PL EN


2016 | 5 (18) nr 2 | 127-165
Article title

Ochrona życia dziecka poczętego w prawie kanonicznym

Authors
Title variants
EN
Protection of the Life of a Conceived Child in Canon Law
FR
La protection de la vie de l’enfant conçu dans le droit canonique
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Życie ludzkie, jako dar pierwotny i fundamentalny, jest nienaruszalne i święte, dlatego od samego początku domaga się od każdej osoby należnej mu ochrony. Takie przesłanie zostało zawarte w normach prawa naturalnego i wskazaniach religijnych. Kościół od samego początku stoi na stanowisku obrony i ochrony prawa do życia, bowiem jest to uniwersalna płaszczyzna działania dla wszystkich ludzi. Dlatego prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, ani nie jest prawem religijnym, lecz najbardziej podstawowym prawem każdego poczętego człowieka. Natomiast w porządku moralnym przykazanie „Nie zabijaj” staje się fundamentalną zasadą i normą powszechnego kodeksu moralności, który został wpisany w sumienie każdego człowieka. Broniąc prawa do życia, Kościół i państwo otaczają także troską każdą kobietę, która poczęła dar życia i winna być służebnicą nowego życia przez fakt poczęcia i urodzenia osoby ludzkiej. W konsekwencji życie ludzkie każdej osoby staje się najbardziej wartościowym darem od Boga, zwłaszcza dla rodziny i narodu. Zarówno Kościół, jak i państwo, mają brać udział w budowaniu kultury życia, a nie w propagowaniu kultury śmierci, która może zwiastować zaistnienie cywilizacji śmierci, a nie cywilizacji życia. Przepisy i dyscyplina kanoniczna Kościoła Katolickiego jednoznacznie bronią życia każdego poczętego dziecka, jak również realizacji prawa do życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.
EN
As the original and fundamental gift, every human life is inviolable and sacred, that why from the very beginning demands its protection. This message is well built-in the standards of natural law as well as religious laws. From the very beginning her existence, the Catholic Church has been taking position to defend and protect the right of life for every human being. The right to life is not just a matter of belief, nor is just a religious law, but the most fundamental right of every conceived human being. In the moral order the commandment “you shall not kill” is the fundamental principle and standard of universal code of morality, which is written in the conscience of every human being. When the Church and the State defend the right to life also they have to be concern about every woman who conceived the gift of life and should be a handmaid of new life by the fact of conception and birth of a new person. As a consequence, human life of each person becomes the most valuable gift from God, especially for the family and the nation. Both the Church and the State need to be part of building the culture of life rather than the promotion of the culture of death because the culture of death can lead every civilization to fall into ruin. Rules and canonical discipline of the Catholic Church unequivocally defends the life of every unborn child, as well as promote the implementation of the Law which protect the right to life from the moment of conception to the natural death for every human being.
Year
Issue
Pages
127-165
Physical description
Contributors
author
 • Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu; adres do korespondencji: Pl. Katedralny 12/6, 50-329 Wrocław, Poland, wwenz@archidiecezja.wroc.pl
References
 • Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1398.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1044-45. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Bączkowicz, Franciszek. 1933. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Wyd. 2. Kraków: nakładem Księży Misjonarzy.
 • Bączkowicz, Franciszek. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 3. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża.
 • Balter, Lucjan. 1984. „Prawo do życia i wartości życia w doktrynie Soboru Watykańskiego II.” W Dziecko, red. Władysław Piwowarski, i Witold Zdaniewicz, 51-64. Warszawa–Poznań: Pallottinum.
 • Bołoz, Wojciech. 1997. Życie w ludzkich rękach. Warszawa: Wydawnictwa Akademii Teologii Katolickiej.
 • Chomik, Wacław Stanisław. 1994. „Odpowiedzialność za miłość i życie w kontekście Veritatis splendor Jana Pawła II.” W W prawdzie ku wolności. W kręgu encykliki Veritatis splendor, red. Edward Janiak, 275-91. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.
 • Daniel-Rops, Henri. 1964. Życie codzienne w Palestynie w czasach Chrystusa. Przekład Janina Lasocka. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha.
 • Dziwisz, Stanisław, Józef Kowalczyk, i Tomasz Rakoczy, red. 1979. Jan Paweł II na ziemi polskiej. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
 • Fijałkowski, Włodzimierz. 1993. Ku afirmacji życia. Wrocław: Tum.
 • Filipiak, Marian. 1979. Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Filipiak, Marian. 1984. „Dziecko w Biblii.” W Dziecko, red. Władysław Piwowarski, i Witold Zdaniewicz, 5-20. Warszawa–Poznań: Pallottinum.
