Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 7(64/4) | 441-457

Article title

Dlaczego Adam zamyka Pochwałe Ojców (Syr 44–49)?

Content

Title variants

EN
Why does the Praise of the Ancestors (Sir 44–49) close with Adam?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Księga Syracha oprócz licznych mądrościowych maksym zawiera szczególny tekst, który koncentruje się na działaniu Boga i Jego mądrości w dziejach Izraela: Pochwała Ojców (Syr 44-49). Mędrzec z Jerozolimy chciał przez to zaszczepić w sercach swoich uczniów umiejętność teologicznej wizji historii. Układ i interpretacja przedstawionych w tym opisie bohaterów, choć bazuje na tradycji, wynika z interpretacji i kryteriów własnych autora. Jest zastanawiające, iż na koniec opisu mędrzec wraca do początków, nie tylko Izraela, ale dziejów ludzkości, by zamknąć swój opis historii postacią Adama – pierwszego człowieka. Prezentacja Adama w Syr 49,16b jest bardzo pozytywna, autor koncentruje się na chwale i pięknu pierwszego człowieka, pomijając zupełnie aspekt jego upadku. Użyta terminologia łączy postać Adama z kapłańskimi postaciami opisywanymi przez Syracha (Aaron, arcykapłan Szymon), co sugeruje szczególne znaczenie arcykapłana w dziele mędrca z Jerozolimy. Odniesienie do Adama, początku ludzkości zakłada upatrywanie „nowego początku”, w postaci arcykapłana.
EN
The Book of Sirach contains, besides numerous sapiential maxims, a remarkable text focused on the work of God and His wisdom in the history of Israel: The Praise of the Ancestors (Sir 44–49). In this way, a sage of Jerusalem wanted to instill in the hearts of his disciples the ability to view history in the theological way. The order and interpretation of the heroes presented in the passage, while based on tradition, results from interpretation and criteria of the author himself. Interestingly, at the end of the description the sage returns to the beginnings not only of Israel but also of mankind by closing his description with the figure of Adam – the first man. The presentation of Adam in Sir 49,16b is very positive, the author focuses on the glory and beauty of the first man, with complete disregard for such aspect as his fall. The terminology employed connects the figure of Adam with priestly personages described by Sirach (Aaron; Simon, the high priest), which suggests a special significance of the high priest in the work of the sage of Jerusalem. The reference to Adam and the beginning of mankind presumes the recognition of “the new beginning” in the figure of the high priest.

