PL EN


2019 | 10 | 2 | 27-32
Article title

Edukacyjny charakter losów ludzkich na podstawie metody biograficznej

Authors
Content
Title variants
EN
The Educational Character of Human Life Based on the Biographical Method
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Od zarania dziejów ludzie odczuwali potrzebę spisywania swoich losów. Powstało wiele prac dotyczących zbiorowości ludzkiej, pojedynczych osób, określonej grupy ludzi. Ich celem było pozostawienie śladu, utrwalenie życia i działalności osób żyjących w określonym czasie i w określonej sytuacji społecznej, historycznej i kulturowej. Taki typ wspomnień nazywamy dokumentami zastanymi. Dla potrzeb badań oprócz dokumentów zastanych funkcjonuje druga kategoria, tzw. dokumenty celowo wytworzone. Analizowanie tych dokumentów jest techniką badawczą w pedagogice, a także metodą badań w socjologii, psychologii. Metoda ta, zwana biograficzną, jest badaniem jakościowym i wymaga od badającego umiejętności analitycznych, technicznych, interpretacyjnych, statystycznych i opisowych. W pedagogice przyjmuje się, że odmianą metody biograficznej jest monografia i analiza indywidualnych przypadków.
EN
Since the dawn of time, people have felt the need to write down their fate. Many works were created regarding the human population, individuals, a specific group of people. Their goal was to leave a trace, consolidate the life and activity of people living in a given time and in a specific social, historical and cultural situation. This type of memories is called existing documents. For the needs of research, in addition to the existing documents, there is a second category, the so-called documents intentionally made. Analyzing such documents is a research technique in pedagogy, as well as a method of research in sociology and psychology. This method, called biographical, is a qualitative study and requires the researcher to have analytical, technical, interpretative, statistical and descriptive skills. In pedagogy, it is assumed that the variation of the biographical method is a monograph and an analysis of individual cases.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
27-32
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
author
  • ORCID: 0000-0002-8456-9397, magister, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku, Wydział Pedagogiki, Polska
References
  • Dróżka, W. (1997). Młode pokolenie nauczycieli. Kielce: Wyd. WSP im. J. Kochanowskiego.
  • Dróżka, W. (2016). Wybór, opracowanie, posłowie. Nauczycielskie przesłanie – w trosce o przyszłość. Pamiętniki starszego pokolenia nauczycieli. Kielce: Wyd. UJK.
  • Dróżka, W. (2017). Wartości oraz cele życiowe i zawodowe nauczycieli. Pokolenia z lat: 1989/1990; 2014/2015. Kielce: Wyd. UJK.
  • Grabowska-Pieńkosz, D. (2016). Zapisani w pamięci nauczyciele zaboru austriackiego w literaturze pamiętnikarskiej. Toruń: Wyd. UMK.
  • Łobocki, M. (2007). Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków: Impuls.
  • Miller, R. (1966). Proces wychowania i jego wyniki. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych.
  • Pilch, T., Bauman, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Żak.
  • Saran, J. (2016). Biografia jako metoda badań pedagogicznych. Studia i Prace Pedagogiczne, 3.
  • Szymaniak, J. (2013). Metoda biograficzna w pedagogice. Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość, 10, 365–381.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5386d08d-a34f-49e8-8279-477a75291caa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.