Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 96 | 9-17

Article title

Metoda QFD w procesie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Title variants

EN
The QFD Method in the Process Of Quality Management in Enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wzrastająca dynamika zmian, która jest rezultatem zachodzącej globalizacji i związanych z nią procesów wymusza konieczność ciągłego usprawniania wszystkich płaszczyzn działania biznesu W obszarze tym można zauważyć nieprzerwanie zachodzące doskonalenie, będące dostosowaniem różnego rodzaju zasad, metod i narzędzi do oczekiwań, które stawiają przed sobą organizacje. Właściwą jakość może mieć tylko produkt/usługa dobrze zaprojektowana oraz produkt wykonany w procesach gwarantujących uzyskanie założonych parametrów. Faza przygotowania produkcji ma więc decydujące znaczenie dla jakości produktu wytwarzanego przez firmę. Produkt/usługa dobrze zaprojektowana musi uwzględniać wymagania przyszłych użytkowników, zapewniać im bezpieczeństwo w czasie użytkowania i być bezpieczna dla środowiska. Metodą opracowaną właśnie w tym celu jest metoda rozwinięcia funkcji jakości - QFD.
EN
The increasing dynamic of change, which is the result of ongoing globalization and related processes, forces the continuous improvement, at all levels of business. It is possible to observe in this area, the processes of improvement occurring continuously, and manifested in adapting various principles, methods and tools to the expectations of modern organizations. An appropriate quality can only be acquired by a product / service which is well designed, and made in a process which guarantees reaching the previously established parameters. The preparation phase of production is therefore of crucial importance for the quality of the product produced by a company. A well designed product / service must take into account the requirements of its future users, ensure their safety during the period of being used and be safe for the environment. The method of developing quality functions - QFD is created especially for this purpose.

Contributors

 • UP-H Siedlce

References

 • Gryfin R.W., Problemy zarządzania organizacjami, Warszawa, PWN, 1996.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
 • http://www.firmainfo.pl/index.php?id=1138, 27.03.2012.
 • Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2009.
 • Karaszewski R., Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2005.
 • List R., Praktyka zarządzania jakością, Alfa Wero, Warszawa 1997.
 • Noye D., Jak opanować procesy jakości. Przewodnik praktyczny, Insep Editions, Wrocław 1992.
 • Rychły-Lipińska A.D., System zarządzania jakością w jednostkach administracji publicznej, Wyd. WSIiE TWP, Olsztyn 2007.
 • Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 • Skrzypek E., Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, Lublin 2006.
 • Starzyńska B., Rola i miejsce narzędzi jakości w zarządzaniu wiedzą zespołową, [w:] T. Sikora (red.) Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • Toruński J., Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-548c7d47-c5bf-4580-a15a-5156ddf69b20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.