PL EN


2012 | 2 | 109-123
Article title

Zmiany produktywności pracy w krajach wysoko rozwiniętych: konsekwencje dla dobrobytu społecznego oraz polityki gospodarczej

Authors
Content
Title variants
EN
Alterations of Labour Productivity in Highly Developed Countries: Effects on National Wealth and Economic Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tempo wzrostu produktywności pracy stanowi kluczowy czynnik wpływający na poziom dobrobytu każdego kraju. Mimo to w toku debaty publicznej, a niekiedy także wśród profesjonalnych ekonomistów, czynnik ten jest niedoceniany. W związku z tym celem artykułu jest ocena znaczenia tempa wzrostu produktywności pracy dla poziomu dobrobytu społecznego. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przeanalizowane zostały zmiany tempa wzrostu produktywności pracy w krajach wysoko rozwiniętych w drugiej połowie XX wieku. W drugiej części postawiono pytanie o prawdopodobne czynniki wpływające na przyspieszenie tempa wzrostu produktywności pracy w wybranych krajach wysoko rozwiniętych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Cała analiza była prowadzona przez pryzmat implikacji tempa wzrostu produktywności dla poziomu rozwoju gospodarczego państwa, dla polityki gospodarczej w długim i w krótkim horyzoncie czasowym. Postawiono także pytanie o pożądane działania państwa, w szczególności w sferze budowania ładu instytucjonalnego, które sprzyjałyby podnoszeniu i utrzymywaniu na wysokim poziomie tempa wzrostu produktywności pracy.
EN
The growth rate of labor productivity is a key factor in the prosperity of each country. Despite this, in case of public debate, and sometimes even among professional economists, this factor is neglected. Therefore, the aim of the article is to show the importance of labor productivity growth rate for the level of social welfare. It consists of two parts, in the first one the changes in the rate of labour productivity growth in highly developed countries in the second half of the twentieth century were analyzed. The second part examines the factors likely to accelerate the growth of labor productivity in some developed countries in the nineties of the twentieth century. All analysis was conducted through the prism of the implications of productivity growth for economic development, state economic policy in the long and short term. The question concerning desirable actions of the state, particularly in the area of building institutional order that is supportive of raising and maintaining a high level of labour productivity growth, was also posted in the paper.
Year
Issue
2
Pages
109-123
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie
References
 • Baily M.N., Lawrence R.Z., Do We Have a New E-Conomy?, „American Economic Review” 2001, Vol. 91, No. 2.
 • Baily M.N., Macroeconomic Implications of the New Economy, [w:] Economic Policy for the Information Economy, A Symposium Sponsored by The Federal Reserve of Kansas City, Jackson Hole, 30 August – 1 September 2001.
 • Balcerzak A.P., Państwo w realiach „nowej gospodarki”. Podstawy efektywnej polityki gospodarczej w XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.
 • Balcerzak A.P., Wzrost bezzatrudnieniowy jako wyzwanie dla współczesnej makroekonomii, [w:] Współczesne zjawiska w gospodarce, [red.] T. Koźliński, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006.
 • Blanchard O., Gali J., The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why are the 2000s So Different from the 1970s?, „NBER Working Paper Series, Working Paper” 2007, No. 13368.
 • Bureau of Labor Statistics, http://www.bls.gov/lpc/prodybar.htm (10. 09. 2008 r.).
 • Cette G., Maiuresse J., Kcoglu Y., ICT Diffusion and Potential Output Growth, „Economic Letters” 2004, Vol. 87, No. 2.
 • Dhawan R., Jeske K., How Resilient is the Modern Economy to Energy Price Shocks?, „Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review” 2006, Third Quarter.
 • Fagerberg J., Technology and International Differences in Growth Rates, „Journal of Economic Literature” 1994, Vol. 32, No. 3.
 • Griffith R., Redding S., Van Reenen J., Mapping the Two Faces of R&D: Productivity Growth in a Panel of OECD Industries, „Review of Economics and Statistics” 2004, Vol. 86, No. 4.
 • Information Technology Outlook 2004, OECD, Paris 2004.
 • Koenig E.F., Productivity, the Stock Market, and Monetary Policy in the New Economy, „Federal Reserve Bank of Dallas Southwest Economy” 2000, January/February, s. 7–8.
 • Koszty i produktywność pracy w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, [red.] A. Krajewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Louca F., The New Economy and Economic Cycles, [w:] New Economy Handbook, [red.] D.C. James, Elsevier Academic Press, San Diego 2003.
 • Meijers H., Diffusion of the Internet and Low Inflation in the Information Economy, „Information and Economics and Policy” 2006, Vol. 18, No. 1.
 • Nordhaus W.D., Retrospective on the 1970s Productivity Slowdown, „NBER Working Paper Series, Working Paper” 2004, No. 10950.
 • OECD. Stat Extracts, http://stats.oecd.org/WBOS/Default.aspx?DatasetCode=PDYGTH (5. 02. 2007).
 • Rao S., Ahmad A., Horsman W., Kaptein-Russell P., The Importance of Innovation for Productivity, „International Productivity Monitor” 2001, No. 2, Spring.
 • Reaching Higher Productivity Growth in France and Germany. Synthesis, McKinsey Global Institute, 2002.
 • Science, Technology and Industry Outlook. Drivers of Growth: Information Technology, Innovation and Entrepreneurship, OECD, Paris 2001.
 • Stiroh K., Growth and Innovation in the New Economy, [w:] New Economy Handbook, [red.] D. C. James Elsevier Academic Press, San Diego 2003.
 • US Productivity Growth 1995–2000. Understanding the Contribution of Information Technology Relative to Other Factors, McKinsey Global Institute, Washington D. C 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-508e816f-2307-4949-a1b2-df56f03bc712
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.