PL EN


2012 | 24 | 159-173
Article title

Modernizacja konwergencyjna struktur wytwarzania

Authors
Content
Title variants
EN
Modernisation of Production Structures Leading to Convergence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu analizie poddano zmiany strukturalne w zakresie wytwarzanej wartości dodanej w ujęciu trójsektorowym oraz w układzie trzech grup usług: klasycznych, dobrobytu i finansowo-biznesowych. Wyniki badań wskazują na powielanie w Polsce ścieżek rozwojowych państw wysoko rozwiniętych. W ujęciu trójsektorowym obserwuje się procesy konwergencji struktur, natomiast w układzie struktur wewnątrzusługowych szereg państw unijnych pozostaje dla Polski niedoścignionym wzorcem.
EN
Structural changes concerning value added in the three-sectors’ dimension as well as within the three groups of services: classical, welfare, financial and business were analysed in the paper. The results point out that the paths of development of the highly-developed countries are copied in Poland. In the three-sectors’ dimension there is observed convergence of structures, while concerning three groups of services there are a lot of EU countries that create an unrivalled model for Poland.
Year
Volume
24
Pages
159-173
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowsk, mcyrek@ur.edu.pl
References
 • Analiza warunków funkcjonowania sektora usług dla przedsiębiorczości, 2005, Ministerstwo
 • Gospodarki i Pracy, Departament Przedsiębiorczości, Warszawa,
 • www.mgip.gov.pl
 • Baza danych Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database Data Navigation Tree/Database by theme/ Economy and finance/ National accounts (including GDP)/ Annual national accounts/ National Accounts detailed breakdowns (by industry, by product, by consumption purpose)/ National Accounts aggregates and employment by branch (NACE)/National Accounts by 6 branches – aggregates at current prices, stan na dzień: 1.07.2011.
 • Buksiński T., 2001, Moderność, Pisma Filozoficzne – t. LXXVII, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 • Karpiński A., 2008, Przemiany strukturalne w procesie transformacji Polski 1989– 2003–2025, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Kłosiński K., 2003, Współczesne tendencje w sektorze usług Unii Europejskiej, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Kłosiński K., 2006a, Sektor usług w Polsce i krajach Unii Europejskiej w latach 1995– 2003, „Handel Wewnętrzny” nr 3.
 • Kłosiński K., 2006b, Sektor usług w krajach OECD, „Wiadomości Statystyczne” nr 6.
 • Kuczewska L., 2006, Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa.
 • Kukuła K., 1996, Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 • Leszczyńska M., 2010, Procesy przeobrażeń modernizacyjnych w teoriach ekonomicznych – implikacje dla rozwoju społecznego, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 16
 • Mączyńska E., 2003, Ustrój gospodarczy w Polsce. Pułapki modelowe [w:] Ekonomia i świat współczesny. Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Winiarski B. (red.), 2002, Polityka gospodarcza, PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 1993, Kierowanie, rynek, transformacja. Bariery stabilizacji, Instytut Badań Rynkowych, Kraków.
 • Woźniak M.G., 2004, Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Woźniak M.G., 2011, Polityka stabilizacyjna dla spójności społeczno-ekonomicznej w Polsce w kontekście kryzysu z lat 2008–2010, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 18.
 • Żyżyński J., 2008, Strukturalne przyczyny kryzysu, maszynopis referatu wygłoszonego na konferencji pod hasłem: Neoliberalizm w obliczu światowego kryzysu finansowego organizowanej przez Instytut Badań nad Społeczną Gospodarką Rynkową im J.M. Keynesa, Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Praca – Pokój – Sprawiedliwość” oraz Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie w dniu 19 grudnia 2008 r. w Warszawie.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-510c71e0-3250-4f22-b165-8e8618556f1b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.