PL EN


2016 | 47(2) Ekonomia XI. Stan i rozwój bilateralnej współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy | 285-300
Article title

Агропродовольчий потенціал співробітництва у форматі Україна-Польща

Authors
Content
Title variants
PL
Rolno-spożywczy potencjał współpracy Ukrainy z Polską
EN
Agri-Food Potential of Cooperation between Ukraine and Poland
RU
Агропродовольственный потенциал сотрудничества между Украиной и Польшей
Languages of publication
PL EN UK RU
Abstracts
UK
Досліджено теоретично-економічну сутність категоріального апарату «агропродовольчий потенціал» і методологічні підходи до розуміння понять «ресурси», «потенціал» та їх відмінності. Встановлено, що зв’язок між ресурсами та потенціалом є органічним та необхідним для досягнення високих результатів економічної діяльності підприємств, працівників, галузі та суспільства в цілому. Оцінено умови формування, розвитку та характерні риси агропродовольчого потенціалу України у процесі здійснення економічних трансформацій і аграрних реформ. Виділено проблеми, що гальмують процес адаптації аграрного сектора України до вимог ЄС, серед яких: стандарти якості та безпечності продуктів харчування, недостатність державної підтримки виробників агропродовольчих товарів, невідповідність державної аграрної політики принципам та нормам САП ЄС. В основу співробітництва в аграрній сфері між Україною та Польщею покладено основні засади євроінтеграційної стратегії України, які містяться в Угоді про Зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Виявлені основні напрями експортно-імпортної діяльності в аграрному секторі економіки з орієнтацією на світові ринки, ринки країн-членів ЄС, зокрема Польщі. Виділені пріоритети взаємної торгівлі агропродовольчою продукцією між Україною та Польщею.
PL
Zbadano teoretyczno-ekonomiczną istotę kategorii „potencjał rolno-spożywczy” i podejścia metodologiczne do definicji takich pojęć jak „zasoby” i „potencjał”, a następnie zidentyfikowano różnic między nimi. Ustalono, że organiczny związek między pojęciami „zasoby” i „potencjał” jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia wysokich wyników działalności ekonomicznej przedsiębiorstw, pracowników, branży i społeczeństwa jako całości. Dokonano oceny warunków kształtowania, rozwoju i najbardziej charakterystycznych cech potencjału rolno-spożywczego Ukrainy w procesie realizacji przeobrażeń gospodarczych i reform rolnych. Zidentyfikowano problemy, które spowalniają proces adaptacji sektora rolnego gospodarki Ukrainy to wymogów UE. Wśród nich akcent położono na następujące kwestie: normy jakości i bezpieczeństwa żywności, niedostateczny stopień udziału państwa i wsparcia producentów artykułów rolno-spożywczych, niezgodność polityki rolnej państwa z ustalonymi w UE zasadami i normami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR UE). Analizę kierunków współpracy w sferze agrarnej między Ukrainą i Polską oceniono z pozycji eurointegracji, której podstawy rozwoju wprowadzono do Porozumienia o strefie wolnego handlu Ukrainy z UE. Zidentyfikowano najbardziej priorytetowe i perspektywiczne kierunki działalności eksportowo-importowej między Ukrainą i Polską w sektorze rolnym gospodarki.
EN
In her article, the author researched the theoretical and economic essence of the category called “agri-food potential” and methodological approaches to the definition of such notions as “resources” and “potential” with a further identification of differences between them. There is ascertained that the organic relationship between the notions “resources” and “potential” is an indispensable condition for achievement of high results of the economic activity of enterprises, employees, the branch, and the society as a whole. The author assessed the terms and conditions for formation, development, and the most characteristic features of the Ukrainian agri-food potential in the process of implementation of economic transformations and agricultural reforms. She identified the problems slowing down the process of adaptation of the agricultural sector of the Ukrainian economy to the EU’s requirements. Among them, the emphasis is made on the following issues: standards of food’s quality and safety, insufficiency of the state’s participation and support provided for food producers, incompliance of the state’s agricultural policy with the set forth in the EU rules and standards of the Common Agricultural Policy (CAP EU). The analysis of the directions of cooperation in the agricultural sphere between Ukraine and Poland is evaluated from the position of European integration whose developmental bases are included into the Agreement on the Zone of Free Trade between Ukraine and the EU. The author identified the most preferential and perspective directions of exports and imports between Ukraine and Poland in the agricultural sector of the economy.
