Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 4(10) | 5-37

Article title

Innowacje i dynamika. Zależności pomiędzy systemami a postępem technologicznym

Authors

Content

Title variants

EN
Innovation and Dynamism. Interaction between Systems and Technical Progress

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Znakomity węgierski ekonomista János Kornai porównuje socjalizm i kapitalizm pod względem ich innowacyjności. Zdaniem Kornaia nie badano dotychczas kompleksowo interakcji między zmianą systemową a zmianą myślenia o tworzeniu nowych produktów i nowych technologii i korzystaniu z nich. Autor stosuje termin "postęp technologiczny", interpretując go jako o wiele szersze zjawisko - część modernizacji, generującej głębokie zmiany w naszym życiu codziennym. Analizując pojęcie procesu innowacyjnego, wynalazku i innowacji oraz ich upowszechnienia, odwołuje się do poglądów Josepha Schumpetera na naturę kapitalizmu. Tylko system kapitalistyczny zdolny jest w pełni korzystać z możliwości rozwojowych, jakie stwarza proces innowacyjny. Właśnie ten proces nadaje kapitalizmowi największą dynamikę. Szybki wzrost innowacyjności i zwiększenie dynamiki nie są zjawiskami przypadkowymi, ale mocno zakorzenioną systemowo specyficzną własnością kapitalizmu. W socjalizmie niezdolność do kreowania nowych, rewolucyjnych produktów i zacofanie w innych wymiarach postępu technicznego jest również specyfiką systemową.
EN
In his essay, the great Hungarian economist János Kornai compares the level of innovativeness of capitalism and socialism. In Kornai's opinion, no comprehensive studies have been made so far on interactions between a system change and changes in our way of thinking on creating and using new products and new technologies. Kornai uses the term 'technological progress' in a much wider sense, as a very general phenomenon, a part of modernization, bringing profound changes to our everyday lives. In his analysis of the notions of the innovation process, invention, innovation and diffusion, the author refers to Joseph Schumpeter's approach toward the nature of capitalism, and argues that only the capitalist system is fully capable of benefitting from the opportunities of development offered by the innovation process, which has made capitalism the most dynamic system of all. A rapid increase of innovativeness and dynamism is not a random phenomenon, but a deeply rooted system-specific property of capitalism. The inability of the socialist system to create groundbreaking new products, and its general technological backwardness are also a deeply rooted system-specific property.

