Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 35-46

Article title

Kary administracyjne nakładane na bezrobotnych

Content

Title variants

EN
Administrative penalties imposed on unemployed persons

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto istotną, lecz rzadko poruszaną przez przedstawicieli polskiej doktryny prawa administracyjnego oraz prawa pracy, problematykę nakładania na osoby bezrobotne kar z tytułu naruszenia norm administracyjnego prawa materialnego. Praca stanowi – dokonaną w świetle przepisów prawa, poglądów doktryny i judykatury – analizę dwóch niezwykle ważnych i aktualnych zjawisk, które mają wymiar ekonomiczny, prawny i społeczny: bezrobocia i kar administracyjnych. W publikacji przedstawiono pojęcia bezrobocia i bezrobotnego, dokonano też rozróżnienia poszczególnych rodzajów kar (kary kryminalnej, kary wymierzanej za wykroczenie, kary administracyjnej pieniężnej i kary administracyjnej niepieniężnej). Dalsze rozważania przeniesiono na grunt regulacji prawnej dotyczącej sfery praw i obowiązków osoby bezrobotnej – ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Celem artykułu jest prezentacja dotychczas niedostrzeganej problematyki kar administracyjnych nakładanych na bezrobotnych i przybliżenie ich swoistego charakteru.
EN
The representatives of the doctrine rarely mention the aspect of imposing specific sanctions on unemployed persons for the infringement of the rules of Polish administrative substantive law. The paper attempts to discusses the aforementioned issue. It also states an analysis—carried out with regard to the provisions of law, views of the doctrine and jurisdiction—of the two crucial and current phenomena which have an economic, legal and social dimension: unemployment and administrative penalties. The publication presents the definition of unemployment and an unemployed person, differentiation of particular types of penalties (criminal penalty, penalty for a minor offence, pecuniary administrative penalty and non-pecuniary administrative penalty). Further considerations have been transferred to the field of legal regulation referring to the rights and obligations of an unemployed person—the Act on the promotion of employment and labour market institutions. The paper attempts to present an overlooked issue of administrative penalties imposed on unemployed persons as well as specific features of the topic.

Year

Issue

Pages

35-46

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński. Wydział Prawa i Administracji

References

 • Błachucki, M. (red.). (2015). Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. ISBN 9788365029140.
 • Chmielnicki, P. (2011). Sankcje publicznoprawne jako sposób formalizacji reguł określających wypłaty i koszty działania. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.). Sankcje administracyjne. Blaski i cienie (s. 31–54). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326414855.
 • Dąbek, D. (2010). Prawo sędziowskie w polskim prawie administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326403880.
 • Drabek, A. (2016). W: Z. Góral (red.). Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz (s. 1049–1069). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788380923751.
 • Gardocki, L. (2015). Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325577346.
 • Góral, Z. (red.). (2016). Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788380923751.
 • Jasudowicz, T. (1996). Administracja wobec praw człowieka. Toruń: Dom Organizatora TNOiK. ISBN 8385709908.
 • Jaworska, K. (2016). Socjalne traktowanie bezrobocia. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. ISBN 9788372999870.
 • Kasicki, G., Wiśniewski, A. (2002). Kodeks wykroczeń z komentarzem. Warszawa: Kodeks. ISBN 8389051060.
 • Klat-Wertelecka, L. (2011). Sankcja egzekucyjna w administracji a kara administracyjna. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.). Sankcje administracyjne. Blaski i cienie (s. 65–78). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326414855.
 • Kruk, E. (2013). Sankcja administracyjna. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 9788377844229.
 • Łuka, M. (2011). Osoba ludzka a bezrobocie. Analiza filozoficzno-pedagogiczna. Lublin: Wydawnictwo KUL. ISBN 9788377020791.
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. (2016). Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy w 2015 roku [online, dostęp: 2017-02-20]. Dostępny w Internecie: https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/7114/9/1/Sytuacja%20kobiet%20i%20mezczyzn%20na%20rynku%20pracy%20w%20Polsce%20w%202015.pdf.
 • Mitręga, M. (2002). Bezrobocie i formy jego łagodzenia. W: L. Frąckiewicz (red.). Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów (s. 169–213). Katowice: Śląsk. ISBN 8371643519.
 • Niżnik-Dobosz, I. (2011). Aksjologia sankcji w prawie administracyjnym. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.). Sankcje administracyjne. Blaski i cienie (s. 120–146). Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326414855.
 • Potasińska, A. (2014). Bezrobocie z perspektywy socjologicznej. Skrypt dla studentów. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. ISBN 9788364181771.
 • Staszewska, E. (2012). Środki prawne przeciwdziałania bezrobociu. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326438073.
 • Szydło, M. (2003). Charakter i struktura prawna administracyjnych kar pieniężnych. Studia Prawnicze, 158(4), 123–150.
 • Wincenciak, M. (2008). Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788375269246.
 • Zimmermann, J. (2013). Aksjomaty prawa administracyjnego. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326442629.
 • Zimmermann, J. (2016). Prawo administracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788380923362.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-537dedc9-1c6c-4db0-8e6c-0507920b3c40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.