Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2004 | 3(17) | 119-141

Article title

Zmiany zanieczyszczenia środowiska na obszarach ekologicznego zagrożenia w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Changes in the Level of Pollution in the Areas of Environmental Risk in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Przełom lat 80. i 90. był w Polsce czasem szczególnym dla środowiska przyrodniczego. Zbiegły się wtedy dwa przełomowe wydarzenia, które zapoczątkowały nowy rozdział w historii ochrony środowiska w naszym kraju. Z jednej strony była to wewnętrzna transformacja systemowa, obejmująca swym zasięgiem wszelkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego i przynosząca demokrację i wolny rynek. Z drugiej zaś ukształtowanie się w świecie nowej idei rozwoju cywilizacyjnego, opartego na założeniu poprawy jakości życia ludzi w zgodzie i harmonii z przyrodą. Zmiany w systemie ochrony i kształtowania środowiska Polski, które nastąpiły po 1989 roku, uwzględniały konsekwencje wywołane oboma wydarzeniami. Szczególnie interesujące wydaje się więc sprawdzenie, jak te nowe rozwiązania funkcjonowały w nowej rzeczywistości młodej polskiej demokracji i jakie przyniosły efekty. Niniejszy artykuł przedstawia zmiany jakości komponentów środowiska, jakie nastąpiły w okresie 1982-2000 na obszarach ekologicznego zagrożenia w Polsce. Posługując się opracowaniem Andrzeja Kassenberga i Czesławy Rolewicz z 1985 roku, w którym wyznaczono 27 obszarów tego typu, i wykorzystując metodologię zastosowaną w wspomnianym opracowaniu, zweryfikowano sytuację tych terenów w roku 2000.
EN
The turn of the eighties and nineties was a particular moment for the natural environment in Poland. Two important factors occurred at that time. First was the post-communist transformation of the country, which affected all spheres of socio-economic life in Poland. On the other hand, new ideas of sustainable development taking into account both quality of human life and quality of natural environment have been spreading all around the world. Changes in the system of environmental protection in Poland which occurred after the year 1989, took into consideration the consequences of both processes. It seems therefore interesting to find out how the new instruments worked and what effects they have brought to Poland in the nineties. This article describes the changes in the quality of different components of natural environment in the areas of environmental risk in Poland between 1982 and 2000. Using the results and methodology of Rolewicz and Kassenberg (1985), the situation in 27 such areas was analyzed.

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)

References

 • Apel U Thanta w sprawie ochrony środowiska otaczającego człowieka, 1970, Warszawa: Zakład Informacji Centralnej CIINTE, WIT 3/1970.
 • Bank Danych Lokalnych, 2001, Warszawa: GUS.
 • Boć J., Samborska-Boć E., 1989, Ochrona środowiska. Zagadnienia prawne i ekonomiczne, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 • Carley M., Spapens P., 2000, Dzielenie się światem, Białystok-Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Deklaracja Końcowa Konferencji Sztokholmskiej ONZ na temat ochrony środowiska naturalnego człowieka, 1972, Warszawa: Ośrodek Informacji Centralnej CIINTE, MI 22/1972.
 • Kassenberg A., Rolewicz C., 1985, "Przestrzenna diagnoza ochrony środowiska w Polsce", Studia KPZK PAN, t. LXXXIX.
 • Kassenberg A., Rolewicz C., 1989, "Sposób gospodarowania środowiskiem przyrodniczym jako uwarunkowanie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju", Biuletyn KPZK PAN, z. 141 (Problematyka przyrodnicza w planach przestrzennego zagospodarowania kraju i gmin).
 • Kozłowski S., 1981, "Wstępna ocena gospodarki zasobami przyrody", Biuletyn KPZK PAN, z. 116 (Koncepcje studiów diagnostycznych nad gospodarką przestrzenną Polski).
 • Kozłowski S., 1983, "Ocena gospodarki zasobami naturalnymi", Biuletyn KPZK PAN, z. 123, (Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski).
 • Kukliński A., 1981, "Diagnostyczne i prognostyczne problemy rozwoju gospodarki przestrzennej Polski", Biuletyn KPZK PAN, z. 116 (Koncepcje studiów diagnostycznych nad gospodarką przestrzenną Polski).
 • Meadows D.H. et al., 1973, Granice wzrostu, Warszawa: PWE.
 • Mejro C., 1982, "Przyczyny katastrofy energetycznej", Biuletyn KPZK PAN, z. 118 (Problemy polskiej przestrzeni).
 • Mesarowić M., Pestel E., 1977, Ludzkość w punkcie zwrotnym. U Raport dla Klubu Rzymskiego, Warszawa: PWE.
 • Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce w latach 1982-1990, 1992, Warszawa: GUS.
 • Ochrona środowiska, 1991, Warszawa: GUS.
 • Ochrona środowiska, 2001, Warszawa: GUS.
 • Ochrona środowiska i gospodarka wodna, 1985, Warszawa: GUS.
 • Paczuski R., 2000, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta.
 • I Polityka Ekologiczna Państwa, 1990, Warszawa: MOŚZNiL.
 • II Polityka Ekologiczna Państwa, 2002, Warszawa: MOŚZNiL.
 • www.mos.gov.pl/soe_pl/ry s49.htm.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-54968a3b-6e63-4cec-876d-73a790558053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.