Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | IV | 9-19

Article title

Szybkość postępowania a koszty załatwienia sprawy na przykładzie działalności samorządowych kolegiów odwoławczych

Title variants

EN
The speed of proceedings and costs of settling the matter on example of self-government appeals boards actions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Szybkość postępowania stanowi jedną z podstawowych zasad postępowania administracyjnego. Jest gwarancją procesową dla strony postępowania administracyjnego, która ma powodować, aby organ administracji publicznej działał wnikliwie i szybko. Realizacja zasady szybkości postępowania została zagwarantowana szeregiem środków prawnych umożliwiających stronie wpływ na terminowe załatwienie sprawy. Uprawnienia procesowe strony zostały skorelowane z odpowiedzialnością pracownika odpowiedzialnego za jej niezałatwienie w terminie. Praktyka działania samorządowych kolegiów odwoławczych wykazuje, że szybkość działania organów administracji publicznej i załatwienia sprawy ma bezpośredni wpływ na koszt działania administracji publicznej. Analiza obowiązującej regulacji prawnej wykazuje, że koszty postępowania administracyjnego w niewielkiej części pokrywane są przez stronę postępowania. W szeregu spraw administracyjnych koszty postępowania obciążające jego stronę są wręcz symboliczne. Analiza istniejących rozwiązań prowadzi do wniosku, że możliwe byłyby zmiany w procedurze administracyjnej i przepisach powiązanych z załatwieniem sprawy, które mogłyby spowodować częściowe rozłożenie kosztów postępowania administracyjnego na stronę.
EN
The speed of proceedings constitutes one of fundamentals of administrative proceedings. This is a procedural guarantee for the party of the administrative proceedings which is supposed to cause so that the body of public authority acts thoroughly and quickly. The realization of the principle of the speed of proceedings was guaranteed with sequence of legal measures enabling the influence on timely settling the matter for the party. Procedural entitlements of the party were correlated with the responsibility of the responsible employee for its not-settling in time. The practice of the functioning of self-government appeals boards is showing that the action speed of bodies of public authority and settling the matter has a direct effect to the cost of the action of the civil service. Analysis of the regulation being in force is showing that costs of administrative proceedings in the small proportion are being covered through the party of the proceedings. In the number of administrative matters costs of proceedings burdening its party are simply nominal. Analysis of exiting solutions causes the conclusion, that amendments to the administrative procedure and recipes connected with settling the matter which could cause partial spreading costs of administrative proceedings aside would be possible.

Year

Volume

IV

Pages

9-19

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Adamiak B., [w:] Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2005.
 • Postanowienie NSA z dnia 26.07.2012 r., II OSK 1360/12, CBOSA.
 • Tarno J.P., Bezczynność a przewlekłe prowadzenie postępowania, „CASUS” jesień 2013, nr 69.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz.173).
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r. ze zm.).
 • Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Wróbel A., [w:] Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000.
 • WSA w Krakowie w wyroku z dnia 19.02.2013 r., III SA/Kr 522/12, CBOSA.
 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.12.2013 r., VII SAB/Wa 88/13, CBOSA.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-4601

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-541fa79f-9a24-4d49-995f-c740e5c787fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.