PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 241-253
Article title

Медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства

Content
Title variants
PL
Planowanie mediów i jego rola w kampanii reklamowej przedsiębiorstwa
EN
Media Planning and Its Role in Enterprise’s Advertising Campaign
RU
Планирование медиа и его роль в рекламной кампании предприятия
Languages of publication
PL EN UK RU
Abstracts
UK
У статті розглянуто медіапланування та його роль у рекламній кампанії підприємства. Рекламна політика стала невід’ємною та активною частиною маркетингової політики підприємств, основним фактором конкурентної боротьби, не менш важливим, ніж досягнення конкурентних переваг на ринку за допомогою впровадження технічних нововведень або зниження собівартості продукції. Основний акцент при цьому зроблений на спеціалізації медіапланування та маркетингових комунікацій в Україні.
PL
W artykule opisano planowanie mediów i jego rolę w działalności reklamowej przedsiębiorstwa. Polityka reklamowa stała się integralną i aktywną częścią polityki marketingowej przedsiębiorstw, głównym czynnikiem walki konkurencyjnej, nie mniej ważnym niż osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wprowadzanie innowacji technologicznych lub obniżanie kosztów własnych produkcji. Przy tym główny nacisk został położony na specjalizację planowania mediów i komunikacji marketingowych na Ukrainie.
EN
The article deals with media planning and its role in advertising campaigns of the enterprise. Advertising policy is an integral and active part of the marketing policy of enterprises, the main factor of competition, not less important than the achievement of competitive advantage in the market through technological innovation or reduction of production costs. The main emphasis is made on the specialised media planning and marketing communications in Ukraine.
RU
В статье рассмотрены планирование медиа и его роль в рекламной кампании предприятия. Рекламная политика стала неотъемлемой и активной частью маркетинговой политики предприятий, основным фактором конкурентной борьбы, не менее важным, чем достижение кон- курентного преимущества на рынке путем введения технических инноваций или снижения себестоимости производства. Основной упор при этом сделан на специализацию планирования медиа и маркетинговых коммуникаций в Украине.
Contributors
 • Open International University of Human Development “Ukraine”
References
 • Власники телеканалів залежні від лояльності влади (2014), http://zik.ua/ua/news/2011/06/07/291851
 • Голд, Н. (2011), Сучасні підходи до проблем медіапланування. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки, ТНТУ, Тернопіль.
 • Гриценко, О. Українські телеканали: рай для іміджу і пекло для гаманців олігархів, http://www.kyivpost.ua/business/article/ukrayinski-telekanali-raj-dlya-imidzhu-i-peklo-dlyagamanciv-oligarhiv-27982.html
 • Діброва, Т. Г. (2008), Рекламна кампанія: процедура реалізації медіастратегії. Економічний вісник НТУУ «КПІ», Київ.
 • Діброва, Т. Г., Гараніна, І. І. (2014), Аудит як форма контролю рекламної діяльності підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», Херсон.
 • Котлер, Ф., Келлер, К. Л. (2014), Маркетинг менеджмент, Питер, Санкт-Петербург.
 • Крепак, А. С. (2012), Методичні засади обгрунтування обсягів адресних програм зовнішніх рекламних кампаній торговельних підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій, Київ.
 • Марочко, Т. А., Ромат, Є. В., Стрелковська, А. Л., Хімченко, Т. В. (2007), Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії, Фенікс, Київ.
 • Мороз, Л. (2012), Тенденції розвитку українського автомобільного ринку і маркетингова комунікаційна політика його учасників. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», Львів.
 • Назайкин, А. Н. (2010), Медиапланирование, Эксмо, Москва.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-50cfaeec-e608-40f1-a408-31d49eb1ae57
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.