Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1(66) | 43-51

Article title

Marzenia w przestrzeni życiowej seniorów – konteksty, znaczenia

Content

Title variants

EN
Dreams in life space of elderly people – contexts, meanings

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto rozważania na temat marzeń seniorów. Wyjaśniając kategorie takie jak czas i przestrzeń, autorka podjęła próbę ukazania marzeń jako elementu przestrzeni życia i czasu życia, odnosząc je szczególnie do starości. Zadała pytanie: czy w przestrzeni życiowej seniorów znajdują się marzenia, jak też: jakie towarzyszą im konteksty i znaczenia? Marzenia autorka przedstawiła jako kategorię pedagogiczną, przydatną w budowaniu wiedzy o człowieku, jego potrzebach, możliwościach, pragnieniach (poznając marzenia seniorów można poznawać starość). W konkluzji autorka stwierdza, iż w przestrzeni życiowej seniorów jest miejsce na marzenia, uznając, iż rozbudzanie marzeń mogłoby stać się solidnym narzędziem przygotowania do starości rozumianej jako budzenie motywacji do wiary w możliwość przekraczania zastanej rzeczywistości.
EN
The article reflects on dreams of elderly people. By explaining categories such as time and space the author aims at presenting dreams as element of life space and life time by referring them especially to the old age. She stated the following question: are there any dreams in the life space of elderly people and: what are their contexts and meanings? The author presents dreams as a pedagogical category useful in building knowledge of man, his needs potential and desires (by learning about dreams of elderly people one can learn about old age). In the conclusion the author states that there is indeed space for dreams in elderly people’s life space, as stimulation of dreams could become a substantial tool for preparing for the old age understood as increasing motivation to believe in the possibility of exceeding existing reality.

Year

Issue

Pages

43-51

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki Zakład Podstaw Pedagogiki i Historii Wychowania ul. Grażyńskiego 53 40-126 Katowice

References

 • 1. Brzezińska A.I. (2005), Jak myślimy o rozwoju człowieka, [w:] Brzezińska A.I. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 2. Heidegger M. (2004), Bycie i czas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 3. Ingarden R. (1970), Formy obcowania z dziełem literackim. Studia z estetyki, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 4. Kałużna-Wielobób A. (2010), Marzenia kobiet w wieku średnim, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.
 • 5. Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa.
 • 6. Obuchowski K. (1993), Człowiek intencjonalny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 7. Oleś P.K. (2011), Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość, zmiana, integracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • 8. Oleś P.K. (2000), Psychologia przełomu połowy życia,TN KUL, Lublin.
 • 9. Singer J.L. (1980), Marzenia dzienne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • 10. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2001.
 • 11. Wallerstein I. (1988), The Heritage of Sociology, the Promise of Social Science, Montreal. Za: Majer A. (2010), Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa.
 • 12. Zimbardo P., Boyd J. (2009), Paradoks czasu, Państowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-54a571c1-dc5d-461d-8265-4a49e66f073f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.