PL EN


2018 | 2(104) |
Article title

Nieruchomości a wody – wybrane aspekty powiązań

Content
Title variants
EN
Real estates and water – some aspects of their interactions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wielopłaszczyznowych relacji zachodzących między nieruchomościami i wodami. Własność wód i gruntów pod wodami oraz zasady ich obrotu rynkowego przedstawiono w świetle obowiązujących regulacji prawnych. Wskazano na obszary ograniczonego rozwoju i użytkowania nieruchomości z powodu szczególnej ochrony wód oraz zagrożenia powodzią. Zwrócono uwagę na dodatkowe koszty utrzymania nieruchomości wynikające z korzystania z usług wodnych w zakresie odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, odprowadzania wód pochodzących z odwadniania gruntów w granicach miast oraz ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
EN
The article concerns multi-layered relations between real estates and water. The ownership rights of water and ground under the water as well as rules of their marketing were presented in view of applicable law. Areas of limited real estates development and use caused by special water protection and flood risk were showed. Attention was paid to additional real estates maintenance costs arising from a use of water services in relation to disposal of rain-, meltwater, and water from drainage of land within cities as well as from reduction of natural area water retention.
Year
Issue
Physical description
Dates
published
2018-06-31
Contributors
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Bajkiewicz-Grabowska, E., Mikulski, Z. (2006). Hydrologia ogólna. Warszawa: PWN.
 • Bajorek, K., Wężyk, P. (red.) (2016). Atlas pokrycia terenu i napowietrzania miasta Krakowa. Kraków: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kształtowania Środowiska.
 • Dybaś, K. (2017). Wykorzystanie danych OpenStreetMap do analizy warunków przewietrzania centrum Krakowa. Praca inżynierska. Kraków: Politechnika Krakowska.
 • Hodgson, S. (2004). Land and water – the rights interface. FAO Legislative Study, 84.
 • Hodgson, S. (2006). Modern water rights. Theory and practice. FAO Legislative Study, 92.
 • Krupa-Dąbrowska, R. (2017). Spór o definicje wody i prawo pierwokupu. Pobrane z: http://www.rp.pl/Nieruchomosci/312219888-Spor-o-definicje-wody-i-prawo-pierwokupu.html/ (19.02.2018).
 • Marszelewski, M., Marszelewski, W. (2013). Problemy własności jezior w Polsce. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 3, 30-45.
 • Perin, R. C., Cesalini, D. (2010). Water Property Models as Sovereignty Prerogatives: European Legal Perspectives in Comparison. Water, 2, 429-438.
 • Radecki, W. (2018). Kompendium prawa rybackiego. Wyd. VI. Poznań: Polskie Towarzystwo Rybackie.
 • Rakoczy, B. (2014). Prawo własności gruntów pod wodami. Przegląd Prawa Ochrony Środowiska, 1, 121-135.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r., poz. 1034).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. 2017, poz. 2502).
 • Shiklomanov, I.A., Rodda, J.C. (2003). World Water Resources at the Beginning of the Twenty-First Century. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Turkowski, K. (2016). Własność i zarządzanie jeziorami a problem ich zrównoważonego użytkowania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 453, 142-168.
 • Turkowski, K. (2017). Governance of publicly owned lakes in Poland - the current state and underlying conditions. Ekonomia i Środowisko, 1 (60), 92-102.
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z póź. zm.).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, z póź. zm.)
 • Wałkowski, D. (2017). Prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod niektórymi wodami. Pobrane z: http://www.codozasady.pl/prawo-pierwokupu-w-przypadku-sprzedazy-gruntow-pod-niektorymi-wodami/ (10.01.2018)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-516d0a60-58eb-461c-ba35-9a8dbc40e76d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.