Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 47-59

Article title

Polska w przestrzeni europejskiej: perspektywa miejska

Content

Title variants

EN
Poland in the European Space – An Urban Perspective

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule dokonano oceny stanu i warunków rozwoju polskich miast w kontekście procesów i problemów występujących w miastach wysoko rozwiniętych krajów Europy. Te ostatnie, zwłaszcza położone w twardym jądrze UE, wkraczają w nowe stadium rozwoju. Złączone sieciami różnorakich powiązań , tworzą zintegrowane gospodarczo przestrzenie miejskie o największej zdolności konkurowania w globalnej gospodarce, tracąc charakter w znacznym stopniu domkniętych, odrębnych układów społeczno-gospodarczych. Wskazano na prowadzące do tego procesy, podkreślając, że są one w Polsce widoczne, ale niezbyt zaawansowane. Polska jest krajem opóźnionej urbanizacji o mało konkurencyjnej w Europie bazie ekonomicznej miast, niezłym kapitale ludzkim, ale miernym kapitale społecznym i niskiej jakości przestrzeni miejskiej. Zarysowano główne wyzwania rozwoju polskich miast w dobie integracji europejskiej, omawiając także najczęściej spotykane wizje miasta Europy XXI wieku w kontekście celów rozwoju i sposobów ich osiągania.
EN
The paper gives an appraisal of Polish cities in the context of processes and problems observed in cities of highly developed European countries. These last cities, in particular those situated in the hard core of EU, enter a new development stadium. Interconnected by networks of multifarious links, they create an integrated urbanised space of the highest ability to compete in the global economy but lose at the same time the character of relatively closed and spatially distinguished socio-economic systems. The paper, pointing at the processes that lead to this phenomenon, stresses that they are already visible in Poland but not advanced. Poland is a country of a delayed urbanisation and cities the economic base of which is not competitive in Europe. These cities possess a not bad human but rather weak social capital and the urban space is of a low quality. The paper outlines the main challenges Polish cities are facing in the era of European integration and presents also the most frequently discussed visions of XXI century European city described through development goals and strategies.

Contributors

 • Towarzystwo Urbanistów Polskich

References

 • I Kongres Miast Polskich, Warszawa, 13-14 listopada 2003 r., Związek Miast Polskich.
 • Domański R., 2000, Miasto innowacyjne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ESDP European Spatial Development Perspective, 1999, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • European Commission, 2004, A New Partnership for Cohesion, Third Report on Economic and Social Cohesion, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Furman S., 2000, "Development of Warsaw on the way to global market", (w:) A. Kukliński (red.), The Knowledge-based Economy, vol. 5 - The European Challenges of the 21 Century, Warszawa: KBN.
 • Furman S., 2001 a, "From "creative destruction" to successful adaptation", European Council of Town Planners Symposium: Implications of EU Enlargement for Spatial Planning and Spatial Planning in Accession Countries, Warsaw, 18 May, 2001.
 • Furman S., 2001b, "Impact of Globalization on Polish large cities" (w:) H. Biinz, A. Kukliński (red.), Globalization - Experiences and Prospects, Warsaw: Friedrich Ebert Stiftung, Oficyna Wydawnicza Rewasz.
 • Hall P., 1990, "Europe after 1992" (w:) Urban Challenges, A Report to the Commission on Metropolitan Problems, Stockholm: Statens Offentliga Utredningar.
 • Hall T., Hubbard P., 1998, The Entrepreneurial City: Geographies of Politics, Regime and Representation, New York: John Wiley and Sons.
 • Hall P., Pfeiffer U., 2000, Urban Future 21. A Global Agenda for 21 Century Cities, 2000, London: E&FN Spon.
 • Inoguchi T., Newman E., Paoletto G., 1999, Cities and the Environment, New Approaches for Eco-Societies, Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press.
 • Jalowiecki B., 2001, "Miasta w sieciach", Biuletyn KPZK PAN, z. 193.
 • Kuciński K. et al., 2002, "Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni", KPZK PAN, Studia, t. CXI.
 • Miasto: wspólne dobro i zbiorowy obowiązek, Materiały I Kongresu Urbanistyki Polskiej, Gdańsk,11-12 września 2003 r.; Urbanista, Warszawa 2004.
 • Sassen S., 1998, Globalization and its Discontents, New York: The New Press.
 • Sassen S., 1994, Cities in a World Economy, Thousand Oaks: Pine Forge Press.
 • Śleszyński P., 2002, "Struktura i rozmieszczenie ośrodków zarządzania w polskiej gospodarce w 2000 r.", Przegląd Geograficzny, nr 2.
 • The New Charter of Athens 2003, The European Council of Town Planners' Vision for Cities in the 21Century, 2003, Firenze: Alinéa Editrice.
 • Weber M., 2002, Gospodarka i spoleczeństwo, cz. 7, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ziobrowski Z., 2002, "The influence of external urban centres on the competitiveness of Polish space"; (w.) T. Markowski, I. Marszał (red.), Multi-polar Patterns of Urban Development - Polish Perspective, Biuletyn KPZK PAN, nr 201.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-53fc5c24-f415-4d49-81b6-d5c4b5a32d8f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.