PL EN


2017 | 99 Triki, numery specjalne, atrakcje | 217-222
Article title

Polskie Kameronki

Title variants
EN
Polish „Camerons”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Talarczyk-Gubała recenzuje książkę Małgorzaty Radkiewicz „Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939” (2016). Na wstępie zauważa, że badaczka od lat konsekwentnie wzbogaca polską literaturą filmoznawczą o pozycje poświęcone sztuce i kinu kobiet, teorii i praktyce filmowego feminizmu oraz płci kulturowej. W omówieniu książki recenzentka szczegółowo przedstawia jej konstrukcję i najważniejsze tezy. Wskazuje, że tytułowe modernistki to kobiety nowoczesne, intelektualistki i miłośniczki kina, które zajmowały się działalnością naukową i krytycznofilmową, ale też wchodziły w amatorskie relacje z filmem, co przejawiało się w ich aktywności kinofilskiej. Talarczyk-Gubała zwraca uwagę, że najbardziej zajmujące są te fragmenty książki, w których czytamy o wzajemnych relacjach modernistek. Małgorzacie Radkiewicz udaje się w gąszczu informacji prasowych oraz innych archiwalnych dokumentów znaleźć dowody kontaktów towarzyskich między pisarkami, krytyczkami i kobietami kina, na przykład między Stefanią Zahorską, Franciszką Themerson i Marią Kuncewiczową. W zakończeniu recenzentka stwierdza, że otwierając najnowszą książkę Małgorzaty Radkiewicz, otwieramy kobiece archiwum polskiego dwudziestolecia międzywojennego.
EN
Talarczyk-Gubała reviews the book by Małgorzata Radkiewicz „Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939” [„Modernists on cinema. Women in Polish Film Criticism and Journalism 1918-1939”] (2016). At the outset, she notes that the researcher has for years consistently enriched Polish film studies with publication dealing with the women’s arts and cinema, the theory and practice of film feminism and gender studies. The reviewer details the structure of the book and presents its key thesis. She points out that the title modernist women are modern intellectuals and cinema aficionados engaged in academia and film studies, but that they also entered amateur relationships with film, which was manifested in their cinematic activity. Talarczyk-Gubała points out that the most interesting fragments of the book deal with the relations between the modernists. Małgorzata Radkiewicz was able to find among press releases and other archival documents evidence of social contacts between writers, critics and women in cinema, for example between Stefania Zahorska, Franciszka Themerson and Maria Kuncewicz. In conclusion, the reviewer states that in opening the latest book by Małgorzata Radkiewicz, we open the Polish archive on the interwar period.
Year
Pages
217-222
Physical description
Contributors
 • Wydział Organizacji Sztuki Filmowej, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
References
 • Radkiewicz, Małgorzata „Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939” (2016).
 • Fisher, Lucy. Shot / Countershot. Film Tradition and Women’s Cinema, Londyn, Macmilian Education Ltd., 1989, s. 6.
 • Roberts, Jerry. The Complete History of Film Criticism, Santa Monica Press, Solana Beach 2010.
 • Rich, Katey. Meryl Streep Calls Out „Infuriating” Lack of Female Film Critics, „Vanity Fair”, 7 October 2015, http://www.vanityfair.com/hollywood/2015/10/meryl-streep-female-film-critics (access: 25.07.2016).
 • Karcz, Danuta. „Stefanii Zahorskiej walka o treść”, Kwartalnik Filmowy, nr 1-2, (1962)
 • Cybulska, Maja E. Potwierdzone istnienie. Archiwum Stefanii Zahorskiej, Londyn, Polska Fundacja Kulturalna, 1988.
 • Zahorska, Stefania. Wybór pism. Reportaże, publicystyka, eseje, oprac. A. Nasiłowska, Warszawa, IBL PAN, 2010.
 • Beylin, Stefania. Na taśmie wspomnień, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1962.
 • Toeplitz, Jerzy. „Przykra atmosfera”, Pion, 12 maja 1934, nr 19. Cyt. za: Publicystyka START-u. Wybór artykułów, red. A. Helman, Centralne Archiwum Filmowe, Warszawa 1960, s. 74.
 • Krajewska, Joanna. „Jazgot niewieści” i „męskie kasztele”. Z dziejów sporu o literaturę kobiecą w dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-513ec700-b2ac-4ad2-ac57-a86aca7e291e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.