PL EN


2012 | 1 | 1 | 33-49
Article title

Stosowanie zakazu porozumień ograniczających konkurencję zorientowane na ocenę skutków ekonomicznych? Uwagi na tle praktyki decyzyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 2007 roku

Content
Title variants
EN
Effects-oriented application of the prohibition of competition restricting agreements? Some comments on the decisions issued by the Polish competition authority on the basis of the Competition Act of 2007
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł analizuje sposób oceny porozumień ograniczających konkurencję z perspektywy podejścia zorientowanego na skutki gospodarcze. Wśród przejawów tego podejścia zidentyfi kowano m.in.: 1) przyjęcie dobrobytu konsumentów jako zasadniczej przesłanki interwencji antymonopolowej; 2) uwzględnianie kontekstu zawarcia i/lub funkcjonowania porozumienia jako ostatecznego determinantu oceny antymonopolowej; 3) odwołania (bezpośrednie lub pośrednie) do ugruntowanych ekonomicznie doktryn antymonopolowych, takich jak doktryna jednego przedsiębiorcy, czy doktryna niezbędnych ograniczeń; 4) umarzanie postępowań antymonopolowych ze względu na spełnienie przez porozumienie przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 uokik (wyjątek legalny); 5) skalę zastosowania tzw. decyzji zobowiązujących, wydawanych na podstawie art. 12 uokik.
EN
The article analyzes the method of assessing restrictive agreements from the perspective of an effects-based approach. The article discusses a number of signs of the use of this approach to agreements assessed on the basis of the Competition and Consumer Protection Act of 2007 including: 1) accepting consumer welfare as the basic prerequisite of an antitrust intervention; 2) considering the context in which an agreement was concluded and/or functioning as the ultimate determinant of an antitrust assessment; 3) references made (direct or indirect) to economically-based antitrust doctrines, such as that of a single economic unit or of ancillary restraints; 4) remitting antitrust proceedings because of the fulfi llment of the conditions of legal exemption contained in Article 8(1) of the Competition Act 2007; 5) the use of commitments decisions on the basis of its Article 12.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
33-49
Physical description
Dates
published
2012-04-21
Contributors
 • Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, agathajur@o2.pl
References
 • Banasiński C., Piontek E. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Bolecki A., Polish Antitrust Experience with Hub-and-Spoke Conspiracies, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, vol. 4(5)
 • Cseres K.J., The Controversies of the Consumer Welfare Standard, Competition Law Review 2006 vol. 3(2)
 • Grzejdziak Ł., Zakaz ustalania cen odsprzedaży towarów. Warunek sine qua non efektywnej konkurencji czy nieproporcjonalne ograniczenie wolności gospodarczej [w:] Szwajdler W., Nowicki H. (red.), Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej, Toruń 2009
 • Hutchings M., Whealan P., Consumer interest in competition law cases, Consumer Law Review 2006, vol. 16
 • Jurkowska A., Doktryna niezbędnych ograniczeń we wspólnotowym orzecznictwie antymonopolowym w sprawach porozumień ograniczających konkurencję, Problemy Zarządzania nr 3(5)/2004
 • Jurkowska A., Skoczny T., Ekonomizacja wspólnotowej polityki konkurencji – założenia a realizacja, [w:] Stępniak A., Umiński S., Zabłocka A. (red.), Wybrane problemy integracji europejskiej, Sopot 2009
 • Jurkowska A., Skoczny T., Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konkurencji, [w:] Jurkowska A., Skoczny T. (red.), Wyłączenia grupowe spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję we Wspólnocie Europejskiej i w Polsce, Warszawa 2008
 • Kohutek K., Zarzut nadużycia pozycji dominującej na rynku usług weterynaryjnych, Glosa nr 4/2009
 • Kovacic W., Competion policy, consumer protection and economic disadvantage, (2007) 25 Jurnal of Law and Policy
 • Krasnodębska-Tomkiel M., Perspektywy polityki konkurencji w Polsce – w 20. rocznicę powstania UOKiK, [w:] Krasnodębska-Tomkiel M. (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, Warszawa 2010
 • Materna G., Pojęcie przedsiębiorcy w polskim i europejskim prawie ochrony konkurencji, Warszawa 2009
 • Miąsik D., Controlled chaos with consumer welfare as the winner – a study of the goals of Polish antitrust law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2008, vol. 1(1)
 • Misiejuk E., Narzucanie cen odsprzedaży a ochrona konkurencji, Problemy Zarządzania nr 3(5)/2004
 • Modzelewska de Raad M., More economic approach to exclusivity agreements: how does it work in practice?Case comment to the judgment of the Court of Appeals in Warsaw of 25 February 2010 Lesaffre Polska (Ref. No. VI Aca 61/09), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies 2011, vol. 4(5)
 • Piszcz A., Ekonomizacja prawa antymonopolowego, [w:] Chmielnicki P., Dybała A. (red.), Nowe kierunki działań administracji publicznej w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2010
 • Skoczny T., Instrumenty relatywizacji i racjonalizacji zakazów praktyk ograniczających konkurencję, [w:] Granice wolności gospodarczej w systemie społecznej gospodarki rynkowej. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Jana Grabowskiego, Katowice 2004
 • Skoczny T., Jurkowska A., Miąsik D. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2009
 • Stefaniuk M., Swora M., Richarda Allena Posnera ekonomiczna analiza prawa i poglądy na gospodarkę, [w:] Banasiński C., Stawicki E. (red.), Konkurencja w gospodarce współczesnej, Warszawa 2007
 • Zawłocka-Turno A., Turno B., Ustalanie sztywnych lub minimalnych cen odsprzedaży jako porozumienie ograniczające konkurencję ze względu na cel (przedmiot) w prawie unijnym, RPEiS nr 4/2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-51f1e9e9-fc04-4e24-8715-372d869c5545
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.