Contributors

 • Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

References

 • Alter R., Genesis. Translation and Commentary (New York – London: W.W. Norton & Company 1996).
 • Beentjes P.C. (ed.), The Book of Ben Sira in Hebrew. Text Edition of All Extant Hebrew Manuscripts and a Synopsis of All Parallel Hebrew Ben Sira Texts (VT.S 68; Leiden – New York – Köln: Brill 1997).
 • Bergsma J. – Hahn S., “Noah Nakedness and the Curse on Canaan (Gn 9:20-27)”, JBL 124 (2005) 25-40.
 • Blenkinsopp J., The Pentateuch (ABRL; New York: Doubleday 1992).
 • Box G.H. – Oesterley W.O.E., “The Book of Sirach”, The Apocrypha and Pseudoepigrapha of the Old Testament with Introductions and Critical and Explanatory Notes to the Several Books I (ed. R.H. Charles – D. Litt) (Oxford: University Press 1913) 268-517.
 • Budd P.J., Numbers (WBC 5, Dallas: Word 2002).
 • Calduch-Benages N. – Ferrer J. – Liesen J. (ed.), La Sabiduría del Escriba. Edición diplomática de la version siriaca del libro de Ben Sira según el Códice Ambrosiano, con tracucción española e inglesa / Wisdom of the Scribe. Diplomatic Edition of the Syriac Version of the Book of Ben Sira according to Codex Ambrosianus, with Translations in Spanish and English (Biblioteca Midrásica 26; Estella: Editorial Verbo Divino 2003).
 • Callender D.E., Adam in Myth and History: Ancient Israelite Perspectives on the Primal Human (Harvard Semitic Studies; 48) (Winona Lake: Eisenbrauns 2000).
 • Chrostowski W., Ogród Eden. Zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 1996).
 • Di Lella A.A., The Hebrew Text of Sirach. A Text-Critical and Historical Study, (StCL 1; London – Paris: Mouton & Co. 1966).
 • Freedman H. (ed.), Genesis Rabbah (Vol 1; London: The Soncino Press 1939, 1951, 1961).
 • Goshen-Gottstein A., “Ben Sira’s Praise of the Fathers: A Canon-Conscious Reading”, Ben Sira’s God. Proceedings of the International Ben Sira Conference Durham – Ushaw College 2001 (ed. R. Egger-Wenzel) (BZAW 321; Berlin – New York, NY: Walter de Gruyter 2002) 235-267.
 • Grabbe L.L., “''Better watch your back, Adam'': another Adam and Eve tradition in Second Temple Judaism”, New perspectives on 2 Enoch: no longer Slavonic only (ed. A.A. Orlov, G. Boccaccini) (Leiden – Boston: Brill 2012) 273-282.
 • Hamilton V.P., The Book of Genesis. Chapters 1-17 (The New International Commentary on the Old Testament) (Grand Rapids 1990).
 • Hamp V., Sirach (Die Heilige Schrift in deutscher Übersetzung, Echter –Bibel 13; Würzburg: Echter Verlag 1952).
 • Harvey J.D., „Toward a Degree of Order in Ben Sira’s Book”, ZAW 105 (1993) 52-62.
 • Hirsch Cohen H., The Drunkenness of Noah (Judaic Studies 4; University, AL: University of Alabama Press 1974).
 • Józef Flawiusz, Dawne dzieje Izraela (T.1; Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm 19972).
 • Jüngling H.W., „Der Bauplan des Buches Jesus Sirach“, Den Armen eine frohe Botschaft. FS für Bischof Franz Kamphaus zum 65. Geburtstag (ed. J. Hainz – H. W. Jüngling – R. Sebott) (Frankfurt/M: De Gruyter 1997) 89-106.
 • Kondracki A. (red.), „Księga Jubileuszów”, Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 1999).
 • Lee T.R., Studies in the Form of Sirach 44-50 (SBL Dissertation Series 75; Atlanta: Scholars Press 1986).
 • Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 1-11 (NKB I/1; Częstochowa 2013).
 • Levinson J.R., Portraits of Adam in Early Judaism: From Sirach to 2 Baruch (Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series; 1) (Sheffield: Sheffield Academic Press 1988).
 • Levison J.R., “Adam as a mediatorial figure in Second Temple Jewish literature”, New perspectives on 2 Enoch: no longer Slavonic only (ed. A.A. Orlov, G. Boccaccini) (Boston: Brill 2012) 247-272.
 • Mack B.L., Wisdom and the Hebrew Epic. Ben Sira’s Hymn in Praise of the Fathers (Chicago Studies in the Story of Judaism; Chicago-London: University of Chicago Press 1985).
 • Marböck J., “Henoch – Adam – der Thronwagen: zu frühjüdischen pseudepigraphischen Traditionen bei Ben Sira”, BZ 25 (1981) 103-111.
 • Marböck J., “Structure and Redaction History in the Book of Ben Sira. Review and Prospects”, The Book of Ben Sira in Modern Research. Proceedings of the First International Ben Sira Conference 28-31 July 1996 Soesterberg, Netherlands (ed. P. C. Beentjes) (BZAW 255; Berlin – New York NY: Walter de Gruyter 1997) 61-79.
