Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 (124) "Projektowanie i analiza komunuikacji w organizacji" [The design and analysis of communications in the organization] | 129-145

Article title

Internetowe platformy dyskusyjne jako narzędzia angażowania pracowników w procesy podejmowania decyzji

Authors

Title variants

EN
Online Discussion Platforms as Tools for Engaging Employees in Decision–Making Processes

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Prowadzenie dialogu z pracownikami w procesach podejmowania decyzji jest przedmiotem wieloletnich badań. Tego typu dialog postrzegany jest jako element budowania w pracownikach poczucia przynależności do organizacji. Ponadto może on zmniejszać ryzyko podjęcia decyzji błędnych lub nieakceptowanych w przedsiębiorstwie. Nowe technologie informatyczne stworzyły szerokie możliwości wspierania zarówno komunikacji, jak i analizy zaangażowania w proces dialogu prowadzonego w przedsiębiorstwie. Równocześnie postawiły nowe wyzwania przed menedżerami HR. Celem artykułu jest prezentacja perspektyw doskonalenia komunikowania się menedżerów z pracownikami w procesach podejmowania decyzji poprzez wykorzystanie internetowych platform dyskusyjnych. Zaprezentowano w nim przykładowe narzędzia tego typu, które mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwach bez konieczności ponoszenia nakładów finansowych.
EN
Dialogue with employees in decision–making processes has been the subject of many years of research. Such dialogue is perceived as an element building an employee’s sense of belonging in the organization. Moreover, it can reduce the risk of making decisions that could be wrong or unacceptable in a company. New information technologies have created a wide range of opportunities for support of communication and analysis of employee engagement in the dialogue conducted in the company. At the same time, they have created new challenges facing HR managers. The purpose of this paper is to present perspectives for improving communication among managers and employees with respect to decision–making processes thanks to online discussion platforms. It presents example tools of this kind, which may be used in companies without any need to incur financial expenses.

Contributors

author
 • Katedra Projektowania i Analizy Komunikacji, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

References

 • Adamska K. (2013), Rola komunikacji w procesie planowanych zmian organizacyjnych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (91).
 • Chyłek M. (2011), Współczesne zarządzanie przedsiębiorstwem a partycypacja pracownicza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • Croston D. (2008), Employee Engagement: The People First Approach to Building a Business, Sydney, Moonstone Media.
 • Elliott J. C., Elliott T. J. (2005), Decision DNA. Discovering Reality Based Decision Making, Infinity Publishing.
 • Furmankiewicz M., Ziuziański P. (2014), Wdrażanie kokpitu menedżerskiego w ramach systemu BI w organizacji, Przegląd Teleinformatyczny, nr 2.
 • Gableta M., Bodak A. (2014), Koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy wzrostu innowacyjności pracowników, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 1 (24).
 • Gajdzik B. (2012), Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie – analiza przypadku, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (85).
 • Gojny-Zbierowska M. (2015), Model High Performance Work System (HPWS), Studia Ekonomiczne, nr 230.
 • Gołuchowski J. (2007), Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji, Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Gonçalves F. M., Duarte E. F., dos Reis J. C., Baranauskas M. C. C. (2017), An Analysis of Online Discussion Platforms for Academic Deliberation Support, International Conference on Social Computing and Social Media (91–109), Springer, Cham.
 • Ignyś A. (2014), Zaangażowanie pracowników w doskonalenie przedsiębiorstw – bezpośrednia partycypacja pracownicza, Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroclawiu, nr 357.
 • Juchnowicz M. (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim a poziom zaangażowania pracowników, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (74–75).
 • Kisielnicki J. (2014), Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa, PWE.
 • Kmiotek K. (2013), Źródła i konsekwencje zaangażowania pracowników, Zarządzanie i Finanse, vol. 4 (2).
 • Łochnicka D. (2015), Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji, Studia Prawno-Ekonomiczne, nr 94.
 • Matczak P., Mączka K. i Milewicz M. (2015), E-partycypacja: zastosowania sondażu internetowego jako narzędzia partycypacyjnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, vol. 77 (1).
 • Men L. R. (2014), Strategic internal communication: Transformational leadership, communication channels, and employee satisfaction, Management Communication Quarterly, vol. 28 (2).
 • Mohemad R., Hamdan A. R., Ali Oyhman Z., Mohamad Noor N. M. (2010), Decision Support Systems (DSS) in Construction Tendering Processes, International Journal of Computer Science, vol. 7 (2).
 • Mrówka R. (2010), Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Przewoźna-Krzemińska A. (2014), Aspekty motywacji wpływające na zaangażowanie pracowników w organizacji, w: Walczak-Duraj D. (red.), Psychologiczno-społeczne warunkowania zaangażowania pracowniczego, Humanizacja Pracy, nr 3 (277)
 • Power D. J., Sharda R., Burstein F. (2015), Decision support systems, John Wiley & Sons Ltd.
 • Rogozińska-Pawełczyk A. (2014), Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 2 (97).
 • Shay L. A., Lafata J. E. (2015), Where is the evidence? A systematic review of shared decision making and patient outcomes, Medical Decision Making, vol. 35 (1).
 • Smythe J. (2009), CEO – dyrektor ds. zaangażowania, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Stocki R., Prokopowicz P., Żmuda G. (2008), Pełna partycypacja w zarządzaniu: tajemnica sukcesu największych eksperymentów menedżerskich świata, Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 • Stosik A., Leśniewska A. (2015), Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu zasobami ludzkimi – perspektywa adaptacji i różnic pokoleniowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (39 T. 3 Zarządzanie).
 • Supernat J., Grupowe podejmowanie decyzji (konspekt wykładu z tezami), <http://supernat.pl/wyklady/plk/i_33_2_Grupowe_podejmowanie_decyzji.doc>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-528d7394-086c-4de9-9c33-0d9455c8a4e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.