Chancellor E. (2001), Devil Take Hindmost: A history of Financial Speculation, A. Plume Book, New York.
 • Kuryłka Z. (2011), Znaczenie funduszu Mezzanine na tle innych form Private Equity i sposoby wyjścia z inwestycji,WSB, Wrocław.
 • Mezzanine finance – Mischform mit zukunft (2006), Credit Suisse Economic Research – Economic briefing, Basel.
 • Mikita M. (2009), Fundusze Private Equity w dobie kryzysu ekonomicznego,„e-finanse. Finansowy Kwartalnik Internauty”, nr 4.
 • Niedziałek P. (2009), Fundusze Hedgingowe a stabilność finansowa,Difin, Warszawa.
 • Perez K. (2011), Istota strategii bankowej rynku, R.M. Bankowa, Warszawa.
 • Sergo F. (2004), Hedge Funds Quantitativel Insight,John Wiley&Sons, New York.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-50877416-1516-4c50-b8cc-2ca6c2523212
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.