 • Martin J.D., “Ben Sira's Hymn to the Fathers: A Messianic Perspective”, Crises and Perspectives (ed. A.S. Van der Woude) (Leiden: Brill 1986) 107-123.
 • Mathews K.A., Genesis 1-11:26 (The New American Commentary 1A) (Nashville: Broadman & Holman Publishers 2001).
 • Mettinger T.N.D., The Eden narrative: a literary and religio-historical study of Genesis 2-3 (Winona Lake: Eisenbrauns 2007).
 • Middendorp T., Die Stellung Jesu Ben Siras zwischen Judentum und Hellenismus (Leiden: Brill 1973).
 • Minissale A., Siracide (Ecclesiastico). Versione – Introduzione – Note (Roma: Edizioni Paoline 1980).
 • Minisalle A., La versione greca del Siracide. Confronto con il testo ebraico alla luce dell’ attività midrascica e del metodo targumico (AnBib 133; Roma: Biblical Institute Press 1995).
 • Mopsik C., La Sagesse de Ben Sira (Lagrasse: Verdier 2003).
 • Noffke E., “Man of glory or first sinner? Adam in the book of Sirach”, ZAW 119 (2007) 1-4, 618-624.
 • Oesterley, W.O.E., The Wisdom of Jesus the Son of Sirach or Ecclesiasticus. Revised Version with introduction and notes, (Cambridge: Cambridge University Press 1912).
 • Peters N., Der jüngst wiederaufgefundene hebräische Text des Buches Ecclesiasticus, untersucht, herausgegeben, übersetzt und mit kritischen Noten versehen (Freiburg/B: Herder Verlag 1902).
 • Peters N., Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. Übersetzt und erklärt (Exegetisches Handbuch zum Alten Testament 25; Münster: Aschendorff Verlag 1913).
 • Piwowar A., „Syrach – obrońca prawowitego arcykapłana”, Od Melchizedeka do Jezusa Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie (red. D. Dziadosz) (ABL 5; Lublin: Wyd. KUL 2010) 93-117.
 • Pudełko, J.J., “The (Apparent) Absence of Women in the Praise of the Ancestors (Sir 44–49)”, BibAn 6 (2016) 1, 107-126.
 • Ross A.P., „The Course of Canaan”, BSac 137 (1980) 223-240.
 • Roth W., “On the Gnomic-Discursive Wisdom of Jesus Ben Sirach”, Semeia 17 (1980), 59-79.
 • Rubinkiewicz R. (red.), „Księga Henocha Etiopska”, Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio 1999).
 • Sauer G., Jesus Sirach / Ben Sira (ATD Apokryphen 1; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2000).
 • Segal M.Z. (ed.), ~lvh arys !b rps [Sēper ben-Sîrā’haššālēm] (Jerusalem : Bialik Institute 19723).
 • Skehan P.W. – Di Lella A.A., The Wisdom of Ben Sira. A New Translation with Notes (AB 39; New York. NY: Doubleday 1987).
 • Smend R., Die Weisheit des Jesus Sirach erklärt (Berlin: Verlag von Georg Reimer 1906).
 • Snaith J.G., Ecclesiasticus or The Wisdom of Jesus Son of Sirach (The Cambridge Bible Commentary on The New English Bible, Cambridge: Cambridge University Press 1974).
 • Speiser E.A., Genesis: Introduction, Translation, and Notes (Anchor Bible) (New Haven – London: Yale University Press 2008).
 • Spicq C., L’Ecclésiastique (SB[PC]; Paris: Letouzey & Ané 1951).
 • Toepel A., “Adamic traditions in early Christian and rabbinic literature”, New perspectives on 2 Enoch: no longer Slavonic only (ed. A.A. Orlov, G. Boccaccini) (Leiden – Boston: Brill 2012) 305-324.
 • Wallace H., “Adam”, The Anchor Yale Bible Dictionary (ed. D.N. Freedman) (Vol. 1; New York: Doubleday 1992-1996).
 • Wenham G.J., Genesis 1 – 15 (WBC 1; Dallas: Word 2002).
 • Westermann C., Genesis 1-11: A Commentary (Minneapolis: Augsburg 1984).
 • Wróbel M.S. (red.), Targum Neofiti 1, Księga Rodzaju (Tekst aramejski – przekład – aparat krytyczny – przypisy; T. 1) (Lublin: Gaudium 2014).
 • Zapff B.M., Jesus Sirach 25 – 51. Kommentar zum AT mit der Einheitsübersetzung (Die Neue Echter Bibel 39; Würzburg: Echter Verlag 2010).
 • Ziegler J. (ed.), Septuaginta: Vetus Testamentum graece auctoritate Societatis Göttingensis editium (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1931-) (12/2 Sapientia Iesu Filii Sirach, 1965, 21980).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-2222
EISSN
2451-2168

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5421a1f4-8af7-4bc9-86c6-15232696f1ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.