RU
Исследованы теоретико-экономическая сущность категориального аппарата «агропродовольственный потенциал» и методологические подходы к определению таких понятий, как «ресурсы», «потенциал» с последующим выявлением отличий между ними. Установлено, что органическая связь между понятиями «ресурсы» и «потенциал» является необходимым условием для достижения высоких результатов экономической деятельности предприятий, работников, отрасли и общества в целом. Проведена оценка условий формирования, развития и наиболее характерных черт агропродовольственного потенциала Украины в процессе осуществления экономических трансформаций и аграрных реформ. Выявлены проблемы, которые замедляют процесс адаптации аграрного сектора экономики Украины к требованиям ЕС. Среди них акцент сделан на следующих: стандарты качества и безопасности продуктов питания, недостаточность государственного участия и поддержки производителей агропродовольственных товаров, несоответствие государственной аграрной политики установленным в ЕС правилам и нормам единой аграрной политики (ОАП ЕС). Анализ направлений сотрудничества в аграрной сфере между Украиной и Польшей оценен с позиции евроинтеграции, основы развития которой заложены в Соглашение о Зоне свободной торговли Украина-ЕС. Выявлены наиболее приоритетные и перспективные направления экспортно-импортной деятельности между Украиной и Польшей в аграрном секторе экономики.
Contributors
 • Zhytomyr National Agroecological University, Ukraine
References
 • Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції: моногр. (М. Г. Бетлій [та ін.], за ред. О. М. Бородіної, Ужгород, ІВА, 2006, 496 с.
 • Ведение аграрного бизнеса в Украине, Київ, Украинский клуб аграрного бизнеса, 2015, 82 с.
 • Карапейчик, И. Н., Понятие потенциала в экономике: общая концепция (И.Н. Карапейчик, Эффективная экономика, № 12, 2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua.
 • Козаченко, Л., Обязанность Украины… [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://latifundist.com, 21.04.2014.
 • Макконнелл, К. Р., Экономикс: принципы, проблемы и политика в 2 т. [пер. с англ. 11-го изд.] (К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю, Москва, Республика, 1992, т. 1, 399 с.
 • Оцените потенциал аграрного экспорта Украины [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://latifundist.com, 15.09.2015.
 • Потенціал (Економічна енциклопедія у 3 т., ред. кол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) [та ін.]), К Київ, Вид. центр «Академія», 2002, т. 3, 952 с.
 • Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fao.org/home/en/.
 • Сільське господарство України, 2014, стат. збірник (Державна служба статистики України, Київ, 2015, 380 с.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
 • Титова, Л. Н., Использование совокупного агропотенциала для управления экономикой аграрного сектора субъекта РФ (Л. Н. Титова, Проблемы современной экономики, 2008, № 2 (26), с. 307-310).
 • Ткачук, В. І. Диверсифікація аграрного підприємництва: монографія (В. І. Ткачук, Житомир: ЖНАЕУ, 2011, 268 с.
 • Церковникова, Н. Сельское хозяйство Украины – реальность и иллюзии [Электронный ресурс] (Н. Церковникова, Режим доступа: http://blog.liga.net/user/ntserkovnikova/article/15413.aspx, 21.08.2014.
 • Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007, 159 s.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006, 132 s.
 • Popek, S. Food and Agricultural Industry in Poland after European Union Accession (S. Popek, T. Sikora, The Food Industry in Europe [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ip.aua.gr/studies.asp.
 • Rolnictwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polska-Unia Europejska, Warszawa, 2006, 36 s.
 • http://www.trademap.org
 • https://uk.wikipedia.org
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-514a6eb5-3d3e-4e18-add5-d9dfb4e12267
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.