PL EN


2013 | 34 | 348-362
Article title

Znaczenie wyceny według wartości godziwej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

Authors
Content
Title variants
EN
Meaning of the Assessment at Fair Value in the Value Management of Enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja rozważań nad stosunkowo nową kategorią w finansach przedsiębiorstw jaką jest wartość godziwa. Wartość bilansowa majątku ustalona na podstawie kosztu historycznego w wielu przypadkach nie spełnia oczekiwań uczestników obrotu gospodar-czego, gdyż całkowicie odbiega od wartości rynkowej. Próbą złagodzenia tego rozdźwięku stało się wprowadzenie do wyceny bilansowej nowej kategorii – wartości godziwej. Zmiany potrzeb informacyjnych użytkowników sprawozdań finansowych spowodowały ko-nieczność dostosowania systemów rachunkowości. Jednym z przejawów takiego dostosowania jest wprowadzenie kategorii wartości godziwej do wyceny w ramach Międzynarodowych Standarów Sprawozdawczości Finansowej. Przyjęcie tej kategorii wartości oznacza wyjście naprzeciw po-trzebom inwestorów, uznanych za głównych odbiorców sprawozdania finansowego i stosowanie przepływów pieniężnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa w długim okresie, a nie tylko na potrzeby ustalenia wysokości wyniku pieniężnego w okresie bieżącym. Zastosowanie tej kategorii wyceny może więc pomóc zmniejszyć lukę pomiędzy księgową a rynkową wartością przedsiębior-stwa. Z drugiej jednak strony nie odbędzie się to bez wpływu na jakość sprawozdania finansowe-go, wynikającego z istoty wartości godziwej oraz sposobów jej ustalania. Dotyczy to braku pew-ności rzeczywistej realizacji transakcji. Prowadzone rozważania wskazują, że wycena według wartości godziwej ma coraz istotniej-szy wpływ przy zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa dzięki swym walorom poznawczym, pozwoli lepiej zidentyfikować kryteria decyzyjne oraz czynniki, które mogą przyczyniać się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa.
EN
The aim of the article is fair value as a considerably new category in business finance. Carry-ing value of assets established on the basis of historical value, does not satisfy participants of economic relations in many cases as it does not comply with market value. Introducing a new category – fair value – in balance sheet was a great attempt of decreasing the variety. Data requirements changes of financial statement users caused necessity of accountancy im-provement. As an example, there was introduction of the fair value category in International Financial Reporting Standards. Accepting the category means complying with investors needs, treated as main recipients of financial statement and cash flow use for establishing the value of enterprise in a long period, not just for establishing the value of the company currently. On one hand mentioned category enables to decrease the gap between accounting and market value of the company but on the other it may affect the quality of financial statement. It concerns the lack of real transaction. Conducted analyses indicate, that assessment accordingly to fair value influences more and more management of company’s value due to cognitive advantages. Furthermore it enables to identify the decision criteria and factors, which may contribute to increase in company’s value.
Year
Issue
34
Pages
348-362
Physical description
Contributors
author
 • Katedra Rachunkowości Finansowej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Gabrusewicz T., 2010, Wartość godziwa w systemie rachunkowości, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, nr 72, z. 1.
 • Grabiński K., 2010, Wycena i jej aktualizacja w warunkach kryzysu gospodarczego [w:] Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego, red. B. Micherda, Difin, Warszawa.
 • Hejnar J., Kulis I., 2005, Podstawy wyceny w rachunkowości [w:] Podstawy rachunko-wości. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. B. Micherda, PWN, Warszawa.
 • Luty Z., 2008, Wirtualny wymiar informacji finansowych [w:] Materiały konferencyjne XVI Konferencji Naukowej pt. Zmiany w rachunkowości, rewizji i podatkach wy-zwaniem dla biegłego rewidenta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Regio-nalny Oddział KIBR we Wrocławiu, Wrocław.
 • Mazur A., 2011, Wartość godziwa – potencjał informacyjny, Difin, Warszawa.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Mię-dzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2007 r., t. I i II, IASB oraz SKwP, Warszawa.
 • Molenda W., 2008, Wartość godziwa – zastosowanie i procedury ustalania, Stowarzy-szenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 • Szczepankowski P., 2007, Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Świerczyńska A., 2011, Wiarygodność wyceny w wartości godziwej składników aktywów i zobowiązań według polskich standardów rachunkowości, praca doktorska, Uni-wersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 1994 r. nr 12, poz. 591.
 • Wartość godziwa – omówienie MSSF 13, 2012, „Rachunkowość” nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-52f7e6cc-92da-4bcd-babd-dd13c3e0582d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.