PL EN


2018 | 1(21) | 101-120
Article title

Istotny pogląd Prezesa UOKiK jako element postępowania sądowego

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Observations of the President of the Office of Competition and Consumer Protection in national court proceedings
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article concerns the legal institution of observations submitted in civil proceedings by the President of the Office of Competition and Consumer Protection (hereinafter: President of the UOKiK). This institution is analysed within the framework of the hitherto practice of the Polish courts and the President of the UOKiK. Significant legal issues linked with the submission of the said observations and the way they are processed by the courts are presented, and premises for submitting these observations by the President of the UOKiK described. It is pointed out that submitting an observation is contingent upon the existence of public interest as well as occurrence of a significant question which is relevant to the case. Such a question needs to deal with the widely understood protection of competition and consumers. It is also noted that observations may only be submitted with regard to an actual case heard by the court. It may be addressed to either general, administrative or arbitration courts as well as to the Supreme Court. The article contains a description of the procedure of submitting observations, taking into account the settled practice of the President of the UOKiK. Within that scope issues concerning an application for submitting observations and formal requirements that such observations need to satisfy are also discussed. Furthermore, an attempt is made to determine the legal character of the said institution, taking into account the views presented in case-law and literature. In that context a possibility of qualifying these observations as evidence has been excluded. Finally, the principles that need to be adopted by the courts when they examine the observations are discussed and the fact that courts have no competence to verify the observations submitted by the President of the UOKiK in respect of formal requirements and conditions for submission is stressed.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest instytucja istotnego poglądu wydawanego dla spraw sądowych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Prezes UOKiK). Publikacja zawiera analizę tej instytucji w kontekście dotychczasowej praktyki sądów oraz Prezesa UOKiK. Autor wskazuje na pojawiające się zagadnienia związane z wydawaniem poglądów oraz rozpatrywaniem ich przez sądy. W artykule opisane zostały przesłanki wydania przez Prezesa UOKiK istotnego poglądu. Autor wskazuje, że przedstawienie poglądu warunkowane jest występowaniem interesu publicznego oraz zagadnienia istotnego z punktu widzenia toczącej się sprawy. Zaznacza przy tym, że owo istotne zagadnienie winno dotyczyć szeroko rozumianej ochrony konkurencji i konsumentów. Podkreśla również, że pogląd może zostać wydany wyłącznie dla sprawy toczącej się przed sądem. Do kręgu potencjalnych adresatów poglądów zaliczone zostały przy tym zarówno sądy powszechne, administracyjne, Sąd Najwyższy, jak i sądy polubowne. W artykule opisana została także procedura wydawania istotnego poglądu, przy uwzględnieniu aktualnej praktyki Prezesa UOKiK. W tym zakresie omówiono m.in. zagadnienia związane ze składaniem wniosków o wydanie poglądu oraz wymogi formalne, jakie przedstawiany sądowi pogląd winien spełniać. Autor podjął jednocześnie próbę określenia charakteru prawnego omawianej instytucji przy uwzględnieniu aktualnego orzecznictwa oraz stanowisk zaprezentowanych w doktrynie. Wykluczył przy tym możliwość jej kwalifikacji jako środka dowodowego. W artykule omówiono również zasady, którymi winny kierować się sądy przy rozpatrywaniu poglądu przedstawionego dla danej sprawy. Autor stanął w tym zakresie na stanowisku, że sądy nie mają kompetencji do formalnego weryfikowania przedstawianych im poglądów Prezesa UOKiK pod względem spełniania przez nie ustawowych przesłanek warunkujących ich wydanie.
Year
Issue
Pages
101-120
Physical description
Contributors
 • Delegatura Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Poznaniu
References
 • Bernatt M., Opinia przyjaciela sądu (amicus curiae) jako pomocnicza instytucja prawna w orzecznictwie sądów polskich, w: Sprawny sąd. Zbiór dobrych praktyk, cz. 2, pod red. Ł. Bojarskiego, Warszawa 2008.
 • Błachucki M., Komentarz do art. 31(d) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. A. Stawickiego, E. Stawickiego, Warszawa 2016.
 • Dubisz S. (red.), Słownik języka polskiego PWN, t. P–Ś, Warszawa 2006.
 • Kohutek K., Komentarz do art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: K. Kohutek, M. Sieradzka, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Misiuk T., Udział organizacji społecznych w ochronie praw obywateli w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972, s. 241–249; A. Okleja, Organizacje społeczne ludu pracującego w świetle przepisów KPC, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” 1971, t. CCLX, nr 51.
 • Misiuk T., Zadania organizacji społecznych w sądowym postępowaniu cywilnym, „Państwo i Prawo” 1966, z. 9.
 • Piekarski M., Przedstawienie przez organizację społeczną ludu pracującego sądowi w postępowaniu cywilnym poglądu istotnego dla sprawy, „Państwo i Prawo” 1967.
 • Piszcz A., Komentarz do art. 31(d) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z 5.8.2015 r. Komentarz, pod red. A. Piszcz, M. Namysłowskiej, Warszawa 2016.
 • Rudkowska-Zbąszyk E., Komentarz do art. 635 Kodeksu postępowania cywilnego, w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. E. Marszałkowskiej-Krześ, Beck Online Komentarze, Legali 2017.
 • Stawicki A., E. Stawicki, Komentarz do art. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, pod red. A. Stawickiego, E. Stawickiego, Warszawa 2016.
 • Szczygieł J., Nowa prerogatywa Prezesa UOKiK do przedstawienia istotnego poglądu w sprawie, w: Prawo konsumenckie w praktyce, pod red. M. Czarneckiej, T. Skocznego, Warszawa 2016.
Notes
PL
I. Artykuły
EN
I. Papers
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-54936c9f-4aec-4731-b5b7-3ab434b9c323
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.