Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 (359) | 184-193

Article title

Przemiany zachowań konsumentów w kontekście rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnych

Content

Title variants

EN
Transformations in Consumers’ Behaviours in the Context of ICT Development
RU
Преобразования в поведении потребителей в контексте развития коммуникационно-информационных технологий

Languages of publication

PL EN RU

Abstracts

PL
Współczesne zachowania konsumentów na rynku w dużej mierze są ukształtowane pod wpływem procesu globalizacji i integracji, wraz z którym zachodzi proces przechodzenia do gospodarki wiedzy i informacji. Znaczące zmiany w informatyce i telekomunikacji, rozwój nowych technologii komunikacyjno-informacyjnych umożliwiły i urzeczywistniły istnienie „globalnej wioski”. Współczesny konsument korzystający z nowości technologicznych, określany konsumentem nowej ery, trwale zmienia swoje zachowania i preferencje, a nawet tożsamość. Celem rozważań jest wskazanie nowoczesnych form komunikacji interpersonalnej i wewnątrzgrupowej jako wyniku przemian widocznych na rynku internetowym oraz pokazanie ich wpływu na zmianę zachowań współczesnych konsumentów. Podstawę rozważań podjętych w opracowaniu stanowi przegląd dostępnej literatury oraz własne doświadczenia i obserwacje autorki.
EN
Contemporary behaviours of consumers in the market are to a large extent shaped under the influence of the process of globalisation and integration, with which there takes place the process of shift to the knowledge- and informationbased economy. Significant changes in information technology and telecommunication, development of new information and communication technologies have enabled and realised the existence of ‘global village’. The contemporary consumers making use of technological innovations, described as the new era consumer, permanently change their behaviours and preferences and even identity. An aim of considerations is to indicate up-to-date forms of interpersonal and intragroup communication as a result of the transformations observed in the Internet market and to show their influence on the change of contemporary consumers’ behaviours. The grounds for considerations made in the article are a review of the available literature as well as author’s own experience and observations.
RU
Современное поведение потребителей на рынке в большой мере сформировалось под влиянием процесса глобализации и интеграции, наряду с которым происходит процесс перехода к экономике, основанной на знаниях и инфориации. Значительные изменения в информатике и телекоммуникации, развитие новых коммуникационно-информационных технологий дали возможность и осуществили существование «глобальной деревни». Современный потребитель, пользующийся техническими новинками, определяемый потребителем новой эры, прочно изменяет свои поведение и предпочтения, а даже тождество. Цель рассуждений – указать современные формы интерперсональной и внутригрупповой коммуникации как результат преобразований, заметных на интернет-рынке, а также показать их влияние на изменение по- ведения современных потребителей. Основу для рассуждений в разработке представляет собой обзор доступной литературы и собственный опыт и наблюдения автора.

Year

Issue

Pages

184-193

Physical description

Contributors

 • Wojskowa Akademia Techniczna − Warszawa

References

 • Adamczyk G. (2012), Pokolenie Y jako e-konsumenci i ich e-zachowania nabywcze, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom 2.
 • Budzianowska-Drzewiecka M., Lipińska A. (2012), Młodzi konsumenci jako odbiorcy i twórcy informacji marketingowej w Internecie, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom 2.
 • Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. (2009), E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Difin, Warszawa.
 • Dejnaka A. (2012), Nowoczesne formy komunikacji interpersonalnej i międzygrupowej jako wynik zmian społeczno-technologicznych, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom 2.
 • Gotkowski P. (2009), Szeptanie w komunikacji marketingowej, „Marketing w Praktyce”, nr 4.
 • Gustowski W. (2008), E-społeczność, Internetowe Wydawnictwo „Złote Myśli”, Gliwice.
 • Jaciow M., Wolny R. (2011), Polski e-konsument. Typologia, zachowania, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Janoś-Kresło M., Mróz B. (red.), (2006), Konsument i konsumpcja we współczesnej gospodarce, SGH, Warszawa.
 • Krejtz K. (2009), Diagnoza Internetu, http:/DiagnozaInternetu.org [dostęp: 20.03.2013].
 • Kucia M. (2012), Uwarunkowania decyzji nabywczych e-konsumentów w Internecie – przeszłość a teraźniejszość, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom 2.
 • Leonhard G. (2012), W kierunku zintegrowanej sprzedaży, „Harvard Business Review Polska”, nr 2.
 • Łuczak M., Złotkowska G. (2011), Postępowanie konsumenta na rynku, (w:) Żurawik W. (red.), Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wydawnictwo UG, Gdańsk.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2003), Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa.
 • Mazurek-Łopacińska K. (2012), Przemiany zachowań konsumentów w kontekście wirtualizacji marketingu, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom 2.
 • Olszak C.M., Ziemba E. (2010), Kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 • Radziszewska A. (2012), Internetowa komunikacja nieformalna w świetle rozwoju social shoppin, „Handel Wewnętrzny”, maj-czerwiec, tom 2.
 • Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Treadaway Ch. (2010), Godzina dziennie z Facebookiem, Helion, Gliwice Wątroba W. (2006), Homo informaticus w globalnym supermarkecie, (w:) Haber L.H., Niezgoda M. (red.), Społeczeństwo informacyjne: aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Wosińska W. (2008), Oblicza globalizacji, Smak Słowa, Sopot.
 • Zalega T. (2007), Konsumpcja – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Zontek Z., Lipianin-Zontek E. (2011), E-commerce na rynku usług turystycznych w opinii konsumentów, „Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą”, nr 55.
 • http://www.czatbot.pl/aout/ [dostęp: 30.03.2014].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-542ba108-440a-415b-8015-e7a567f7792c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.