 • Góralski, Wojciech. 1977. „Z problematyki teologiczno-prawnej ochrony życia nienarodzonych.” Studia Płockie 5:300-309.
 • Góralski, Wojciech. 1991. „Ochrona dziecka nienarodzonego w świetle doktryny i prawa Kościoła.” W W obronie poczętego, red. Henryk Krenczkowski, 128-53. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne.
 • Gründel, Johannes. 1987. Rozważając Dekalog. Przełożył Bernard Białecki. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Grześkowiak, Alicja, red. 1999. Ochrona życia w nowym kodeksie karnym. Lublin.
 • Gubała, Wacław. 1987. „Jan Paweł II o najnowszych poczynaniach w zakresie medycyny.” Chrześcijanin w świecie 162:71-81.
 • Häring, Bernhard. 1975. W służbie człowieka. Teologia moralna a etyczne problemy medycyny. Przełożył Mieczysław Oziembłowski. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 • Hervada, Javier. 2011. „Komentarz do kan. 1154.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 866. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Jankowski, Stanisław. 1987. „Biblijny sens płodności i niepłodności.” Chrześcijanin w świecie 162:8-32.
 • Jasudowicz, Tadeusz. 2006. „Ochrona praw człowieka w nauczaniu Jana Pawła II.” W Jan Paweł II prawodawca i sługa prawa Bożego, red. Ryszard Sztychmiler, 91-102. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Kornas, Stefan. 1986. Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej. Częstochowa: „Regina Poloniae”.
 • Kowalski, Jan. 1986. „Obrona życia ludzkiego w praktyce lekarskiej w świetle nauki Kościoła.” Chrześcijanin w świecie 155-156:76-95.
 • Krukowski, Józef. 1987. „Część ogólna (komentarz do pierwszej części księgi VI KPK z 1983 roku. Przestępstwa i kary w ogólności).” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, 113-218. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kudasiewicz, Józef. 2000. Poznawanie Boga Ojca. T. 1. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Łach, Jan. 1984. „Milczenie Biblii wokół problemu usuwania płodu z łona matki.” W Dziecko, red. Władysław Piwowarski, i Witold Zdaniewicz, 31-38. Warszawa–Poznań: Pallottinum.
 • Lempa, Florian. 1987. „Część szczegółowa (komentarz do drugiej księgi VI KPK z 1983 roku. Przestępstwa przeciwko życiu i wolności człowieka).” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, 219-80. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Lempa, Florian. 1991. „Ochrona poczętego życia ludzkiego w świetle doktryny i Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Kościół i Prawo 9:251-69.
 • Léon-Dufour, Xavier, red. 1973. Słownik teologii biblijnej. Tłumaczenie Kazimierz Romaniuk. Poznań: Pallottinum.
 • Makowski, Tadeusz. 1977. „W obronie życia nienarodzonych.” Chrześcijanin w świecie 53:62-93.
 • Mazurkiewicz, Jacek. 1985. Ochrona dziecka poczętego w świetle kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Motyka, Krzysztof, oprac. 1996. Prawa człowieka. Wybór źródeł. Lublin: Oficyna Wydawnicza Ad Rem.
 • Myrcha, Marian. 1960. Prawo karne. Komentarz do Piątej Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2, Kara. Cz. 1, Przepisy ogólne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Nagórny, Janusz. 1997. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Orchowski, Józef. 1987. „Prawo do życia nie narodzonych.” Chrześcijanin w świecie 170:36-46.
 • Peter, Michał. 1974. „Stary Testament o powstaniu życia.” Ateneum Kapłańskie 395:383-88.
 • S. Aurelius Augustinus. 1841. „De Libero arbitrio.” W Patrologie cursus completus. Series latina, accurante Jacques-Paul Migne. T. 32: 1221-1310. Parisiis: Venit apud editorem in vico dicto Montrouge, Juxta Portam.
 • S. Thomas de Aquino. 1892. Opera omnia iussu impensaquae Leonis XIII P. M. Edita. T. 7: prima secundae Summae Theologiae a quaestione LXXI ad quaestionem CXIV, ad codices manuscriptos Vaticanos ex acta cum commentariis Thomae de Vio Caietani ordinis praedicatorum S.R.E. Cardinalis cura et studio Fratrum eiusdem ordinis. Romae: ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide. Tekst polski w: Św. Tomasz z Akwinu. 1985. Suma Teologiczna. Prawo (1-2. 90-105). Przekład Pius Bełch. T. 13. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”.
 • Schockenhoff, Eberhard. 2014. Etyka życia, podstawy i nowe wyzwania. Przekład Konrad Glombik. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO.
 • Sikorski, Tadeusz. 1975. „Quaestio de abortu procurato. Analiza tekstu.” Ateneum Kapłańskie 401:374-87.
 • Stachowiak, Lech. 1970. „Teologia życia w Starym Testamencie.” Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 17:13-21.
 • Stachowiak, Lech. 1974. „Pismo św. o powstaniu życia.” Ateneum Kapłańskie 395:371-82.
 • Strzeszewski, Czesław. 1978. Ewolucja katolickiej nauki społecznej. Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych.
 • Syryjczyk, Jerzy. 1985. „Wymiar kar „latae sententiae” w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Prawo Kanoniczne 28, nr 3-4:41-64.
 • Święty Augustyn. 1992. Wyznania. Przełożył Zygmunt Kubiak. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-53756d81-61ad-40cb-8d82-a7b31b11f096
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.