Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 107(163) | 11-37

Article title

Model biznesowy w raportowaniu informacji niefinansowych. Wyniki badania wybranych polskich spółek giełdowych

Authors

Content

Title variants

EN
Business model in non-financial information reporting. Research results of selected Polish listed companies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest ustalenie zakresu i formy informacji ujawnianych przez podmioty w ramach pojęcia model biznesowy na podstawie ujawnień informacji niefinansowych w raportach rocznych 14 spółek należących do indeksu WIG20. Badanie, któremu poddano 28 raportów rocznych za 2017 i 2018, polegało na przeanalizowaniu ujawnień informacji o modelu biznesowym oraz analizie zawartości raportów rocz-nych spółek i sprawdzeniu zakresu i treści ujawnianych informacji w segmencie raportu dotyczącym modelu biznesowego. Do jego przeprowadzenia wykorzystano metody analizy opisowej, analizy porów-nawczej oraz dedukcji. Wyszczególniono 22 rodzaje informacji niefinansowych systematycznie ujawniane, dotyczące modelu biznesowego. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że informacje o modelu biznesu ujawniane w raportach rocznych mogą być porównywalne między podmiotami oraz mogą i często już są porównywalne w czasie – w przypadku gdy ten sam podmiot raportuje dane informacje na prze-strzeni dwóch różnych lat. Ponadto stwierdzono, że w zbiorze raportowanych informacji o modelu bizne-sowym pojawiła się wyraźna część wspólna występująca u wszystkich przebadanych spółek, a którą były informacje o łańcuchu tworzenia wartości. Artykuł jest rezultatem oryginalnego badania empirycznego, jednego z pierwszych dotyczących analizy informacji niefinansowych ujawnianych obligatoryjnie przez polskie spółki po roku 2018, i uzupełnia lukę w badaniach naukowych nad obligatoryjnym ujawnianiem informacji o modelu biznesu w raportach rocznych.
EN
The purpose of the article is to determine the scope and form of information currently disclosed by enti-ties under the concept of a "business model" based on the disclosure of non-financial information in the annual reports of fourteen WIG20 index companies. The study involved analysing disclosures about the business model, analysing the content of annual reports of companies, and checking the scope and con-tent of the disclosed information in the section of the report regarding the business model. In total, 28 annual reports for 2017 and 2018 were analysed. The survey included 22 types of non-financial infor-mation systematically disclosed under the definition of “business model”. The study used descriptive analysis, comparative analysis, and deduction methods. As a result of the research, it was found that information on the business model disclosed in annual reports can be comparable between entities and can be and often already are comparable over time – when the same entity reports the information over two different years. In addition, it was found that in the set of reported information about the business model, there was clearly a common part in all the surveyed companies, which was information on the value creation chain. The article is the result of an original empirical study and closes the gap in scientific research on the mandatory disclosure of information about the business model in annual reports. The survey is one of the first attempts to analyse non-financial information compulsorily disclosed by Polish companies after 2018.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Rachunkowości i Rewizji Finansowej

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-53def979-adb7-4f88-9774-ac23542456dd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.