Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 218-233

Article title

Regionalne zmiany produkcji mleka w Polsce – stan i przyczyny

Content

Title variants

EN
REGIONAL CHANGES IN MILK PRODUCTION IN POLAND – STATE AND REASONS

Languages of publication

PL EN UK

Abstracts

PL
Cele opracowania sprowadzają się do: 1) analizy zmian regionalnych (na poziomie powiatów) liczby gospodarstw zajmujących się produkcją mleka w latach 2002–2010, 2) przedstawienia głównych czynników oddziałujących na dokonujące się zmiany w polskich gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. W Polsce występowało w latach 2002–2010 wyraźne zróżnicowanie regionalne w tempie dokonujących się zmian. Do regionu rozwijającego produkcję mleka można zaliczyć prawie całe województwo podlaskie (bez powiatów hajnowskiego i sokólskiego), północną część województwa mazowieckiego (powiaty w kolejności: ostrowski mazowiecki, przasnyski, mławski, żuromiński, makowski, sokołowski, sierpecki, węgrowski, pułtuski) oraz południowo-wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego (powiaty w kolejności: szczycieński, piski, mrągowski, ełcki). Wśród głównych czynników wpływających na tę sytuację były: uwarunkowania historyczne, brak alternatywy dla innych działalności (słaba jakość gleb, względnie duży udział użytków zielonych w strukturze użytków rolnych), pozytywne sygnały płynące z mleczarni i realizowane programy szkoleniowe. Możliwości korzystania z funduszy strukturalnych UE przyspieszyły proces rozwoju gospodarstw towarowych po 2004 roku. Do głównych barier dalszego rozwoju produkcji mleka w regionie zdefiniowanym jako „rozwijający produkcję mleka” zaliczyć można: „brak ziemi” (bardzo mała podaż ziemi, wysokie ceny transakcyjne) oraz zwarta zabudowa wsi utrudniająca budowę obór dla krów.
EN
In Poland in the years 2002–2010 was a large regional differences in the pace of the changes in milk production. Regions developing milk production include: almost the entire Podlasie province (with the exception of Hajnówka and Sokółka district), northern part of the Mazowsze province (districts in order: Ostrów Mazowiecka district, Przasnysz district, Mława district, Żuromin district, Maków Mazowiecki district, Sokołów Podlaski district, Sierpc district, Węgrów district, Pułtusk district) and the south-eastern part of the Warmińsko-Mazurskie province (districts in order: Szczytno district, Pisz district, Mrągowo district, Ełk district). Some of the major factors contributing to this situation are: historical conditions, lack of alternative activities (poor quality of soil, relatively large share of grassland in the farmland structure), positive signals from dairies and executed training programmes. The opportunity to use EU structural funds speeded up development of commercial farms after 2004. Among the main barriers inhibiting further development of milk production in the area defined as “region developing milk production” are: “lack of land” (very low land supply, high transaction prices) and high-density housing in the countryside, which makes it difficult to build cowsheds.

References

  • Cieślik J., Produkcja i przetwórstwo mleka w regionie o rozdrobnionym rolnictwie (studium na przykładzie Małopolski), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie” 2010, z 345.
  • Falkowski J., Geografia rolnictwa świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  • Łączyński A. (red.), Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej – Powszechny Spis Rolny 2010, Wydawnictwo GUS, Warszawa 2011.
  • Manteuffel R., Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolniczego, PWRiL, Warszawa 1979.
  • Parzonko A., Wyniki ekonomiczne gospodarstw zróżnicowanych organizacją powierzchni paszowej, „Zeszyty naukowe SGGW” 2002.
  • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku; Dz.U. Nr 126, poz. 1040.
  • Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa – nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] Wilkin J. (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa, Wydawnictwo IRWiR PAN, Warszawa 2010.
  • Witkowski M., Efektywność ekonomiczno-organizacyjna I etapu Projektu Rozwoju Prywatnych Gospodarstw Mlecznych w Turośli, [w:] Maniecki F. (red.), Postęp techniczny a organizacja gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 1997.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-54d690b2-b5f0-45b2-9052-32ade1530508
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.