Contributors

author
 • Collegium Budapest, Harvard Univeristy
 • Central European University

References

 • Acemoglu D., Aghion P., Lelarge C., Van Reenen J., Zilibotti F. (2007). "Technology, information, and the decentralization of the firm", The Quarterly Journal of Economics, t. 122, nr 4, s. 1759-1799.
 • Aghion P., Howitt P. (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Amann R., Cooper J., Davies R.W. (1977). The Technological Level of Soviet Industry. New Haven - - London: Yale University Press.
 • Amann R., Cooper J. (1982). Industrial Innovation in the Soviet Union. New Haven - London: Yale University Press.
 • Balcerowicz L. (1995). Socialism Capitalism Transformation. Budapest: CEU Press.
 • Bartelsman E., Haltiwanger J., Scarpetta S. (2004). Microeconomic Evidence of Creative Destruction in Industrial and Developing Countries, maszynopis niepublikowany. Washington, DC: World Bank.
 • Baumol W.J. (2002). The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton: Princeton University Press.
 • Baumol W.J., Blinder A.S. (2009). Economics: Principles and Policy. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
 • Baumol W.J., Litan R.E., Schramm C.J. (2007). Good Capitalism, Bad Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity. New Haven - London: Yale University Press.
 • Baumol W.J., Schilling M.A. (2008). "Entrepreneurship", w: S.N. Durlauf, L.W. Blume (red.) The New Palgrave Dictionary of Economics, wyd. 2. London: Palgrave Macmillan.
 • Bauer R. (1999). Pkw-Bau in der DDR: Zur Innovationsschwache von Zentralverwaltungswirtschaf ten. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 • Berliner J. (1976). The Innovation Decision in Soviet Industry. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Berners-Lee T. (1999). Weaving the Web. San Francisco: Harper.
 • Bojar G. (2007). The Graphisoft Story: Hungarian Perestroika from an Entrepreneur's Perspective. Budapest: Manager Konyvkiado.
 • Bygrave W., Timmons J. (1992). Venture Capital at the Crossroads. Boston: Harvard Business School Press.
 • Castells M. (1996-1998). The Information Age: Economy, Society, and Culture, t. I-III. Oxford: Blackwell (wyd. polskie: Castells M. (2007-2009). Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ceruzzi P.E. (2000). A History of Modern Computing. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Chao L. (2009). "China squeezes PC makers", The Wall Street Journal z 8 czerwca.
 • Cooper J. (2009). Russia as a Populous Emerging Economy. A Comparative Perspective, maszynopis niepublikowany.
 • Davila T., Epstein M.J., Shelton R. (2006). Making Innovation Work. How to Manage it, Measure it, and Profit from It. Philadelphia: Wharton School.
 • Dravucz P. (2004). "Ez nagyobb dobas lesz a floppinal" (To będzie większy hit niż dyskietka), Magyar Hirlap z 20 marca.
 • Eurobarometer (2005). Special survey on science and technology (styczeń - luty 2005).
 • http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_ special_240_220_en.htm.
 • Finansy i Statistika (1988). SSSR i zarubieżnyje strany. Moskwa.
 • Freeman C. (1982). The Economics of Industrial Innovation. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Frisch W. (2003). "Co-evolution of information revolution and spread of democracy", Journal of International and Comparative Economics, nr 33.
 • Fuchs C. (2008) Internet and Society. New York - - London: Routledge.
 • Gomulka S. (1983). "The incompatibility of socialism and rapid innovation", Millenium: Journal of International Studies, t. 13, nr 1, s. 16-26.
 • Google Corporate Information (2009). Google Milestones. www.google.com/corporate/history.html.
 • Grossman G.M., Helpman E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge, MA: MIT Press.
 • Griliches Z. (1957). "Hybrid corn: an exploration in the economics of technical change", Econometrica, t. 25, nr 4, 501-522.
 • Hanson P. (1981). Trade and Technology in Soviet- Western Relations. London: Macmillan.
 • Hanson P., Pavitt K. (1987). The Comparative Economics of Research Development and Innovation in East and West: A Survey. Chur - London - Paris - New York - Melbourne: Harwood.
 • Harrison I. (2003). The Book of Firsts. London: Cassell Illustrated.
 • Harrison I. (2004). Book of Inventions. London: Cassell Illustrated.
 • Haug W.F. (2003). High-Tech-Kapitalismus. Hamburg: Argument.
 • Heertje A. (2006). Schumpeter on the Economics of Innovation and the Development of Capitalism. Cheltenham: Elgar.
 • Huang H., Xu C. (1998). "Soft budget constraint and the optimal choices of research and development projects financing", Journal of Comparative Economics, nr 26, s. 62-79.
 • Karvalics L. (2009). The Information (Society) Race, maszynopis. Budapest: BKE.
 • Kedzie C.R. (1997a). "Democracy and network interconnectivity", w: S. Kiesler (red.) Culture on the Internet. Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Kedzie C.R. (1997b). "The case of the Soviet Union: the dictator's dilemma", Communications and Democracy: Coincident Revolutions and the Emergent Dictators. Rand. www.rand.org/pubs/rgs_dissertations/ RGSD127/sec2.html.
