Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 527 | 148-159

Article title

Ocena konkurencyjności polskich regionów oparta na metodzie M.E. Portera

Content

Title variants

EN
Evaluation of competitive position of Polish regions based on M.E. Porter methodology

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest badanie konkurencyjności polskich regionów przy wykorzystaniu metody M.E. Portera oraz opracowanie rankingu regionów w Polsce. Przeprowadzone badania wykazały, że przy wzroście czynników wpływających na konkurencyjność regionów Polski ich wewnętrzna stratyfikacja nie jest równie podatna na zmianę. Oznaczać to może małą skuteczność polityki regionalnej państwa mającej za cel sprzyjanie zmniejszaniu dysproporcji regionalnych. Dominująca pozycja województwa mazowieckiego nie jest niczym złym dla gospodarki narodowej, natomiast utrzymywanie dystansu rozwojowego województw o najniższych pozycjach konkurencyjności wskazuje na wielokrotnie postulowaną konieczność podjęcia działań stymulujących ich rozwój, zarówno ze strony rządowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego. Wymaga to wprowadzenia działań o charakterze systemowym, które od trzydziestu lat nie wywołały pożądanych skutków w zakresie zmniejszania dysproporcji międzyregionalnych w Polsce.
EN
The article describes competitiveness of Polish regions according M.E. Porter methodology. The competitive position of Polish regions was analyzed in four groups of factors: innovation in production process, demand conditions, branches supporting and business environment. The results of research indicate that the competitive position of Polish regions is increasing, but the disparities between them has not changed. Mazowieckie still has the dominant position among Polish voivodships. The persistence of the development between regions with the lowest positions of competitiveness indicates the repeated necessity of undertaking actions aimed at stimulating their development. These activities should be addressed both on the part of the government and local government units at both regional and local levels.

References

 • Budzowski K., Wydymus S. (red.), 1999, Handel zagraniczny – metody, problemy, tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, cz. I, Kraków.
 • Hryniewicki M., Sadowski A. (red.), Integracja Europejska. Pierwsze doświadczenia, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2006.
 • Klamut M. (red.), 1999, Konkurencyjność regionów, red. Klamut M., AE im. Oskara Langego, Wrocław.
 • Kot J. (red.), 2007, Analiza strukturalna gospodarki regionu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu, Kielce.
 • Kukuła K. (red.), 2012, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW w Warszawie, Warszawa.
 • Łaźniewska E., Gorynia M., 2012, Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łobaziewicz M., 2008, Luka techniczna i technologiczna a konkurencyjność gospodarki opóźnionej technologicznie, Roczniki Nauk Społecznych, nr 3.
 • Misala J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mróz J., 2016, Determinanty i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarki, [w:] Urbanek P., Walińska E. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce, t. 9, Ekonomia i nauki o zarządzaniu w warunkach integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Porter M.E., 1998, The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.
 • Skawińska E., 2002, Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 • Strahl D., 2006, Metody oceny rozwoju regionalnego, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ślusarczyk B., 2011, Międzynarodowa pozycja konkurencyjna Polski, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Świtalski B., 2005, Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • The EU Regional Competitiveness Index 2016, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-531e9805-1481-40f5-abd0-c23353ddce5d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.