PL EN


2019 | 40 | 2 | 145-155
Article title

Rodzicielstwo adopcyjne i zastępcze w kontekście prenatalnego i perinatalnego okresu życia podopiecznych

Content
Title variants
EN
Adoptive and foster parenting in the context of prenatal and perinatal life
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z podstawowych warunków powodzenia adopcji jest przekazanie rodzicom dokładnych informacji na temat przeszłości dziecka i jego rodziny, analiza wpływu jego doświadczeń na aktualne funkcjonowanie oraz przewidywanie ich długofalowych skutków. Współczesna wiedza z zakresu pedagogiki, psychologii i medycyny prenatalnej i perinatalnej pokazuje, że najwcześniejszy – wewnątrzmaciczny okres życia to czas biologicznego, psychicznego, a nawet społecznego kształtowania się człowieka. Ponieważ wiele osieroconych dzieci pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych, wskazane jest rozpatrywanie specyfiki ich funkcjonowania w odniesieniu do prenatalnego i perinatalnego okresu ich życia, a nawet doświadczeń poprzednich pokoleń.
EN
One of the fundamental conditions of successful adoption is to provide parents with accurate information about the past of the child and his or her family, analyze the impact of his or her experiences on current functioning, and anticipate their long-term effects. Contemporary knowledge of prenatal and perinatal pedagogy, psychology and medicine allows to claim that the earliest - intrauterine period of life is the time of biological, psychological and even social development of man. Since many orphaned children come from dysfunctional families, it is advisable to consider the specificity of their functioning in relation to the prenatal and perinatal period of their lives and even the experiences of previous generations.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
145-155
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
References
 • Bauer, Joachim. 2005. Das Gedӓchtnis des Kӧrpers. München: Piper Verlag GmbH.
 • Bonus, Bettina. 2006. Mit den Augen lines Kindes seheh lernen, t. 1: Zur Entstehung einerFrühtraumatisierung bei Pflege- und Adoptivkindern und der möglichen Folgen. Norderstedt:Books on Demand.
 • Brągiel, Józefa i Alicja Kurcz. 2003. Sytuacja szkolna dzieci z rodzin zastępczych. W: W świetle dziecka osieroconego i rodziny adopcyjnej, red. Alicja Kalus, 10-14. Opole: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
 • Brisch, Karl Heinz. 2011a. Bezpečná vzt’ahová väzba. Trenčin: Wydawnictwo F.
 • Brisch, Karl Heinz. 2011b. Poruchy vztahové vazby. Od teorie k terapii. Praga: Portál.
 • Dragan, Wojciech Łukasz. 2014. Temperament w pierwszym roku życia. Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe. Warszawa:Scholar.
 • Dzierżanowska-Peszko, Joanna. 2012. Wpływ straty dziecka w okresie prenatalnym na funkcjonowanie psychologiczne matek i ojców oraz kolejnych dzieci. W: Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka i Ewa Janiuk, 83-106. Kraków: Impuls.
 • Eliot, Lise. 2010. Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia, tłum. Andrzej Jankowski. Poznań: Media Rodzina.
 • Fernance, Robyn. 2011. Narodzić się…, tłum. Anna Niedzielska i Piotr Niedzielski, Warszawa: Wydawnictwo NEW DAWN.
 • Jakel, Barbara. 2011. Prenatalne korzenie przywiązania w psychoterapii. W: Ciąża czy stan błogosławiony. Zagadnienie interdyscyplinarne, red. Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk i Jerzy Dzierżanowski, 93-116. Kraków: Impuls.
 • Kolska, Katarzyna. 2016.Moje dziecko gdzieś na mnie czeka. Opowieści o adopcjach. Poznań: W drodze.
 • Kowalewski, Ireneusz. 2011. Prenatalny rozwój dziecka w świetle teratogennego działania alkoholu na rozwijający się płód. W: Alkoholowy zespół płodu. Teoria, diagnoza, praktyka, red. Marek Banach,135-146. Kraków: WAM.
 • Krüger, Liesel. 2015. Wczesna trauma, adopcja i rodzice zastępczy. W: Wczesna trauma. Rozpoznawanie i uwalnianie, red. Franz Ruppert, 359-378. Warszawa: Virgo.
 • Lichtenberg-Kokoszka, Emilia. 2016. Wpływ alkoholu spożywanego przez przyszłych i obecnych rodziców na zdrowie kolejnych pokoleń. W: Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, t. 4, red. Danuta Żurawicka, Małgorzata Zimnowoda i Renata Widziak, 21-28. Opole: Państwowa Medyczna Wyższa Szkołą Zawodowa w Opolu.
 • Loehlin, John. 2015. What Can an Adoption Study Tell Us About the Effect of Prenatal Environment on a Trait? Behavior Genetics, 46 (3), 329-333.
 • Mickiewicz, Kinga. 2015. Jak dzieci z rodzin zastępczych postrzegają siebie i innych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2, 16-25.
 • Miller, Laurie. 2005. The handbook of international adoption medicine. A guide for physicians, parents and providers. Oxford: Oxford University Press.
 • Moberg, Kerstin Uvnӓs. 2016. Hormón blízkosti. Rola oxytocínu vo vzt’ahoch. Bratislava: Wydawnictwo F.
 • Paul, Annie Murphy. 2011. Origins. How the nine months before birth shape the rest of our lives. New York, London, Toronto, Sydney: Free Press.
 • Pawelczyk, Leszek. 1993. Rozpoznanie ciąży. W: Położnictwo i ginekologia, red. Tadeusz Pisarski, 599-669. Warszawa: PZWL.
 • Ruppert, Franz. 2012. Trauma, Angst & Liebe, Unterwegszugesunder Eigenständigkeit. Wie Aufstellungendabeihelfen. München: Kösel.
 • Spork, Peter. 2011. Drugi kod. Epigenetyka, czyli jak możemy sterować własnymi genotypami, tłum. Viktor Grotowicz. Warszawa: WAB.
 • Stańczak-Kuraś, Małgorzata. 2016. Od czego zależy powodzenie adopcji? Z doświadczeń psychologa praktyka. W: Rodzina i dziecko – radość obustronna, 31-49. Łódź: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Wydział ds. Rodziny i Pieczy Zastępczej.
 • Verny, Thomas. 2013. Rodičovstvo od počatia. Bratysława: Wydawnictwo Pozsony.
 • Waller, D. Kim et al. 2007. Pregnancy Obesity as a Risk Factor for Structural Birth Defects. Archives of Pediatric and Adolescent Medicine, 161 (8), 745-750.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50b01991-1bfa-42f5-8e70-a0470bbe796f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.