 • Kirzner I.M. (1985). Discovery and the Capitalist Process. Chicago: University of Chicago Press.
 • Kornai J. (1970). Anti-Equilibrium. Amsterdam: North-Holland.
 • Kornai J. (1980). Economics of Shortage. t. A-B. Amsterdam: North-Holland.
 • Kornai J. (1992). The Socialist System. Princeton - - Oxford: Princeton University Press, Oxford University Press.
 • Kornai J. (1993). "Transformational recession: a general phenomenon examined through the example of Hungary's development", Economie Appliquee, t. 46, nr 2, s. 181-227.
 • Kornai J. (2001). "Ten years after the road to a free economy: The author's self-evaluation", w: B. Pleskovic, N. Stern (red.), Annual Bank Conference on Development Economics 2000. Washington, DC.: World Bank.
 • Kornai J. (2006). "The great transformation of Central and Eastern Europe: success and disappointment", The Economics of Transition, t. 14, nr 2, s. 207-244.
 • Kornai J. (2009). "The soft budget constraint syndrome and the global financial crisis: some warnings of an East European economist", www.kornai-janos.hu
 • Kornai J., Maskin E., Roland G. (2003). "Understanding the soft budget constraint", Journal of Economic Literature, t. 61, nr 4, s. 1095-1136.
 • Kovacs G. (1999). Egy elpuskazott talalmany. Janosi Marcell es a kazettas "floppy" (Zaprzepaszczony wynalazek: Marcell Janosi i dyskietka), plakat z wystawy. Budapest.
 • Kurti S., Gabor F. (red.). (2008). 20 eves a KURT, az Infostrazsa. (20 lat KURT-u, infostrażnika). Budapest: Kurt Informaciomenezsment.
 • Laki M. (1984-1985). "Kenyszeritett innovacio" (Wymuszona innowacja). Szociologia, nr 12, s. 45-53.
 • Laki M. (2009). "Interju a Kurti-fiverekkel" (Wywiad z braćmi Kurti), maszynopis. Budapest: MTA Kozgazdasagtudomanyi Intezet.
 • Mankiw G.N. (2009). Principles of Economics. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning.
 • McCraw T.K. (2007). Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction. Cambridge - -London: Harvard University Press.
 • Nyiri K. J. (2004). "Review of Castells, The Information Age", w: F. Webster, B. Dimitriou (red.) Manuel Castells. London: Sage t. III, s. 5-34.
 • Orwell G. (1949/1950). Nineteen Eighty-Four. New York: Penguin.
 • Phelps E. (2008). "Understanding the great changes in the world: Gaining ground and losing ground since World War II", w: J. Kornai, M. Laszlo, G. Roland (red.) Institutional Change and Economic Behaviour. London: Palgrave-Macmillan.
 • Qian Y., Xu C. (1998). "Innovation and bureaucracy under soft and hard budget constraint", The Review of Economic Studies, t. 65, nr 1, s. 151-164.
 • Rogers E.M. (1995). Diffusion of Innovations. New York: The Free Press.
 • Rose R. (2004): Insiders and Outsiders: New Europe Barometer 2004. Aberdeen: Centre for the Study of Public Policy, University of Aberdeen. (badanie od 1 października 2004 r. do 27 lutego 2005 r.). http:// www.abdn.ac.uk/cspp/view_item.php?id=404.
 • Schumpeter J.A. (1912/1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Schumpeter J.A. (1939) Business Cycles. New York - - London: McGraw Hill.
 • Shane S. (1994). Dismantling Utopia: How Information Ended the Soviet Union. Chicago: Ivan R. Dee.
 • Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.-P. (red.). (2009). Draft Summary. Paris: Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
 • Stolyarov G. (2008). Liberation by Internet. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute. www.mises.org/ story/3060.
 • Stokes R.G. (2000). Constructing Socialism: Technology and Change in East Germany, 1945-1990. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
 • Szabo K., Hamori B. (2006). Informaciogazdasag: Digitalis kapitalizmus vagy uj gazdasagi rendszer? (Bogactwo informacyjne: cyfrowy kapitalizm czy nowy system ekonomiczny?). Budapest: Akademiai kiado.
 • Thomke S. (2003). Experimentation Matters: Unlocking the Potential of New Technologies for Innovation. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Timmer J. (2009). "China to Mandate Web Filtering Software on All New PCs", Ars Technica, http://arstechnica.com/tech-policy/news/2009/06/ china-to-mandate-web-filtering-software-on-allnew- pcs.ars.
 • United Nations Statistics Division (2009). Industrial Commodity Statistics Database (radio, television and communication equipment and apparatus). http://data.un.org/Data.aspx?d=ICS&f=cmID%3a4 7220-1, dostęp 16 lipca 2009.
 • Webster, F. i in. (red.) (2004). The Information Society Reader. London: Routledge.
 • Wikipedia (2009a). Google, dostęp 23 lipca 2009.
 • Wikipedia (2009b). Internet censorship, dostęp 19 sierpnia 2009.
 • World Bank (2008). World Development Indicators, dostęp 20 lipca 2009.
 • World Bank (2009). Doing Business 2009. World Bank International Finance Corporation, Washington, DC: Palgrave Macmillan.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-5432e4b0-aa26-4bb1-bf6d-258f76233e94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.