PL EN


2018 | 36 | 283-287
Article title

Rozszerzający się kosmos Norwida

Authors
Title variants
EN
Norwid’s expanding cosmos
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Omówienie dotyczy książki Anity Jarzyny „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), opublikowanej w Lublinie, w 2013 r. Jest to praca sumienna, ukazująca dobry warsztat filologiczny jej Autorki, wzbogacająca naszą wiedzę o liryce. Studium powstało pod kierunkiem wybitnego znawcy polskiej sztuki wiersza, prof. Piotra Śliwińskiego, jako praca magisterska, obroniona w 2008 r. Publikacja jest bardzo ważna, chociaż nierówna, ale spowodowane jest to ówczesnym małym doświadczeniem Badaczki. Autor omówienia zna, oczywiście, kolejne prace Anity Jarzyny, udowadniają one, zdaniem recenzenta tomu o Norwidzie, że mamy do czynienia ze świetną komentatorką polskiej poezji.
EN
The article discusses Anita Jarzyna’s book “Pójście za Norwidem”(w polskiej poezji współczesnej), published in Lublin in 2013. It is a diligent work, showing good philological skills of its author andexpanding our knowledge about lyric poetry. The study was created under the direction of an outstanding expert in Polish poetry, Prof. Piotr Śliwiński, as an MA thesis, defended in 2008. The publication is very important, although erratic, but it is attributable to the researcher’s little experience at that time. Of course, the author of the review knows the subsequent works of Anita Jarzyna, which, according to the reviewer, prove that we are dealing with a great commentator of Polish poetry.
Year
Volume
36
Pages
283-287
Physical description
Contributors
References
 • Abriszewska P., Literacka hermeneutyka Cypriana Norwida, Lublin 2011.
 • Buś M., Idee i formy. Studia i szkice o Norwidzie, Lublin 2014.
 • Chlebowska E., Norwid sztukmistrz nieznany, Lublin 2013.
 • Jarzyna A., „Pójście za Norwidem” (w polskiej poezji współczesnej), Lublin 2013.
 • Korpysz T., Definicje poetyckie Norwida, Lublin 2009.
 • Łapiński Z.,O Norwidzie. Rzeczy dawne i najdawniejsze, Lublin 2014.
 • Makowiecki T., Poeta i myśliciel. Rozprawy i szkice o Norwidzie, zebrali i opracowali E. Chlebowska, W. Toruń, Lublin 2012.
 • Niewczas Ł., Niewidoczna metafora. Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida, Lublin 2013.
 • Norwid – spotkania kultur, red. E. Chlebowska, Lublin 2015.
 • Norwid wobec historii, red. E. Chlebowska, Ł. Niewczas, Lublin 2014.
 • „Quidam”. Studia o poemacie, red. P. Chlebowski, Lublin 2011.
 • Trudny Norwid, red. P. Chlebowski, Lublin 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5400b37d-6035-417a-b2c6-2088e6bb337a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.