PL EN


2015 | 1 (354) | 110-119
Article title

Lojalność eurokonsumentów pokolenia Y

Content
Title variants
EN
Generation Y Euroconsumers’ Loyalty
RU
Лояльность европотребителей поколения Y
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule poruszono aktualny temat pokolenia Y. Tym razem reprezentantów tego pokolenia poddano badaniu w zakresie lojalności. Generacja Y jest segmentem rynku rozpatrywanym ponad granicami, w skali międzynarodowej, a nawet globalnej. Rynkiem, do którego odniesiono badanie, ze względu na zasięg geograficzny, jest rynek krajów członkowskich Unii Europejskiej, zwany eurorynkiem. Wyniki badania ilościowego, które zaprezentowano w niniejszym opracowaniu, stanowią pierwszy etap badania realizowanego przez autorkę, mający na celu potwierdzenie słuszności podjętego problemu badawczego i przedstawienie wstępnych wyników. Uzyskane wyniki badania stwarzają możliwość ich wykorzystania do tworzenia programów marketingowych mających na celu budowanie lojalności wśród eurokonsumentów pokolenia Y, co wpłynie na wzrost efektywności podejmowanych działań. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In her article, the author touched the actual topic of the generation Y. This time, the representatives of this generation were surveyed in terms of their loyalty. The generation Y is a segment of the market being considered beyond the frontiers in the international scale, or even the global one. The market, to which the survey was referred, in terms of its geographical range, is the market of the European Union member countries, called the Euromarket. The quantitative survey findings presented in this study are the first stage of the survey implemented by the author, aimed at confirmation of the validity of the undertaken research problem and presentation of initial results. The achieved research findings provide an opportunity to make use of them to set up marketing programmes aimed at building loyalty among the generation Y Euroconsumers, what will affect growth of effectiveness of the measures undertaken. The article is of the research nature.
RU
В статье затронули актуальную тему поколения Y. На этот раз представителей этого поколения обследовали в отношении лояльности. Поколение Y – сегмент рынка, рассматриваемый сверх рубежов, в международном масштабе, и даже глобальном. Рынком, который охватили изучением, с точки зрения географического охвата, является рынок стран-членов Европейского Союза, называемый еврорынком. Результаты количественного исследования, которые представили в настоящей разработке, представляют собой первый этап из- учения, осуществляемого автором, преследующего собой цель подтвердить закономерность взятой исследовательской проблемы, и представить предварительные результаты. Полученные результаты изучения предоставляют возможность их использования для создания маркетинговых программ, направленных на формирование лояльности среди европотребителей поколения Y, что повлияет на рост эффективности предпринимаемых действий. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
110-119
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Doyle P. (2003), Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa.
 • Duliniec E. (2004), Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa.
 • Grzegorczyk W. (2005), Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hill N., Aleksander J. (2003), Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Sprzedaż, obsługa klienta, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Hove N., Strauss W. (2000), Millennials Rising, Vinteage Books, New York.
 • Lisowska-Magdziarz M., Czy istnieje konsument europejski?, „Innowacyjny start”, nr 4, grudzień, periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski województwa małopolskiego, http://www.innowacyjnystart.pl/?Id=20
 • Mazurek-Łopacińska K. (2005), Europejska kultura konsumencka: aspekty teoretyczne i empiryczne, (w:) Wiktor J.W. (red.), Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Zarządzania, Kraków.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Sikora T. (2005), Efekt kraju pochodzenia w marketingu międzynarodowym, (w:) Duliniec E. (red.), Marketing międzynarodowy. Uwarunkowania, instrumenty, tendencje, SGH – Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Skowron S., Skowron Ł. (2012), Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego, Strzałko J. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, http://sjp.pwn.pl/slownik/2566305/lojalny
 • Strobacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami – Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Stum D., Thiry A. (1991), Building Customer Loyalty, „Training and Development Journal”, kwiecień.
 • Tsui B. (2001), Generation next, „AdvertisingAge”, January.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Van den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno, http://www.samosedno.com.pl/jak-kreowac-marki-ktore-pokocha-pokolenie-y,977.html
 • Wiktor J.W. (red.), (1999), Euromarketing. Koncepcje, strategie, metody, red. nauk. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tps00010&language=en
 • http://www.businessdictionary.com/definition/Generation-Y.html#ixzz2vwSW2FTy
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5090be00-7a73-49be-ba3f-ae3db3c7ed33
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.